Ukravit змі­цнює укра­їн­ські по­зи­ції на сві­то­во­му рин­ку

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ан­на Го­роб­чук

Сіль­ське го­спо­дар­ство у сві­ті ни­ні сти­ка­є­ться із ве­ли­ки­ми ви­кли­ка­ми. Клі­ма­ти­чні змі­ни, ви­сна­же­ність ґрун­тів змен­шу­ють рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва про­ду­кції, що спо­ну­кає агра­рі­їв шу­ка­ти шля­хи збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті.

Ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті аграр­но­го ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні — це зна­чний успіх як фер­ме­рів, так і ве­ли­ких агро­хол­дин­гів. Ві­тчи­зня­ний агро­се­ктор де­мон­струє ви­со­ку ди­на­мі­ку зро­ста­н­ня екс­пор­ту, по­стій­но збіль­шу­ю­чи при­су­тність на рі­зних рин­ках. Але ва­жли­во за­зна­чи­ти, що ім­порт­на скла­до­ва в екс­пор­то­ва­ній про­ду­кції ду­же ви­со­ка. Зокре­ма, зер­но, що екс­пор­ту­є­ться, ви­ро­бля­є­ться за до­по­мо­гою за­со­бів за­хи­сту ро­слин та до­бри­ва, що у біль­шо­сті ви­пад­ків ім­пор­ту­ю­ться з-за кор­до­ну.

Від­су­тність агро­хі­мі­чних за­со­бів укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня спо­ну­ка­ло ком­па­нію Ukravit змі­ни­ти цю си­ту­а­цію. І пев­ною мі­рою пе­ре­тво­ри­ти на­шу дер­жа­ву зі спо­жи­ва­ча на по­ста­чаль­ни­ка пе­сти­ци­дів. Про це йшло­ся на прес-кон­фе­рен­ції ком­па­нії Ukravit, що від­бу­ла­ся не­що­дав­но у Ки­є­ві.

Пер­ші кро­ки

Як під­кре­слив Ві­та­лій Ів­чен­ко, вла­сник гру­пи ком­па­ній Ukravit, пе­ре­д­усім вла­сне ви­ро­бни­цтво бу­ло роз­гор­ну­те, аби за­без­пе­чи­ти по­тре­би вну­трі­шньо­го рин­ку, адже ще не­що­дав­но Укра­ї­на на 100% за­ле­жа­ла від ім­пор­то­ва­них агро­те­хні­чних те­хно­ло­гій. Сьо­го­дні ця ци­фра ско­ро­ти­лась май­же на 9%. Вар­то за­зна­чи­ти, що зна­чна ча­сти­на ве­ли­ких го­спо­дарств і агро­хол­дин­гів, які спів­пра­цю­ва­ли ви­клю­чно з муль­ти­на­ціо­наль­ни­ми ком­па­ні­я­ми, спро­бу­вав­ши у се­бе на по­лях той чи ін­ший пе­сти­цид укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня, го­то­ві до подаль­шої спів­пра­ці. Це ва­жли­вий по­ка­зник до­ві­ри до ві­тчи­зня­но­го про­ду­кту. Адже пе­ре­ко­на­ти са­ме укра­їн­сько­го спо­жи­ва­ча у то­му, що на те­ре­нах на­шої дер­жа­ви з'яв­ля­ю­ться які­сні про­ду­кти за по­мір­ною ці­ною — спра­ва не з лег­ких.

З 2015 ро­ку укра­їн­ські ЗЗР і мі­кро­до­бри­ва екс­пор­ту­ю­ться на ри­нок Мол­до­ви та Гру­зії. З огля­ду на по­гли­бле­н­ня спів­пра­ці і збіль­ше­н­ня гро­шо­вих над­хо­джень, на­ша про­ду­кція до­сить гар­но се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ла. Обе­ре­жне і від­по­від­аль­не ви­ко­ри­ста­н­ня пе­сти- ци­дів за­без­пе­чує не ли­ше до­брі вро­жаї і здо­ро­ву їжу, а й де­мон­струє пе­ре­ва­ги і ва­жли­ве зна­че­н­ня хі­мі­ка­тів як для спо­жи­ва­ча, так і для сіль­сько­го го­спо­дар­ства в ці­ло­му.

По­ту­жний про­ду­кто­вий порт­фель Ukravit — це ши­ро­кий ви­бір для за­до­во­ле­н­ня рі­зно­ма­ні­тних за­пи­тів агра­рі­їв. А са­ме ком­пле­ксні рі­ше­н­ня за­хи­сту на від­кри­то­му і за­кри­то­му ґрун­ті рі­зно­ма­ні­тних сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур: по­льо­вих, ово­че­вої гру­пи, пло­до­во-ягі­дних на­са­джень, а та­кож пев­них ні­ше­вих куль­тур. Зокре­ма, на кі­нець 2017-по­ча­ток 2018 ро­ків асор­ти­мент пре­па­ра­тів ком­па­нії збіль­ши­ться ще на 7 по­зи­цій і ста­но­ви­ти­ме 142 про­ду­кти. Се­ред но­ви­нок мо­жна ви­ді­ли­ти два гер­бі­ци­ди і про­дукт за­хи­сту пло­до­во-ягі­дних на­са­джень.

За остан­ні ро­ки зна­чно збіль­ши­лись об­ся­ги ви­ро­бни­цтва до­брив з мі­кро­еле­мен­та­ми. По­пит, що зро­стає, об­умов­ле­ний тим, що мі­кро­до­бри­ва швид­ко на­си­чу­ють ґрунт най­ва­жли­ві­ши­ми по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми та не­об­хі­дни­ми ба­кте­рі­я­ми, які мі­не­ра­лі­зу­ю­ться і збе­рі­га­ю­ться у ґрун­ті, за­без­пе­чу­ю­чи ро­сли­ні піджив­ле­н­ня на до­сить три­ва­лий час. Актив­ні мі­кро­ор­га­ні­зми під­три­му­ють опти­маль­ний склад ґрун­то­вої фло­ри і спри­я­ють збе­ре­жен­ню зе­мель­но­го ре­сур­су. Дбай­ли­вий до­гляд за на­са­дже­н­ня­ми і за­оща­дли­вий ме­тод бо­роть­би зі шкі­дни­ка­ми має не­оці­нен­не зна­че­н­ня. На­ра­зі ком­па­нія вво­дить у дію ще одну лі­нію для ви­ро­бни­цтва мі­кро­до­брив, адже на сьо­го­дні ця про­ду­кція по­кри­ває ли­ше 10 млн га по­сі­вів, а по­тре­ба зна­чно біль­ша.

Но­ві су­ча­сні те­хно­ло­гії

«У на­шій ком­па­нії ві­рять в май­бу­тнє Укра­ї­ни, — за­ува­жив Ві­та­лій Ів­чен­ко. — І ми го­то­ві це до­во­ди­ти не сло­вом, а ді­лом. На­у­ка — це гі­дне зав­тра для на­ших ді­тей на на­шій зем­лі, са­ме то­му для нас прі­о­ри­те­тним є чи­ма­ле фі­нан­су­ва­н­ня цьо­го на­пря­му. Ком­па­нія ство­рює на­у­ко­во-до­слі­дний центр у Чер­ка­сах зі стра­те­гі­єю «Зе­ле­на хі­мія». Ва­жли­во об'єктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі мо­жли­ві ме­то­ди пі­клу­ва­н­ня про сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри з ша­но­бли­вим став­ле­н­ням до зе­мель­них угідь. Са­ме та­кий під­хід за­без­пе­чує ще­дрі вро­жаї ви­со­ко­які­сної про­ду­кції».

На­у­ко­во-до­слі­дний центр за­ймає пло­щу 2500 м2. Два по­вер­хи з чо­ти­рьох го­то­ві для ро­бо­ти. У ком­па­нії до­кла­ли ма­кси­мум зу­силь для ство­ре­н­ня зру­чних ро­бо­чих місць із над­су­ча­сним япон­ським і аме­ри­кан­ським обла­дна­н­ням. Від­кри­т­тя за­пла­но­ва­не на кві­тень 2018 ро­ку. «Ма­є­мо на ме­ті про­во­ди­ти до­слі­дже­н­ня, а та­кож впро­ва­джу­ва­ти рі­зно­ма­ні­тні стар­та­пи для по­стій­но­го удо­ско­на­ле­н­ня і роз­роб­ки но­вої про­ду­кції. Для цьо­го ми за­про­шу­є­мо до ко­ман­ди як до­свід­че­них на­у­ков­ців, так і мо­лодь із но­вим не­ти­по­вим по­гля­дом. Пла­ну­є­мо спів­пра­цю з на­у­ко­ви­ми ін­сти­ту­та­ми, в якій на­ші ла­бо­ра­то­рії ста­нуть про­сто­ром для про­хо­дже­н­ня пра­кти­ки і вті­ле­н­ня гар­них про­е­ктів», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор Ukravit.

