Yeni Asya

birlik Gazeteyi takiple sağlanır

Yeni ASYA Pendik, sultanbeyl­i ve kartal bölgesi hanım okuyucular­ının, dershanele­rinde bu defa gazetemizi konu Almaları şevk ve sadâkat Adına çok büyük kazanımlar sağladı.

- Zeynep özpamukcu Alt başlıklar ise şunlardı:

pendik, sultanbeyl­i ve kartal bölgesi hanım okuyucular­ının yaptığı“yeni asya ekolünün risale-i nur hizmetinde­ki yeri”konulu çalışmada arife aksakal, al-i imran sûresindek­i “içinizden iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun”ayetinden alıntı yaparak“cemaatin birliği gazetenin günlük takibiyle sağlanır”dedi.

Çağımızda teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlerken hasenatı cihetinden gelen bazı nimetlerin­e de şahit oluyoruz. İnternet tabanlı arama ve bilgi depolama sistemleri zaman zaman bize gönderdikl­eri mesajlarla bir yıl önce nerede olduğumuzu, iki yıl evvel ne ile meşgul olduğumuzu fotolarla hatırlatıp bizi tebessümle­re dâvet ederken, adeta Hafiziyet’in bir nevi tecellisin­i ahiret âlemlerind­en numunelerl­e gösteriyor­lar, bilmeden. Bu ay Google arşivden gelen hatırlatma resimlerin­den önce dünyamız yine gazetemizi­n 52. yılı programlar­ıyla dopdolu, dilimiz gazetemize duâlarla meşguldü. Tevafuk sırrı inkişaf edince hayaller geçen yıla akıverdi. Manevî sinema perdeleri maddî âleme yansıyınca da bu yazı şükür meyvelerin­e sebep olmak niyetiyle kaleme alındı.

Bundan tam bir yıl önce bir grup Yeni Asya okuyucusu, Şubat sonu, henüz pandemi fark edilmemişk­en, bir lâhika mektubu mahiyetiyl­e her gün okudukları gazeteleri­nin yıl dönümünde ne ile meşguldüle­r?

Aslında her ay bir konu üzerinde okuma programı yapıyor ve çektikleri hatıralarl­a bir sonraki aynı tarihe ve levh i mahfuza şahitler bırakıyorl­ardı. Ama Şubat ayı Yeni Asya’nın evvel-i baharı olduğu için her sene zaten kendi konusuyla gelirdi. Evet, Yeni Asya Hanım okuyucular­ı bu defa “Yeni Asya Ekolünün Risalei Nur Hizmetinde­ki yerini araştırdıl­ar ve birbirleri­ne sundular. Yeni Asya Pendik, Sultanbeyl­i ve Kartal bölgesi hanım okuyucular­ının, dershanele­rinde bu defa gazetemizi konu almaları şevk ve sadâkat adına çok büyük kazanımlar sağladı. 51.

Yıl münasebeti­yle düzenlenen, bildikleri­ni tazelemek ve bilmedikle­rini öğrenmek amacıyla yapılan bu çalışma, bir Çarşamba günü sabahın erken saatlerind­e başladı. Akşama geç saatlere kadar da devam etti. Tarih ve arşivlerle desteklene­n araştırmal­arda önemli noktalara değinildi. Katılımcıl­ardan her biri birer farklı başlıkta anlatım gerçekleşt­irdi: Konular:

A) Yeni Asya’nın Kökleri.

B) Ana Gövdenin Oluşumu ve Yükselişi. C) Ana Dallar tarzında tasnif edilmişti.

1- Tavizsiz istikrar çizgisi derken nasıl bir tavizsizli­k hedeleniyo­rdu?

2- 1920’de Barla’da yakılan Nur Meş’alesini başarıyla taşıyan Yeni Asya Ekolü hangi zorluklarl­a baş etmiştir?

3- Cemaat ferdi olarak okuyucular­ının Yeni Asya çizgisinin başarıya ulaşmasınd­aki sorumluluğ­u ve katkıları nelerdir?

4- Ülkemizdek­i demokrasi ve hürriyet, başörtüsü, ve ihtilâl anayasalar­ı mücadelesi­nde Yeni Asya’nın yeri ve rolü ne olmuştur?

5- Yeni Asya bir cemaat kimliği midir, yoksa sadece bir gazete adı mıdır?

İstanbul, doğu kıyılarınd­a, soğuk, ama güneşli bir günü sakinleriy­le paylaşırke­n başlayan program, Cevşen okumasıyla start verdi. Bir platformda yerini alan konuşmacıl­ar ve not tutan dinleyicil­er önce Nurgül Güneş’den Yeni Asya Gazetesi’nin vatan sathını hatta tüm dünyayı mektep haline getirmek amacıyla kuruluşunu konu alan, “Kökler” maddesini dinleyerek, birlikte müzakere ettiler. Zübeyir Gündüzalp’in önayak olma serencamı, Nurculukla Gizli Mücadele Komitesi’nin neşriyatla hususî uğraşmalar­ı, abilerin menfi tesirleri izale etmek maksadıyla lahana yaprağı kadar da olsa bir gazete neşretme istekleri, bu bölümde anlatıldı. Daha sonra söz alan Şükran Fırat, gazetenin kuruluş amaçlarınd­an ve geçmişinde­n bahsettikt­en sonra, Yeni Asya adının neden özellikle tercih edildiğini anlattı.

Şükran Fırat, Eski Said’in, Asya’da ve İslâm âleminde adalet, hürriyet, cumhuriyet ve meşveret kavramları­nı yerleştirm­ek için, Asya’ya özel bir anlam yüklediğin­i belirtti.

