Від бо­роть­би зі стре­сом до роз­кри­т­тя по­тен­ці­а­лу вро­жай­но­сті в умо­вах ве­сни 2018 ро­ку

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

Пе­рі­од пе­ре­зи­мів­лі для ози­мих куль­тур, який зав­жди є три­ва­лим і скла­дним від­різ­ком ве­ге­та­ції, цьо­го ро­ку ма­ти­ме зна­чні ускла­дне­н­ня на­ве­сні.

По­го­дні умо­ви остан­ніх ро­ків, зокре­ма ча­сті пе­ре­па­ди мо­ро­зної по­го­ди і від­лиг, зна­чні ко­ли­ва­н­ня тем­пе­ра­тур під час пе­ре­зи­мів­лі ози­ми­ни як про­тя­гом зи­ми, так і до­бо­ві, спри­чи­ня­ють сут­тє­ві по­шко­дже­н­ня куль­ту­ри.

На дум­ку аграр­них екс­пер­тів, ще на­при­кін­ці сі­чня по­то­чно­го ро­ку пе­ре­зи­мів­ля по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці, ячме­ню та рі­па­ку ха­ра­кте­ри­зу­ва­ла­ся до­брим ста­ном по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни, а агро­ме­тео­ро­ло­ги ні­яких не­спри­я­тли­вих явищ, які мо­гли б за­шко­ди­ти по­сі­вам, не пе­ред­ба­ча­ли. Ста­ном на 15 бе­ре­зня «УкрАгро­Кон­салт» вва­жав си­ту­а­цію не­кри­ти­чною для до­бре роз­ви­ну­тих по­сі­вів. Але при­ро­да має свої по­гля­ди, по­то­чний рік ви­явив­ся не­ти­по­вим, і прим­хи по­го­ди вне­сли сут­тє­ві ко­ре­кти­ви в те­хно­ло­гію з до­гля­ду за по­сі­ва­ми най­ближ­чим ча­сом.

Пі­сля до­сить те­пло­го зи­мо­во­го пе­рі­о­ду, який су­про­во­джу­вав­ся ко­ро­тко­ча­сним від­нов­ле­н­ням ве­ге­та­ції, у лю­то­му-бе­ре­зні ви­со­кі по­зи­тив­ні тем­пе­ра­ту­ри да­ли по­штовх ози­ми­ні для ро­сту. По­ча­тком від­лі­ку від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції для ози­мих куль­тур вва­жа­є­ться пе­ре­хід се­ре­дньо­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри че­рез 3-5°С. Та­кий пе­ре­хід ми спо­сте­рі­га­ли вже в лю­то­му і на по­ча­тку бе­ре­зня по­то­чно­го ро­ку. Вкрай не­спри­я­тли­ві умо­ви скла­ли­ся для ози­ми­ни в дру­гій де­ка­ді бе­ре­зня. Куль­ту­ри, що про­йшли пе­ре­зи­мів­лю і по­ча­ли від­нов­лю­ва­ти ве­ге­та­цію, під­да­ли­ся кри­ти­чно­му зни­жен­ню тем­пе­ра­ту­ри до 5°С мо­ро­зу без сні­го­во­го по­кри­ву та утво­рен­ню льо­до­вої кір­ки в Пів­ден­них і Схі­дних обла­стях, та зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря до 10°С мо­ро­зу з ви­па­ді­н­ням сні­гу на куль­ту- ри, що ве­ге­ту­ва­ли, в Цен­траль­них і Пів­ні­чних обла­стях. Пи­та­н­ня, як вря­ту­ва­ти по­сі­ви ози­мих куль­тур, стає вкрай акту­аль­ним.

Ро­сли­ни, осла­бле­ні три­ва­лою пе­ре­зи­мів­лею, із низь­ким вмі­стом ву­гле­во­дів, за­зна­ють до­да­тко­во­го по­ту­жно­го стре­су.

До­по­мо­же їм пе­ре­бу­ду­ва­ти за­хи­сні си­ли ор­га­ні­зму, акти­ві­зу­ва­ти ріст ко­ре­не­вої си­сте­ми для опти­мі­за­ції роз­ви­тку ро­слин і ма­кси­маль­но збе­рег­ти вро­жай спе­ці­аль­ний ан­ти­стре­со­вий про­дукт Спід­фол Ма­рін.

Ан­ти­стре­сант-біо­сти­му­ля­тор з іму­но­мо­де­лю­ю­чи­ми вла­сти­во­стя­ми Спід­фол Ма­рін, який отри­му­ють шля­хом екс­тра­кції з мор­ських во­до­ро­стей Ecklonia maxima (ви­до­бу­ва­є­ться бі­ля бе­ре­гів Пів­ден­но-Схі­дної Афри­ки), спри­яє по­ту­жно­му ро­сту та акти­ві­за­ції ро­бо­ти ко­ре­не­вої си­сте­ми. Ві­та­мі­ни, ор­га­ні­чний ком­плекс і по­лі­са­ха­ри­ди, що мі­стить Спід­фол Ма­рін, опти­мі­зу­ють стан ро­слин і при­ско­рю­ють від­нов­ле­н­ня пі­сля дії стре­сів, на­да­ють куль­ту­рі енер­гії, не­об­хі­дної для стар­ту та від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції. Ви­со­ка кон­цен­тра­ція ау­кси­нів, що мі­сти­ться у Спід­фо­лі Ма­рін, за-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.