Ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво в Укра­ї­ні та за­кор­до­ном

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Оль­га Вла­со­ва

За ви­ко­ри­ста­н­ня ор­га­ні­чних те­хно­ло­гій у зем­ле­роб­стві під­ви­щу­є­ться у ґрун­ті біо­ло­гі­чна актив­ність та від­бу­ва­є­ться від­нов­ле­н­ня ба­лан­су на­ту­раль­них по­жив­них ре­чо­вин, нор­ма­лі­зу­є­ться ро­бо­та жи­вих ор­га­ні­змів, від­нов­лю­є­ться гу­мус, що при­зво­дить до зна­чно­го збіль­ше­н­ня уро­жай­но­сті ози­мих куль­тур та по­лі­пше­н­ня яко­сті зер­на.

На­ра­зі в Укра­ї­ні здій­сню­є­ться пе­ре­хід на ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство. Від­бу­ва­є­ться він у двох ва­рі­ан­тах:

1. ви­ро­щу­ва­н­ня які­сної, еко­ло­гі­чно чи­стої про­ду­кції із до­три­ма­н­ням те­хно­ло­гій та ме­то­дів ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства;

2. сти­хій­ний пе­ре­хід із по­ру­ше­н­ням основ­них принципів ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства. При та­ко­му спосо­бі зна­чно ви­сна­жу­є­ться ґрунт та по­гір­шу­ю­ться йо­го фі­зи­ко-хі­мі­чні вла­сти­во­сті, змен­шу­є­ться про­ду­ктив­ність агро­еко­си­сте­ми та силь­но по­гір­шу­є­ться якість про­ду­кції.

Вну­трі­шній ри­нок Укра­ї­ни пе­ре­пов­не­ний не­які­сни­ми про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня. Це сти­му­лює спо­жи­ва­чів шу­ка­ти то­ва­ри ор­га­ні­чно­го ви­ро­щу­ва­н­ня. У Євро­пі ор­га­ні­чні про­ду­кти в се­ре­дньо­му ко­шту­ють до­рож­че всьо­го на 20–40%, ніж зви­чай­ні, за ра­ху­нок ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті пра­ці і збу­ту про­ду­кції. В Укра­ї­ні вар­тість та­кої про­ду­кції зро­стає в се­ре­дньо­му утроє-п’яте­ро че­рез ім­порт ві­до­ми­ми за­ру­бі­жни­ми ви­ро­бни­ка­ми. Це сти­му­лює роз­ви­ток ві­тчи­зня­но­го ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства.

В ор­га­ні­чно­му ви­ро­бни­цтві Укра­ї­ни ви­ро­щу­ють пше­ни­цю м’яку (Triticum aestivum L.), яка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як основ­ний ком­по­нент хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів. Сор­ти пше­ни­ці м’якої по­ді­ля­ю­ться на ози­мі та ярі. Пше­ни­ця твер­да (Triticum durum) — це яра куль­ту­ра, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для ви­го­тов­ле­н­ня ма­ка­рон­но­го ті­ста та за­для по­кра­ще­н­ня вла­сти­во­стей хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів. Пше­ни­ця твер­да мі­стить біль­ше біл­ка та клей­ко­ви­ни, ніж м’яка. Остан­ні­ми ро­ка­ми зро­стає по­пит на зер­но цих сор­тів пше­ни­ці у ЄС та США.

Пше­ни­ця пол­ба та спель­та ма­ють ниж­чу вро­жай­ність, але швид­ше про­ро­ста­ють, від­рі­зня­ю­ться по­ту­жним схо­дже­н­ням та ку­щі­н­ням. Ці куль­ту­ри бі­льш ко­ри­сні та ви­щі в ці­ні як на вну­трі­шньо­му, так і на зов­ні­шньо­му рин­ках, ці­на на про­ду­кти зі спель­ти удві­чі-три­чі ви­ща, ніж на м’яку пше­ни­цю.

Пол­бу і спель­ту слід ви­ро­щу­ва­ти на лег­ких су­пі­ща­них грун­тах, оскіль­ки плів­ко­ві сор­ти пше­ни­ці не­га­тив­но ре­а­гу­ють на азот.

Пол­ба — це ці­лий ряд ви­дів, але най­ча­сті­ше ви­ро­щу­ють пол­бу-дво­зер­нян­ку. Для неї ха­ра­ктер­ні лам­кий ко­лос і плів­ча­сте зер­но, яке ду­же важ­ко ви­мо­ло­чу­є­ться. Пол­ба — не­ви­ба­гли­ва куль­ту­ра з ви­со­кою мо­ро­зоі по­су­хо­стій­кі­стю. Во­на зда­тна до­бре ро­сти на кам’яни­стих грун­тах. Цін­ним це зер­но вва­жа­є­ться че­рез ви­го­тов­ле­н­ня ви­со­ко­які­сних круп.

Пол­ба і спель­та в Євро­пі та Укра­ї­ні вва­жа­ю­ться си­ро­ви­ною для ви­ро­бни­цтва ор- га­ні­чної про­ду­кції. Са­ме то­му удо­бре­н­ня ці­єї куль­ту­ри ча­сто про­во­дять ор­га­ні­чни­ми до­бри­ва­ми. Най­ча­сті­ше остан­ні за­сто­со­ву­ють на бі­дних ґрун­тах або пі­сля по­пе­ре­дни­ків.

У сві­ті до­сить зна­чне рі­зно­ма­ні­т­тя сор­тів спель­ти. Се­ле­кція її ве­де­ться у кра­ї­нах Цен­траль­ної Єв­ро­пи, Сер­бії, Ка­на­ді, США.

Ува­га на якість

В осно­ві до­ся­гне­н­ня ви­со­кої яко­сті ор­га­ні­чних зер­но­вих у на­шій дер­жа­ві є два ме­то­ди: біо­ло­гі­чний та ме­ха­ні­чний.

Біо­ло­гі­чний по­ля­гає у за­сто­су­ван­ні ор­га­ні­чних до­брив, на­ко­пи­чен­ні гу­му­су та впро­ва­джен­ні си­сте­ми за­хи­сту від бур’янів, шкі­дни­ків та хво­роб.

Гу­мус є ре­зер­вом по­жив­них ре­чо­вин. Він має вла­сти­вість утри­му­ва­ти во­ло­гу в ор­но­му ша­рі ґрун­ту, що є ду­же ва­жли­вим у зо­нах із по­су­хою або не­до­ста­тньою зво­ло­же­ні­стю.

На якість зер­на зер­но­вих куль­тур впли­ває без­по­се­ре­дньо ме­ха­ні­чний обро­бі­ток ґрун­ту, си­сте­ма удо­бре­н­ня та за­хист від шкі­дни­ків та хво­роб.

У за­хі­дно­єв­ро­пей­ських кра­ї­нах до­бре роз­ви­не­не по­ста­ча­н­ня ор­га­ні­чно­го на­сі­н­ня, але, на жаль, в Укра­ї­ні та­кі по­став­ки ще не сфор­му­ва­ли­ся на за­до­віль­но­му рів­ні.

Для ор­га­ні­чно­го ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих куль­тур у За­хі­дній Євро­пі до­сту­пні за­со­би для оброб­ки на­сі­н­ня на ро­слин­ній та мі­кро­біо­ло­гі­чній осно­ві, на­при­клад:

Tillecur (бо­ро­шно жов­тої пше­ни­ці) для по­кра­ще­н­ня стій­ко­сті на­сі­н­ня в умо­вах нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. За­сто­со­ву­ють про­ти твер­дої саж­ки;

Cerall і Cedomon — це біо­пре­па­ра­ти, які за­сто­со­ву­ють для за­хи­сту від сні­го­вої плі­сня­ви, твер­дої го­лов­ні, п’ятни­сто­сті лис­тків пше­ни­ці.

Cedomon ви­ко­ри­сто­ву­ють для за­хи­сту від сі­тча­стої пля­ми­сто­сті. Не­об­хі­дно бу­ти обе-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.