Укра­ї­на цьо­го­річ мо­же зі­бра­ти ре­кор­дний уро­жай яблук

Agrobusiness Segodni - - Еко­но­мі­чний ге­ктар -

Ана­ліз ін­фор­ма­ції про по­го­ду і зві­ти са­дів­ни­ків про си­ту­а­цію у са­дах до­зво­ля­ють спо­ді­ва­ти­ся на ре­кор­дний уро­жай яблу­ка, а та­кож ба­га­тьох ін­ших ви­дів фру­ктів і ягід ни­ні­шньо­го ро­ку в Укра­ї­ні. Як пе­ре­дає «Про­Агро» з по­си­ла­н­ням на Бі­зне­сЦен­зор, про це за­яв­ля­ють екс­пер­ти Укра­їн­ської пло­до­о­во­че­вої асо­ці­а­ції.

Згі­дно з по­пе­ре­днім про­гно­зом асо­ці­а­ції, ано­маль­но хо­ло­дний і сні­жний бе­ре­зень 2018 ро­ку з ви­со­кою ймо­вір­ні­стю від­тер­мі­нує цві­ті­н­ня са­дів, що до­зво­лить зни­зи­ти ймо­вір­ність втрат від ве­сня­них за­мо­роз­ків, а від­но­сно ста­біль­ні клі­ма­ти­чні умо­ви зи­ми да­ли змо­гу са­дів­ни­кам пра­кти­чно пов­ні­стю за­по­біг­ти по­шко­дже­н­ням і ви­сна­жен­ню де­рев.

За­галь­ний об­сяг вро­жаю у 2018 ро­ці, як очі­ку­ють екс­пер­ти, збіль­ши­ться, оскіль­ки по­чне пло­до­но­ше­н­ня зна­чна кіль­кість мо­ло­дих са­дів.

«На рин­ку яблук Укра­ї­ни слід очі­ку­ва­ти різ­ко­го зни­же­н­ня цін. Осо­бли­во важ­ко бу­де ви­ро­бни­кам, які ви­ро­щу­ють яблу­ко не ду­же по­пу­ляр­них сор­тів і не­ви­со­кої яко­сті. Ціл­ком імо­вір­но, що во­но про­да­ва­ти­ме­ться за ті­єю ж ці­ною, що і про­ми­сло­ве. В той же час які­сне яблу­ко пер­спе­ктив­них сор­тів бу­де актив­но екс­пор­ту­ва­ти­ся, то­му ви­ро­бни­ки-екс­пор­те­ри мо­жуть на­віть збіль­ши­ти до­хід в по­рів­нян­ні з се­зо­ном 2017–2018. При цьо­му які­сне яблу­ко на вну­трі­шньо­му рин­ку бу­де про­да­ва­ти­ся на 30–50% де­шев­ше, ніж у по­пе­ре­дньо­му се­зо­ні», — від­зна­ча­ють в асо­ці­а­ції..

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.