Case IH по­пов­нює асор­ти­мент сво­го обла­дна­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Го­лов­на сто­рін­ка -

Ща­дний обро­бі­ток ґрун­тів є основ­ним по­ка­зни­ком про­ду­ктив­но­сті в су­ча­сно­му сіль­сько­му го­спо­дар­стві та клю­чо­вою спе­ці­а­лі­за­ці­єю ком­па­нії Case IH. По­єд­на­н­ня су­ча­сної си­сте­ми да­тчи­ків із пе­ре­ва­га­ми тра­кто­рів Case IH до­зво­ляє фер­ме­рам сут­тє­во змен­ши­ти об­ся­ги ма­те­рі­а­лу для вне­се­н­ня, одно­ча­сно збіль­шу­ю­чи йо­го ефе­ктив­ність.

На ви­став­ці Agritechnica-2015 Topsoil Mapper був пред­став­ле­ний як пер­ший сен­сор ґрун­ту, при­зна­че­но­го для управ­лі­н­ня ґрун­то­об­ро­бним обла­дна­н­ням, та здо­був срі­бну на­го­ро­ду за ін­но­ва­ції від Ні­ме­цько­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ри­ства DLG. Те­хно­ло­гія до­зво­ляє здій­сню­ва­ти ав­то­ма­ти­чне управ­лі­н­ня гі­дро­фі­ко­ва­ним ґрун­то­об­ро­бним обла­дна­н­ням че­рез си­сте­му ISOBUS з ура­ху­ва­н­ням ста­ну ґрун­ту.

Не­о­дно­рі­дність сіль­сько­го­спо­дар­ських ґрун­тів ви­ма­гає рі­зної гли­би­ни їх оброб­ки на ді­лян­ках по­ля, що від­рі­зня­ю­ться між со­бою ти­пом ґрун­ту, йо­го ущіль­не­н­ням та вмі­стом во­ло­ги. Ви­мі­рю­ва­н­ня цих по­ка­зни­ків з до­ста­тньою то­чні­стю та на­дій­ні­стю мо­жли­ве ли­ше в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су, оскіль­ки про­тя­гом се­зо­ну во­ни за­зна­ють зна­чних змін.

В хо­ді три­ва­лих прое­кт­но- кон­стру­ктор­ських ро­біт ав­стрій­ська ком­па­нія Geoprospectors GmbH роз­ро­би­ла си­сте­му сен­со­рів, зда­тну в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су ви­зна­ча­ти від­по­від­ні па­ра­ме­три ґрун­ту і над­си­ла­ти да­ні на комп’ютер ґрун­то­об­ро­бно­го обла­дна­н­ня, який ви­ко­ри­сто­вує їх для ре­гу­лю­ва­н­ня ро­бо­чої гли­би­ни. Ці да­тчи­ки вста­нов­лю­ю­ться у пе­ре­дній ча­сти­ні тра­кто­ра. Отри­ма­ні зна­че­н­ня ви­мі­рю­вань без­по­се­ре­дньо кон­вер­ту­ю­ться комп’юте­ром сен­со­ру у ко­ман­ди управ­лі­н­ня ґрун­то­об­ро­бним обла­дна­н­ням, пі­сля чо­го над­си­ла­ю­ться че­рез ши­ну управ­лі­н­ня ISOBUS на ро­бо­чий комп’ютер ма­ши­ни.

«Topsoil Mapper — це пер­ший сен­сор ґрун­ту, що без­по­се­ре­дньо ін­те­гру­є­ться в агре­га­то­ва- не обла­дна­н­ня і здій­снює управ­лі­н­ня ним в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су. Та­ким чи­ном він до­зво­ляє ре­гу­лю­ва­ти па­ра­ме­три обро­бі­тку ґрун­ту з ура­ху­ва­н­ням йо­го по­то­чно­го ста­ну та по­го­дних умов», — ка­же Мі­ха­ель Пре­гес­ба­у­ер, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Geoprospectors GmbH.

До сьо­го­дні кар­ти ґрун­тів ство­рю­ва­лись че­рез окре­му опе­ра­цію. Те­пер си­сте­ма Topsoil Mapper до­зво­ляє ре­є­стру­ва­ти онов­ле­ну ін­фор­ма­цію про вла­сти­во­сті ґрун­ту під час ро­бо­чо­го про­хо­ду. Ці да­ні мо­жна зго­дом за­сто­со­ву­ва­ти для подаль­шо­го пла­ну­ва­н­ня ро­біт. Topsoil Mapper мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на будь-якій ста­дії ве­ге­та­ції та за будь-яких по­го­дних чи по­льо­вих умов, зав­дя­ки чо­му він є уні­вер­саль­ним ін­стру­мен­том для кар­то­гра­фу­ва­н­ня па­ра­ме­трів ґрун­ту. Обмін да­ни­ми здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою стан­дар­ти­зо­ва­них фор­ма­тів обмі­ну, на­при­клад, ISOXML або Shape.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.