Не цар…

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ко­стян­тин Рє­пін

Го­рох — це одна з най­дав­ні­ших куль­тур на на­ших зем­лях, яка ко­лись бу­ла чи не най­по­ши­ре­ні­шою, про­те з ча­сом, осо­бли­во в остан­ні чверть сто­лі­т­тя по­ши­ре­н­ня та зна­чи­мість йо­го зни­зи­ли­ся.

Нам всім до­бре ві­до­мий ви­раз «за ца­ря Го­ро­ха», всі ро­зу­мі­ють, що мо­ва йде про дав­ні ча­си, але на­скіль­ки дав­ні?

Річ у тім, що до по­ши­ре­н­ня у Євро­пі кар­то­плі, го­рох, ра­зом із зер­но­ви­ми (жи­то, ячмінь про­со, пше­ни­ця), був чи не най­го­лов­ні­шим дже­ре­лом біл­ків та ву­гле­во­дів у ра­ціо­ні то­го­ча­сно­го на­се­ле­н­ня (у кар­то­плі біл­ків сут­тє­во мен­ше). На­сту­па­ю­чи з за­хо­ду, кар­то­пля по­сту­по­во по­ті­сни­ла йо­го. Хо­ча він не зник із на­ших по­лів, до­во­дя­чи, що для Укра­ї­ни за­ли­ша­є­ться тра­ди­цій­ною куль­ту­рою.

За об­ся­га­ми площ та ви­ро­бни­цтва го­рох най­біль­ший се­ред зер­но­бо­бо­вих, на ньо­го у пе­рі­од 1990–2017 рр. при­па­да­ло від 70% до 90% по­сі­вів (за­галь­ні об­ся­ги площ під зер­но­бо­бо­ви­ми ско­ро­чу­ва­лись са­ме за йо­го ра­ху­нок). У 1990 ро­ці на го­рох при­па­да­ло 8,8% збір­них площ зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих, на­то­мість у 2016-му — ли­ше 1,7%. Про­те цьо­го­річ по­сі­ви го­ро­ху зро­сли, і час­тка йо­го збір­ної пло­щі ста­но­вить 3,8% від пло­щі усіх зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих.

Окрім хар­чо­вої цін­но­сті го­ро­ху, по­пу­ляр­ність куль­ту­ри по­ясню­є­ться її агро­но­мі­чни­ми вла­сти­во­стя­ми: го­рох є чу­до­вим по­пе­ре­дни­ком для біль­шо­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Уро­жай­ність ози­мої пше­ни­ці пі­сля ньо­го та­ка ж, як і пі­сля чор­но­го па­ру, а в де­яких ви­пад­ках на­віть ви­ща. А най­кра­щи­ми по­пе­ре­дни­ка­ми для го­ро­ху є зер­но­ві куль­ту­ри.

Сут­тє­ве ско­ро­че­н­ня ви­ро­щу­ва­н­ня го­ро­ху в кін­ці 90-х мо­жна по­ясни­ти не ли­ше зни­же­н­ням по­пи­ту, а й по­ши­ре­н­ням се­ред орен­да­рів у той час яви­ща фірм «на один се­зон».

Пі­сля до­сить зна­чно­го ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва го­ро­ху у 90ті від­бу­ла­ся пев­на ста­бі­лі­за­ція, про­те остан­ні два ро­ки спо­сте­рі­га­є­ться пев­не зро­ста­н­ня йо­го ви­ро­бни­цтва.

Да­ні що­до ва­ло­во­го збо­ру, вро­жай­но­сті та площ збо­ру го­ро­ху за пе­рі­од з 1990 по 2017 ро­ки пред­став­ле­но на рис. 1.

Тре­ба за­ува­жи­ти, що зі зро­ста­н­ням об­ся­гів ви­ро­бни­цтва го­ро­ху за остан­ні два ро­ки від­бу­ли­ся до­сить сут­тє­ві змі­ни у стру­кту­рі ви­ро­бни­ків.

Най­біль­ши­ми ви­ро­бни­ка­ми го­ро­ху то­рік бу­ли ре­гіо­ни сте­по­вої зо­ни — За­по­різь­ка, Оде­ська, Хар­ків­ська, Ми­ко­ла­їв­ська та Кі­ро­во­град­ська обла­сті, а та­кож По­ді­л­ля — Він­ни­цька і Тер­но­піль­ська. На них при­па­да­ло май­же дві тре­ти­ни зі­бра­но­го вро­жаю.

На від­мі­ну від ква­со­лі, яка є дру­гою за об­ся­га­ми се­ред зер­но­бо­бо­вих, го­рох ви­ро­щу­є­ться пе­ре­ва­жно у сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах. На го­спо­дар­ства на­се­ле­н­ня при­па­дає ли­ше 6,1% від за-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.