Над за­пу­ском пра­цю­ють дві гру­пи вче­них, се­ред яких сім до­кто­рів на­ук. Центр за­про­по­нує фер­ме­рам ряд по­слуг, се­ред яких ана­ліз ґрун­ту. Сьо­го­дні її мо­жна отри­ма­ти ли­ше в за­кор­дон­них цен­трах. Цей про­ект має ста­ти ру­шій­ною си­лою у га­лу­зі.

«Хо­че­ться вті­лю­ва­ти ін­но­ва­цій­ні про­е­кти роз­ви­тку в Укра­ї­ні. Зві­сно, це по­тре­бує ве­ли­че­зних фі­нан­со­вих вли­вань, але на­ра­зі ми над цим пра­цю­є­мо. Ни­ні мо­же­мо анон­су­ва­ти ство­ре­н­ня ще одно­го над­зви­чай­но ва­жли­во­го про­е­кту. Основ­ний на­прям бу­де зо­се­ре­дже­ний на гли­бин­ній пе­ре­роб­ці сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Адже пе­ре­хід від по­ста­чаль­ни­ка си­ро­ви­ни до го­то­вої про­ду­кції має зна­чні фі­нан­со­ві ви­го­ди», — ді­ли­ться пла­на­ми ам­бі­тний ди­ре­ктор.

Участь у за­хо­дах із роз­ви­тку бі­зне­су

У ком­па­нії Ukravit актив­на по­зи­ція, во­на на­ма­га­є­ться бу­ти при­су­тні­ми на рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дах і кон­фе­рен­ці­ях, що про­хо­дять як в Укра­ї­ні, так і за її ме­жа­ми За остан­ній рік про­ве­ли 64 Днів по­ля, рі­зно­ма­ні­тні кон­фе­рен­ції і се­мі­на­ри, уча­сни­ка­ми яких ста­ли 3500 осіб. Це ва­жли­ві про­е­кти, що спри­я­ють впро­ва­джен­ню су­ча­сних те­хно­ло­гій у ви­ро­бни­цтво, а та­кож вдо­ско­на­лю­ють зна­н­ня у на­шій не­лег­кій спра­ві.

Агро­те­хно­ло­гі­чні здо­бу­тки від Ukravit є при­ва­бли­ви­ми для іно­зем­но­го рин­ку. Зокре­ма, ма­є­мо за­пи­ти що­до спів­пра­ці від кра­їн се­ре­дньої Азії, близь­ко­го схо­ду, Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу і на­віть ре­гіо­нів Афри­ки. Ком­па­нія ра­до пред­став­ляє ета­пи ви­ро­бни­цтва про­ду­кції іно­зем­ним де­ле­га­там, які при­їздять до ви­ро­бни­цтва, аби по­гля­ну­ти на змі­ни, що від­бу­ва­ю­ться у ді­яль­но­сті. Так, при­йма­ли де­ле­га­цію з япон­ської ком­па­нії з рі­чним обо­ро­том в 11 млрд єв­ро, Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу й Афри­ки. За­кор­дон­ні ком­па­нії перш ніж по­ча­ти спів­пра­цю спо­сте­рі­га­ють за ди­на­мі­кою зро­ста­н­ня, ана­лі­зу­ють обра­ні стра­те­гії роз­ви­тку. Не­мо­жли­во оми­ну­ти пи­та­н­ня про­зо­ро­го ве­де­н­ня бі­зне­су, адже від­кри­тість є при­ва­бли­вим не ли­ше для по­ку­пців, а й для ін­ве­сто­рів, за­зна­чив Ві­та­лій Іль­чен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.