Joe yn rhoi cân i ddi­olch am gefno­gaeth

North Wales Weekly News - - S4C -

PERFFORMIODD y canwr Joe Wool­ford yn fyw i denan­ti­aid cymdei­thas tai i ddi­olch id­dynt am eu cefno­gaeth yn ys­tod ei gyfnod cyf­frous yn un o’r prif sioeau tal­ent ar y teledu.

Can­odd Joe Wool­ford, a wnaeth ar­graff fawr ar y rha­glen deledu boblo­gaidd The Voice ar BBC 1, ychy­dig o ga­neuon adnaby­d­dus wrth iddo gloi Di­wrnod Allan Mawr Cartrefi Conwy.

Daeth dros 700 o denan­ti­aid Cartrefi Conwy o bob cwr o’r sir i fwyn­hau pnawn o ad­lo­ni­ant o’r radd flae­naf ym Mharc Eirias ym Mae Col­wyn.

Roedd Joe, sy’n 20 oed, yn falch o’r cyfle i ganu yn y dig­wyd­diad er mwyn di­olch i gy­maint o gefnog­wyr yr ardal am blei­dleisio iddo yn ys­tod ei si­wr­nai epig yn The Voice yn gyn­harach eleni.

O gan­ly­niad i’r holl blei­dleisiau gan y cy­hoedd yn ei ardal enedigol yng Ngogledd Cymru, ll­wyd­dodd i gyrraedd y rownd gyn-derfynol.

“Ce­fais gy­maint o gefno­gaeth gan bobl yr ardal hon yn The Voice nes fy mod yn ben­derfynol o fod yma hed­diw i roi rhy­w­beth yn ôl id­dynt drwy ganu id­dynt,” med­dai.

“Un o’r ca­neuon a berf­formi­ais oedd Jeal­ous gan Labrinth, cân a genais yn y rownd gyn-derfynol a gob­ei­thio ei bod yn golygu cy­maint id­dyn nhw ag y mae i mi.”

Dy­we­dodd Joe hefyd mai un o’r dig­wyd­di­adau am­ly­caf y bu’n canu yn­ddo ers i ra­glen The Voice ddod i ben yn Ebrill, oedd y cyn­gerdd i gefnogi’r apêl er cof am Elen Meirion, yr athrawes boblo­gaidd a fu farw’n drasig yn 2012, a hithau ond yn 43 oed. Bu’n ei ddysgu yn ei ys­gol gy­n­radd yn Rhuthun ac wedi ei mar­wolaeth lan­si­wyd ym­gyrch gened­laethol i hybu pobl i roddi or­ganau yng Nghymru.

Mae Cronfa Elen yn cael ei har­wain gan ei brawd a’r tenor Rhys Meirion, a hyd yma cod­wyd miloedd o bun­noedd.

“Yn ei­thaf di­wed­dar bûm yn canu yn Cerd­dwn Ym­laen, cyn­gerdd gyda Rhys Meirion a ddar­lled­wyd ar S4C, ac a gododd swm syl­wed­dol o arian i Gronfa Elen,” med­dai Joe.

“Roed­dwn yn adna­bod Elen yn dda iawn oher­wydd bu’n fy nysgu yn Ys­gol Pen Bar­ras yn Rhuthun.

“Roedd yn ferch hyfryd ac roedd mor drist iawn clywed am ei mar­wolaeth.

“Chwaraeodd ran fawr yn fy my­wyd yn fy ys­gogi pan oed­dwn yn ifanc iawn trwy ddweud ei bod yn gwybod fy mod yn gallu canu.

“Roed­dwn yn gw­erth­fawrogi hynny’n fawr.”

Ar ddi­wedd y perf­formiad, daeth An­drew Bowen, Prif Wei­thredwr Cartrefi Conwy, ar y ll­wyfan i gyflwyno siec o £250 iddo tuag at Gronfa Elen.

Ymysg yr uchaf­b­wyn­tiau eraill oedd reslo, dawn­sio stryd, ces­tyll gwynt, pein­tio wynebau, cerd­dwyr stil­tiau, mod­elu balŵns, jy­glo gyda thân a chlown di­grif o’r enw Har­ley.

Y tu mewn i ganol­fan The Barn ym Mharc Eirias roedd hyd yn oed mwy o wei­th­gared­dau, sesiy­nau aer­o­big mewn cadeiriau.

Roedd am­ry­wiaeth o gyn­gor a chy­far­wyd­dyd i’w gael ar wa­hanol ston­d­inau hefyd.

Joe Woll­ford yn cwrdd a chefnog­wyr – Han­nah Ken­wor­thy, Geena Watson a Kimbo MaGuire

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.