Вплив сор­тів на за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­го вро­жаю

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ві­та­лій Іщен­ко На­зар Ум­ри­хін

Під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті та подаль­ший роз­ви­ток зер­но­вої га­лу­зі на рин­ко­во-ін­но­ва­цій­ній осно­ві не­мо­жли­вий без на­ле­жно­го за­без­пе­че­н­ня то­ва­ро­ви­ро­бни­ків зер­на у ви­со­ко­які­сно­му на­сін­нє­во­му ма­те­рі­а­лі.

за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рі­єю се­ле­кції і на­сін­ни­цтва зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, канд. с.-г. на­ук

Но­ві про­ду­ктив­ні сор­ти та кон­ди­цій­не на­сі­н­ня зер­но­вих куль­тур є не­за­мін­ни­ми фа­кто­ра­ми ін­тен­си­фі­ка­ції та роз­ши­ре­н­ня зер­но­ви­ро­бни­цтва.

Стра­те­гі­чне зна­че­н­ня ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня зер­но­вих куль­тур роз­кри­ва­є­ться че­рез си­сте­му фун­кціо­ну­ва­н­ня та роз­ви­тку зер­но­во­го го­спо­дар­ства кра­ї­ни. На­сі­н­ня зер­но­вих куль­тур як по­сів­ний ма­те­рі­ал є пе­ред­умо­вою про­це­су зер­но­ви­ро­бни­цтва і не мо­же бу­ти за­мі­не­ним жо­дним ін­шим фа­кто­ром ви­ро­бни­цтва. Від яко­сті на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу зна­чною мі­рою за­ле­жить рі­вень уро­жай­но­сті та яко­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

У зо­ні до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня пі­сля кра­щих по­пе­ре­дни­ків (чи­сті та зайня­ті па­ри) до­ціль­но ви­сі­ва­ти стій­кі до ви­ля­га­н­ня ко­ро­тко­сте­бло­ві сор­ти, а пі­сля не­па­ро­вих — на­пів­ін­тен­сив­ні зи­мо­стій­кі. У зо­ні не­до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня на па­ро­вих по­пе­ре­дни­ках слід ви­сі­ва­ти сор­ти на­пів­кар­ли­ко­ві ти­пу ін­тен­сив­но­го та ви­ско­ін­тен­сив­но­го, а пі­сля не­па­ро­вих — пла­сти­чні уні­вер­саль­ні сор­ти ін­тен­сив­но­го та на­пів­ін­тен­сив­но­го ти­пу.

По­тен­ці­ал сор­ту ре­а­лі­зу­є­ться пов­ною мі­рою, ко­ли агро­те­хні­ка від­по­від­ає йо­го біо­ло­гі­чним вла­сти­во­стям. Сор­ти ози­мої пше­ни­ці за сту­пе­нем ін­тен­сив­но­сті і ре­а­кці­єю на умо­ви ви­ро­щу­ва­н­ня мо­жна від­не­сти до трьох ти­пів — ви­со­ко­ін­тен­сив­ні, ін­тен­сив­ні та на­пів­ін­тен­сив­ні. Во­ни по-рі­зно­му ре­а­гу­ють на агро­фон, рів­ні агро­те­хно­ло­гій, фор­му­ю­чи, від­по­від­но, рі­зну про­ду­ктив­ність.

Ви­со­ко­ін­тен­сив­ні сор­ти ма­ють ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал про­ду­ктив­но­сті по­над 10 т/га. Во­ни пе­ре­ва­жно на­пів­кар­ли­ко­ві або ко­ро­тко­сте­бло­ві з ви­со­кою стій­кі­стю що­до ви­ля­га­н­ня, зда­тні­стю ро­слин за­сво­ю­ва-

Нор­ми яко­сті ози­мих зер­но­вих куль­тур

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.