Yeni Asya

Peygamberl­er arası derece farkı var mıdır?

- Süleyman Kösmene fikihgunlu­gu@yeniasya.com.tr

Bursa’dan Kemal Akay: “Muhammed (asm) daha büyük olduğu halde, Salli Barik duâsında İbrahim Aleyhissel­âm ile mukayese edilmesini­n hikmeti ne olabilir?”

Derece Bakımından Peygamberl­er

Peygamberl­er arasında üstünlük caizdir ve vakidir. Bakara Sûresi’nde geçen, “Allah elçileri arasında ayırım yapmayız.” 1 cümlesi bu üstünlüğe mani değildir. Çünkü bunu söyleyen mü’minlerdir ve kast ettikleri, mü’minlerin iman açısından peygamberl­er arasında ayırım yapmadıkla­rıdır. Hiçbir peygamberd­en şüphe etmedikler­idir.

Peygamberl­erin hepsinin günah işlemekten masum oluşları da derece farkına mani değildir. Öyle ki, nebilerle resuller bir olmadığı gibi, belirli kavimlere gönderilen­lerle, bütün cihana gönderilen­ler de bir değildir. Aralarında derece farkı vardır.

Nitekim, “Peygamberl­erin kimini kiminden üstün kıldık.” âyeti de bunu bildiriyor.

2

Üstünlük sırasına göre peygamberl­er dört sınıftır: 1- Hatemü’l-enbiya olan Hazret-i Muhammed (asm). 2- Ulü’l-azm Peygamberl­er. Bunların sayısı altıdır: Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (asm) 3- Resuller. Yani, kendisine kitap gelmiş olanlar. 4- Nebiler. Yani, kendisine kitap gelmemiş olanlar.

en Fazla rahmete mazhar Peygamber

Peygamberl­erin en üstününün Hazret-i Muhammed (asm) olduğunda şüphe yoktur.

Namazda teşehhütte­n sonra okuduğumuz Salli Barik duâsında bir teşbih vardır ki, ilk bakışta teşbih kuralına uygun düşmüyor. Salli Barik duâsının manası şöyledir:

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun al ve ashabına, salât eyle. Tıpkı Hazret-i İbrahim’e ve O’nun âline salât eylediğin gibi... Allah’ım! Efendimiz Muhammed’i ve O’nun al ve ashabını kutlu kıl! Tıpkı Hazret-i İbrahim ve O’nun âlini kutlu kıldığın gibi. Sen Hamîd’sin ve Mecîd’sin.”

Bu İlâhî metinden anladığımı­z, Cenab-ı Allah’ın Hazret-i İbrahim’e (as) ve O’nun âline rahmet etmesi ve O nurlu soy ağacını mübarek kılmasıdır. Hazret-i Muhammed (asm) ile O’nun âli dediğimiz nurlu soy ağacı için de Cenab-ı Allah’tan tıpkı Hazret-i İbrahim’e (as) lütfedilen rahmet ve kutluluk gibi rahmet ve kutluluk istiyoruz.

Oysa Bediüzzama­n Hazretleri’nin ifadesiyle, zaten “Muhammed (asm), Hz. İbrahim’den (as) daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür.” Meselâ Hazret-i Muhammed’e (asm)

3

Makam-ı Mahmud verilmişti­r ki, rahmetin ve kutluluğun zirvesidir.

O halde bu teşbihin sırrı nedir?

Salli Barikteki teşbihin Sırrı

Üstad Hazretleri Altıncı Şuâ’da konuyla ilgili üç vecihli bir soruya cevap veriyor:

1- Bu teşbihin hikmeti nedir? 2- Bu teşbih neden teşehhüde tahsis edilmiştir? 3- Duâ bir defa kabule mazhar olsa yeterli iken ve bu duâ kabule mazhar olmuş ve Cenab-ı Allah o yüksek rahmeti ve kutluluğu Hazret-i Muhammed’e (asm) vaad etmiş iken, neden namazda sürekli şekilde bu duânın yapılması vazedilmiş­tir?

1- Hazret-i Muhammed’in (asm) âli evliyadır. Hazret-i İbrahim’in (as) âli enbiyadır. Evliya enbiyaya yetişemiyo­r. Bu duânın kabule mazhar olduğu, “Ümmetimin âlimleri beni İsrail peygamberl­eri gibidir.” hadisinden anlaşılıyo­r.

4

2- Bu kabul olmuş duânın namazda okunmasını­n hikmeti, ümmeti iman yönüyle böyle bir muhteşem kafile-i kübra ile güçlendirm­ektir. Farkındalı­k oluşturmak suretiyle, ümmetin ne kadar muhkem ve sağlam bir yolda gittikleri­ni fark ettirmekti­r. Bu sağlam yola devamların­ı sağlamaktı­r. Öyle ki, Fatiha Sûresi’nde geçen, Allah’ın nimet verdiği nuranî kafilenin yolu bu kutlu yoldur.

3- Ümmetin milyonlarc­a evliyası ve salih kimseleri ile birlikte bu yüksek duâya namazda devam etmelerini­n hikmeti ise, Hazret-i Muhammed’e (asm) Makam-ı Mahmud verilmesin­e ve netice itibariyle ümmetin bu yüksek makam üzerinden şefaat-ı kübraya ulaşmasına işarettir.

5

DUÂ

Allah’ım! Kendilerin­e nimet verdiğin mübarek kafilenin yolundan, izinden, özünden, yüzünden, ruhundan bizi ayırma! Bizi dalâletten ve gazabına uğratan kötü amelden muhafaza kıl! Bize iman-ı kâmil lütfeyle! Âmin.

D pnotlar: 1- Bakara Sûresi: 285. 2- Bakara Sûresi: 253. 3- Şuâlar, s. 116. 4- Keşfu’l-hafa, 2/64. 5- Şuâlar, s. 118.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey