У пар­ла­мен­ті за­ре­є­стро­ва­ний ще один за­ко­но­про­ект сто­сов­но ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва

Agrobusiness Segodni - - Еко­но­мі­чний ге­ктар -

Пред­став­ни­ки Аграр­но­го ко­мі­те­ту та ін­ші де­пу­та­ти за­ре­є­стру­ва­ли в пар­ла­мен­ті за­ко­но­про­ект № 5448-д «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції». Про це по­ві­дом­ляє Agravery, по­си­ла­ю­чись на го­ло­ву зе­мель­но­го під­ко­мі­те­ту Аграр­но­го ко­мі­те­ту ВРУ Оле­га Ку­лі­ні­ча. «Ми ба­га­то го­во­ри­мо про по­пу­ля­ри­за­цію ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної про­ду­кції в Укра­ї­ні і про не­об­хі­дність на­пра­цю­ва­н­ня си­стем­ної дер­жав­ної по­лі­ти­ки у цьо­му на­пря­мі, але чин­на за­ко­но­дав­ча ба­за, яка б ви­зна­ча­ла основ­ні прин­ци­пи і по­ня­т­тя ор­га­ніч- но­го ви­ро­бни­цтва, осо­бли­во­сті обі­гу та­кої про­ду­кції, її роз­по­всю­дже­н­ня, мар­ку­ва­н­ня то­що, не­до­ста­тньо ді­є­ва і не­пов­на», — пи­ше Ку­лі­ніч.

За­ре­є­стро­ва­ним за­ко­но­про­е­ктом ви­зна­ча­є­ться та­кож ме­ха­нізм дер­жав­но­го кон­тро­лю (на­гля­ду) за ді­яль­ні­стю суб’єктів рин­ку ор­га­ні­чної про­ду­кції та вста­нов­лю­є­ться від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства у цій сфе­рі. Ним вста­нов­ле­но ви­мо­ги до пе­ре­лі­ку ре­чо­вин, які до­зво­ля­є­ться за­сто­со­ву­ва­ти у про­це­сі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, ви­зна­че­но про­це­ду­ру, за якою во­ни мо­жуть бу­ти до­зво­ле­ні до ви­ко­ри­ста­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.