MARMARİS YACTH MARİNA

36° 49' 05" N - 28° 18' 32" E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

YAz kış HIzmEt vErEn MArmArIs YAtCH MArInA, MArmArIs şEHIr mErkEzInE kArAyoluylA 8 km uzAklıktA. TürkIyE’nIn 5 Altın ÇıpA öDüllü mArInAlArınDAn olAn IşlEtmE, yEmyEşIl ormAn IçErIsInDEkI IDEAl konumuylA, tAtIl köyü HAvAsınDA BIr konAklAmA sunuyor. HEr BoyDA yAt BAğlAnABIlEn mArInAnın DEnIzDE EmnIyEtlI BAğlAmA Imkânı sAğlAyAn ponton vE rıHtımı, HElIkoptEr pIstI, 24 sAAt sürEklI GüvEnlIk vE tEmIzlIk HIzmEtI, tEknE BAkım vE onArım sErvIsI Bulunuyor. MArInA, kış AylArını tEknElErInDE GEçIrmEyI plAnlAyAn konuklAr IçIn çEşItlI FAAlIyEtlEr DE DüzEnlEnIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.