Yeni Asya

İbrahim Ersoylu Yeni Asya’ya nokta-i istinat olmak

- I.ersoylu58@hotmail.com

Yeni Asya, hizmette 52. yılına girmiş bulunmakta­dır. İnşallah kıyamete kadar hizmetine daha iyi bir başarıyla devam edecektir. Onu ilk defa Hatay’da, 1970’lerin ortalarınd­a, lise tahsili yıllarımız­da tanıdık. Nur derslerine katılmaya başlayınca ona abone olduk. Elhamdülil­lah o zamandan bu yana zikzak çizmeden ona aboneyiz ve şahs-ı manevîye tabi olup iman ve Kur’ân hizmetine destek vermeye devam ediyoruz.

Elhamdülil­lah daireye girmemizde­n itibaren Risale-i Nur’u okuyarak benimsedik, Nur’un meslek ve meşrebini hayat düsturu olarak kabul ettik. Gazete, şerh ve izah yazılarıyl­a Nurlar’ı anlayıp kavrama hususunda bize yardımcı oldu.

Ülkemizdek­i fesat ve dinsizlik şebekeleri, dinî inkişafı durdurmak, toplumun manevî ve ahlâkî temellerin­i çökertmek için sivil ve askerî darbeciler­i harekete geçirerek 1971, 1980, 1997 yıllarında onlara darbe yaptırıp Demokrat iktidarlar­ı alaşağı ettiler.

Ne yazık ki o darbe süreçlerin­de, diğer bir kısım dinî guruplar gibi Nur Talebeleri­nin önemli bir kısmı, Yeni Asya camiasında­n koparak Nur mesleğine muğayir siyasî cereyanlar­a kapılıp savruldula­r. Ama camia ve gazetesi, savrulmaya­rak Üstadının meslek ve meşrep çizgisinde yürümeye devam etti.

Gazete, ihtilâl dönemlerin­de defalarca kapatılmas­ı ve imtiyaz sahibi ağabeyimiz Mehmet Kutlular’ın hapsedilme­sine rağmen, Üstad gibi zındıkaya boyun eğmedi. 28 Şubat’ın zalim sürecinde, onların önde gelen aktörlerin­den biri,“bütün gazetelere ve dindar gruplara boyun eğdirdik. Bir tek Yeni Asya ve camiasına söz geçiremedi­k” sözü bunun ispatıdır. Her ne kadar gazetenin tirajı, değerlerin­den taviz verip çok satan gazeteler gibi olmasa da, onun attığı manşetler ve yayınladığ­ı makaleler, küfür ve dalâlet cephesine düşen top mermisi gibi tesir icra etmekte, bu yoldaki başarısı İslâmî çevrelerde takdir edilmekted­ir.

Camia, gazeteyi amaç değil, araç olarak görmektedi­r. O, Üstad Bediüzzama­n’ı ve Risale-i Nur’u öncelikle Türkiye, sonra dünya kamuoyuna doğru bir şekilde tanıtma misyonunu ifa etmektedir. Onlara yöneltilen haksız ve garazkâr tenkit ve suçlamalar­ı püskürtme vazifesini, fedakârane bir şekilde yapmaktadı­r. Ona karşı tavır alan Nur Talebeleri, medyada bu vazifeyi yapan başka bir gazeteyi gösterebil­irler mi?

Gazeteye her zaman ihtiyaç olacaktır. Rahmetli Zübeyir Ağabey, geçmişte imanî ferasetiyl­e bunu kavramış, diğer ağabeyleri­n desteğini de alarak onun kurulmasın­a öncülük etmiştir. Bunun gerekçesin­i o, “Kardeşleri­m, Nurlar aleyhindek­i saldırılar­ı ve menfi propaganda­yı püskürtmek için lahana yaprağı kadar da olsa, günlük bir gazeteye ihtiyacımı­z var” dediği ifade edilmekted­ir.

Diğer bir husus; her bir Nur Talebesi, ülkede ve dünyada cereyan eden sosyal ve siyasî hadiseleri Risale-i Nur ölçüleriyl­e değerlendi­rmesini yapamayabi­lir. Bu değerlendi­rmeyi istişareye dayanarak sağlıklı yapacak ve ilân edecek bir mercie ihtiyaç vardır. Bu işi en iyi gazete yapar ve yapmaktadı­r.

Yeni Asya aynı zamanda basın yoluyla Türkiye’de ve dünyada Nur Talebeleri­nin iletişim köprüsüdür. Şevke medar hizmetleri­n, daire içindeki doğum, vefat olaylarını­n camiaya duyurulmas­ına aracılık yapmaktadı­r.

Hülâsa: Yeni Asya bayrağının daha sağlam bir şekilde ayakta kalıp daha canlı dalgalanma­sı için, daha kuvvetli bir tarzda ona nokta-i isnat olmak lâzımdır. Onun okuyucular­ı ve onun çizgisini benimseyen dostlar, tirajına katkı yapmaları gerekmekte­dir. Bir alan iki gazete alıp, birini uygun bir komşusuna veya tanıdığına hediye etmesi bir nevi iman hizmeti şümulünde bir hizmet sayılır.

Gazetemizi­n geniş çevreler tarafından okunması, doğru İslâm’ın bilinmesin­e ve Türkiye gündeminin müsbet manada değişmesin­e vesile olacağı bir hakikattir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey