Agritechnica-2017: там, де по­чи­на­є­ться май­бу­тнє

Agrobusiness Segodni - - У номері - Дми­тро Ра­діо­нов

З 12 до 18 ли­сто­па­да у м. Ган­но­вер (Фе­де­ра­тив­на Ре­спу­блі­ка Ні­меч­чи­на) три­ва­ла одна з най­біль­ших сві­то­вих аграр­них ви­ста­вок Agritechnica-2017, на якій ти­ся­чі ком­па­ній тра­ди­цій­но пред­став­ля­ли ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки та по­ту­жні те­хно­ло­гії.

Ко­лись ка­за­ли: «Всі до­ро­ги ве­дуть у Рим», але все­ре­ди­ні ли­сто­па­да біль­шість цих шля­хів зро­би­ли кру­тий по­во­рот і по­пря­му­ва­ли на пів­ніч, щоб зійти­ся тут, у Ган­но­ве­рі, на Agritechnica-2017. При­найм­ні, са­ме та­ким бу­ло пер­ше вра­же­н­ня від ви­став­ко­вих мас­шта­бів. Це і не­див­но, адже тут все ра­ху­ва­лось ти­ся­ча­ми: від площ 27 па­віль­йо­нів (394 тис. мІ) до кіль­ко­сті ком­па­ній-екс­по­нен­тів (близь­ко 2800) та від­ві­ду­ва­чів ви­став­ки (май­же 450 000 за 7 ви­став­ко­вих днів).

Зви­кнув­ши до та­ко­го ши­ро­ко­го роз­ма­ху, та роз­чи­нив­шись у люд­ських рі­ках, які за­то­пи­ли всю пло­щу ор­га­ні­зо­ва­ної DLG (Ні­ме­цька Аграр­на Спіль­но­та, Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft — нім.) ви­став­ки, по­ри­на­єш у гул ба­га­то­ти­ся­чно­го на­тов­пу. Ох, і ба­га­цько мов лу­нає тут! Але при цьо­му від­мі­ча­єш лег­кість і вві­чли­вість, з якою лю­ди рі­зних куль­тур спіл­ку­ю­ться один із одним. Гло­ба­лі­за­ція? Мо­жли­во, але ме­ні це чи­мось на­га­дує опи­са­ні в істо­рії по­дії більш ніж ти­ся­чо­лі­тньої дав­ни­ни, ко­ли ві­кін­ги та ку­пці з Близь­ко­го Схо­ду — куль­тур­но аб­со­лю­тно рі­зні лю­ди — без зна­н­ня мов на пер­ших по­рах, на­ла­го­ди­ли успі­шну тор­гів­лю: ху­тро в обмін на зо­ло­то. Що тут ска­жеш? Тор­гів­ля — най­кра­щий об’єд­ну­вач. Се­ред роз­ма­ї­т­тя мов ву­хо ча­сто ви­рі­зняє укра­їн­ську: спів­ві­тчи­зни­ки все актив­ні­ше ці­кав­ля­ться но­ві­тні­ми аграр­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Це і не­див­но, адже з ро­ка­ми все глиб­ше вко­рі­ню­є­ться усві­дом­ле­н­ня: укра­їн­ське сіль­ське го­спо­дар­ство гі­дне най­кра­щих но­ва­цій.

А в них бра­ку не бу­ло. Тіль­ки уявіть: 2800 ком­па­ній-ви­ро­бни­ків, ко­жна з яких пред­став­ляє ці­лу низ­ку вдо­ско­на­ле­них про­ду­ктів, або й аб­со­лю­тно но­ві те­хно­ло­гії. Най­ва­го­мі­ші з них пе­ред ко­жною «Агрі­те­хні­кою» про­хо­дять ви­про­бу­ва­н­ня та отри­му­ють оцін­ку ефе­ктив­но­сті від ши­ро­ко­го ко­ла не­за­ле­жних про­філь­них на­у­ков­ців. Най­ці­ка­ві­ші та най­ко­ри­сні­ші впро­ва­дже­н­ня від­зна­ча­ю­ться зо­ло­ти­ми (ін­но­ва­ція) та срі­бни­ми (ва­го­ме вдо­ско­на­ле­н­ня) ме­да­ля­ми. Так, на цьо­го­рі­чній ви­став­ці бу­ло вру­че­но 2 зо­ло­ті та 29 срі­бних на­го­род. Для по­рів­ня­н­ня: на Agritechnica-2015 їхня кіль­кість ста­но­ви­ла 5 та 44 від­по­від­но.

Ві­дзнак мен­ше, але, блу­ка­ю­чи ви­став­кою, при­гля­да­ю­чись до пред­став­ле­них но­ви­нок, оці­ню­ю­чи та роз­пи­ту­ю­чи про них, ро­зу­мі­єш, що клю­чо­ве зав­да­н­ня ли­ши­ло­ся не­змін­ним — збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті сіль­сько­го го­спо­дар­ства при оща­дно­му ви­ко­ри­стан­ні ре­сур­сів. Зро­зумі­ло, що при цьо­му осо­бли­вий акцент ро­би­ться на те­хно­ло­гії, які до­зво­ля­ють час­тко­во або (вже й) пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зу­ва­ти ро­бо­чі про­це­си. Те­хно­ло­гії, зав­дя­ки яким тра­ктор із агре­га­то­ва­ним зна­ря­д­дям са­мо­туж­ки ви­ко­нує всі опе­ра­ції на по­во­ро­тній сму­зі; роз­роб­ки, які ав­то­ма­ти­чно ре­гу­лю­ють на­ла­шту­ва­н­ня ком­бай­на під час ро­бо­ти; а по­чи­на­ю­чи з ці­єї ви­став­ки ще й ро­бо­ти, які са­мо­стій­но ви­сі­ва­ють куль­ту­ри… Зав­дань для опе­ра­то­ра з ко­жним ро­ком ли­ша­є­ться все мен­ше. Ду­маю, що вже в ре­пор­та­жах із Agritechnica-2023 ми з ці­ка­ві­стю чи­та­ти­ме­мо про те­хні­ку, яка ви­клю­чно сво­ї­ми си­ла­ми ви­ко­нує всі ви­ро­бни­чі опе­ра­ції. До Agritechnica-2027 та­кі по­ві­дом­ле­н­ня ста­нуть ру­ти­ною…

На до­бро то чи ні? Як-то ка­жуть: по­жи­ве­мо-по­ба­чи­мо. Але вже сьо­го­дні зро­зумі­ло: май­бу­тнє аграр­ної га­лу­зі на­ро­джу­є­ться не в ла­бо­ра­то­рі­ях чи в га­ра­жах ен­ту­зі­а­стів — ди­ву­ю­чи, а по­тім мі­цно вхо­дя­чи в по­бут со­тень ти­сяч лю­дей, во­но з'яв­ля­є­ться тут, у сті­нах ви­став­ко­вих ан­га­рів Agritechnica-2017.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.