Те­ле­ма­ти­ка для трей­ле­рів

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ігор Пе­трен­ко

Про­від­ний єв­ро­пей­ський ви­ро­бник на­пів­при­че­пів Schmі­tz Cargobull про­по­нує агро­бі­зне­су ефе­ктив­ні транс­порт­ні рі­ше­н­ня. Не­що­дав­но в Укра­ї­ні бу­ли пре­зен­то­ва­ні за­со­би те­ле­ма­ти­ки для при­чі­пної те­хні­ки і но­ві­тні фур­го­ни по­пу­ляр­но­го фор­ма­ту.

Зі зро­ста­н­ням еко­но­мі­ки Укра­ї­ни пе­ред бі­зне­сом по­ста­ють но­ві зав­да­н­ня у сфе­рі пе­ре­ве­зень. Се­ред тих, хто на­дає агро­бі­зне­су рі­зно­ма­ні­тні транс­порт­ні рі­ше­н­ня, — Schmі­tz Cargobull, про­від­ний ви­ро­бник на­пів- та ізо­тер­мі­чних при­че­пів (транс­порт­них ре­фри­же­ра­то­рів). Не­що­дав­но го­ло­ва прав­лі­н­ня цьо­го кон­цер­ну Ан­дре­ас Шмітц від­ві­дав Укра­ї­ну. За йо­го уча­сті бу­ло пре­зен­то­ва­но но­ві роз­роб­ки у га­лу­зі те­ле­ма­ти­ки.

До­на­тас Кра­сі­цкас, фа­хі­вець під­роз­ді­лу «Пів­ніч» (а на мар­ке­тин­го­вих кар­тах кон­цер­ну Schmі­tz Cargobull у цей ре­гіон вхо­дить Укра­ї­на, кра­ї­ни Бал­тії і Скан­ди­на­вії), роз­по­вів про ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки, за­сто­со­ва­ні у ре­фри­же­ра­тор­них на­пів­при­че­пах остан­ньої мо­ди­фі­ка­ції. У сві­ті ни­ні, як ві­до­мо, зро­стає тренд на ви­ко­ри­ста­н­ня те­ле­ма­ти­чних IT-си­стем для са­мо­хі­дної те­хні­ки: ком­бай­нів, тра­кто­рів, ав­то­мо­бі­лів. Зав­дя­ки їм спро­щу­ю­ться про­це­си ло­гі­сти­ки, ке­ру­ва­н­ня ав­то­пар­ком, кон­це­пції на­ван­та­же­н­ня трей­ле­рів. Те­пер ми ба­чи­мо, як ці те­хно­ло­гії за­сто­со­ву­ють- ся до при­чі­пної те­хні­ки. Спе­ці­аль­ний під­роз­діл кон­цер­ну Schmitz Cargobull Telematics вже 12 ро­ків за­про­ва­джує те­ле­ма­ти­ку на транс­пор­ті. Ми­ну­лий 2017-й фі­нан­со­вий рік дав для цьо­го під­роз­ді­лу ре­кор­дне зро­ста­н­ня про­да­жів на 40%.

До­на­тас Кра­сі­цкас по­ка­зав фа­хів­цям ре­фри­же­ра­тор S.KO COOL — так зва­ний «смарт-трей­лер» (ро­зум­ний на­пів­при­чіп). Да­ні про цей транс­порт­ний за­сіб по Wі-Fі над­хо­дять у смар­тфон або план­шет, де за до­по­мо­гою до­да­тка beSmart-APP їх зру­чно пе­ре­гля­да­ти й на від­ста­ні ке­ру­ва­ти ба­га­тьма фун­кці­я­ми на­пів­при­че­па.

Що мо­жна ро­би­ти із «ро­зум­ним трей­ле­ром»? Зав­жди ба­чи­ти на сво­є­му екра­ні йо­го мі­сце­зна­хо­дже­н­ня на кар­ті. Про­кла­да­ти мар­шру­ти з ура­ху­ва­н­ням шля­хо­вої роз­мі­тки, ав­то­за­пра­вок та ін­ших об’єктів ін­фра­стру­кту­ри. Але, крім цьо­го, трей­лер «уміє» роз­пі­зна­ва­ти свій тя­гач, ра­ху­ва­ти кі­ло­ме­траж (про­біг). Має зов­ні­шній тем­пе­ра­тур­ний са­мо­пи­сець і за­со­би ке­ру­ва­н­ня хо­ло­диль­ною уста­нов­кою. Тоб­то якщо на ву­ли­ці хо­ло­дно, зай­ва енер­гія на охо­ло­дже­н­ня не ви­тра­ча­є­ться. Ро­зум­на си­сте­ма кон­тро­лює ши­ни на­пів­при­че­па: їх тем­пе­ра­ту­ру і тиск у ко­ле­сах. Та­кож сте­жить за зно­шу­ва­н­ням галь­мів­них ко­ло­док. До то­го ж мо­жна на від­ста­ні управ­ля­ти си­сте­мою за­кри­ва­н­ня две­рей трей­ле­ра. Про­це­си ді­а­гно­сти­ки й сер­ві­су теж на­ба­га­то спро­щу­ю­ться, а час про­стою трей­ле­ра в май­стер­ні ско­ро­чу­є­ться. Зро­зумі­ло, що на­яв­ність та­ких мо­жли­во­стей зро­бить «смарт-трей­лер» вель­ми за­тре­бу­ва­ним.

По­пу­ляр­ним у сфе­рі агро­бі­зне­су Укра­ї­ни мо­же ста­ти й но­вий ку­зов-фур­гон VAN BODIES (V.KO), ви­го­тов­ле­ний із лег­ких па­не­лей Ferroplast. Це зру­чний за­сіб для бі­знес-пе­ре­ве­зень ва­гою від 3 до 6 т від Schmitz Cargobull. В Укра­ї­ні сьо­го­дні під­ви­ще­ний по­пит на фур­го­ни ці­єї ван­та­жної ка­те­го­рії. Йо­го оці­нять фер­ме­ри й пе­ре­ро­бни­ки, які ма­ють на ме­ті «остан­ню ми­лю» — шля­хи ви­хо­ду на кін­це­вих спо­жи­ва­чів.

Schmitz Cargobull має ме­ре­жу сер­ві­сних стан­цій, яка по­кри­ває всю Укра­ї­ну й пра­цює на­пря­му із клі­єн­та­ми. Бу­дья­кий трей­лер чи ку­зов мо­же бу­ти обла­дна­ний під ви­мо­ги ко­ри­сту­ва­ча. Ба біль­ше: під ньо­го мо­жна на­ла­шту­ва­ти й фі­нан­су­ва­н­ня (кре­ди­ту­ва­н­ня). Під­роз­діл Schmitz Cargobull Finance за­про­по­нує зру­чну про­гра­му ін­ве­сти­ції, яка вра­хує і ба­жа­н­ня по­ку­пця, і йо­го мо­жли­во­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.