MİLTA BODRUM MARİNA

37° 02' 00" N - 27° 25' 50" E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

MAvI BAyrAk vE 5 Altın ÇıpA ÖDüllü MIltA BoDrum MArInA, BIr DoğAn HolDInG kuruluşu. BoDrum mErkEzInDE BulunAn MIltA BoDrum MArInA, 1999 yılınDA tAmAmEn rEvIzE EDIlDI vE BIr şEHIr IçI mArInA olArAk En küçüğünDEn süpEryAtlArA kADAr HEr BoyuttA tEknEnIn GüvEnlE konAklAyABIlECEğI BIr HAlE Dönüştü. PAlAmAr, DAlGıç, çEkmE – AtmA, Alt yıkAmA vE GüvErtE yıkAmA olAnAğı sunulAn mArInADA, sIntInE vE Atık yAğ toplAmA mErkEzI, su, ElEktrIk, tElEFon, IntErnEt vE 24 sAAt GüvEnlIk HIzmEtI vAr. TAm tEşEkküllü tEknIk sErvIsI, rEstorAnlArı, EğlEnCE tEsIsI vE çArşısıylA tüm IHtIyAçlArA CEvAp vErEBIlECEk şEkIlDE HIzmEt vErEn MIltA BoDrum MArInA BünyEsInDE Gönüllü BIr CAn kurtArmA EkIBI IlE yElkEn kulüBü DE Bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.