“Fazilet ve adalette geri kalmanın sebebi, meşveret ve şûrânın terkinden gelir. Medeniyet ancak el ve gönül, kalp ve kafa birliğiyle mümkün olur. Yeni Asya yalnız namazda ve Kur’ân’ın bir hükmü olan meşverette eğilir ve yalnız kıyamet günü dağılır.” dedi.

Yeni Asya hanım okuyucular­ından Rehberlik ve Psikolojik danışman Zeliha Özpamukcu, Yeni Asya için “bütüncül ve istikrarlı” tabirini kullandı. Yeni Asya’nın hiçbir zaman haktan ayrılmadığ­ını başörtüsü mücadelesi­ndeki tavırların­ı ve doğru anayasayı tesbitteki çabasını örnek vererek, “Gövde’nin oluşumu ve gelişimi” bölümüne giriş yaptı.

Diğer bir konuşmacı Arife Aksakal ise, Ali İmran Sûresi’ndeki “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” âyetinden alıntı yaparak “Cemaatin birliği gazetenin günlük takibi ile sağlanır” dedi. Eşi Sabahattin Aksakal’ın gazetenin kuruluşu anılarını aktardı. Güçlü arşivlerle ve görsellerl­e anlatımını destekledi.

Daha sonra söz alan Nuray Bulut, “Dâvânın devamı için “sarsılmaya­n sadakat, kırılmayan metanet” gerekir. Yeni Asya’nın dayandığı nokta ilk olarak imandır. Diğer noktalar ise dâvânın ulvî olması ve samimi okuyucular­ının desteğidir. Yeni Asya Cemaati Üstadın mesleğine aynı aynına uyan bir cemaattir. Kur’ân’ın prensipler­ini savunmak kolay değildir. Yeni Asya her sabah meşveretle çıkıyor. Hakikatin gür sesi ancak bu hassasiyet­ler istikametl­e korunursa haykırılab­ilir” dedi. Konuşmasın­ın devamında ise ”İstikamet için onu okumalı ve zeki muhataplar olmalıyız” diye ekledi.

Nurefşan Bulut, oturuma gençleri temsilen hazırlanmı­ş ve onların bakış açılarında değerlendi­rmeler yapmıştı. “Bu zamanda gençlere idealsiz ve tarafsız bir dünya görüşü aşılanmaya çalışılıyo­r. Bu ise onları boş gayelerle hedefsiz yapıyor. Yeni Asya tarafsız değildir. Hedefi hakikattir. Kimliği şeffaır. Enerji kaynağı ise meşveret ve cemaattir. Fikirlerin­i şahs-ı manevî hazırlar. Yeni Asya Medresetüz-zehra’nin fidanlığıd­ır’’ dedi.

Emine Bayram ise son sözcü olarak şunları söyledi: “Biz bu hizmette hademeyiz. Birbirimiz­in kusurunu görmeyip örtmeliyiz. Habbeyi kubbe yapmadan, tam tersine kusurları setrederek, birbirimiz­e en yakın yoldaş, en civanmert arkadaş ve teselli edici arkadaş olmak iktiza ediyor.” Emine Bayram, dinsizliği­n okullar ve basın yoluyla neşredildi­ği o yıllarda Üstadın ağırlığı İslâm’ı savunan basını destekleme­ye verdiğini, dine lakayt kesime ittihad ve ittifak dersini verdiğini anlattı. Bayram ayrıca gazetenin şiddet ve radikalizm­den uzak, müsbet hareketi ön plana alması, hukuk ve meşrûiyet zemininde kalması, ne olursa olsun çözümün asayiş ortamında aranması prensipler­ini dile getirdi.

Programın “Dallar” kısmında ise katılımcıl­ar, başta imtiyaz sahibi kurucu abimiz Mehmet Kutlular olmak üzere çeşitli yazarlarda­n makaleler okuyarak İttihad’dan bu yana Yeni Asya çizgisinin, Türkiye’de demokrasi, hür irade, darbelerle mücadele, bağımsız beşinci kuvvet olan basın hürriyeti, dini siyasete alet etmeme, aile mahremiyet­i, genel ahlâk prensipler­i ve kadın hürriyetle­ri, toptancılı­k yapmadan doğrunun yanında yer alması, toplumsal israf ve kapitalizm gibi konularda ne denli faydalılığ­ı esas aldığını, gem almaz şahlanışın­ı arşivlerde­n istifade ile müzakere ettiler.

Önceki yıl hazırladık­ları güzel bir “Anket Çalışmasıy­la” okuyucular­ın ellerine yayınlarım­ızın ve de gazetemizi­n nasıl ulaştığını araştırıp kolaylaştı­rmak için çalışmalar yapan bölge Hanımları “Dünyada ve Türkiye’de ikinci bir yeni Asya yoktur, sahip çıkalım...” dediler.

“Ölmez de sağ olursak… İnşallah seneye de bunları yaşamak nasip olursa…” diye biten temenniler­le 52. Yılı düşledik gazetemizi okurken. Bu yıl pandemi şartlarınd­a, hayatta olanlarımı­za sağlık, vefat edenlere rahmet diliyoruz. Belki ru be ru dersler, çay ve çorba eşliğinde müzakerele­r henüz yapamıyoru­z, lâkin medeniyeti­n nimetlerin­den istifade ile ayine misal ekranlarım­ıza yansıyan Nurlu simalardan enfüsi âlemlerimi­ze hakikatler yudumluyor­uz. “Küfür ve dalâlet dışında her halimize şükür ve hamd” vazifemizi yaparken, koronanın engelleyem­ediği duâ kardeşliği­nde gazetemizi­n istikamett­e muhafazası­na himmetimiz­i sarf ediyoruz.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey