Ру­лоф-Ян Вул­ле­рідж: «Кар­то­пляр­ство по­пу­ляр­не у на­шо­му ко­ро­лів­стві»

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

На IX Гол­ланд­сько-укра­їн­сько­му фо­ру­мі з про­фе­сій­но­го кар­то­пляр­ства, що тра­ди­цій­но про­во­ди­ться По­соль­ством Ко­ро­лів­ства Ні­дер­лан­ди у пар­тнер­стві з Асо­ці­а­ці­єю «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» та Укра­їн­ською асо­ці­а­ці­єю ви­ро­бни­ків кар­то­плі, з роз­по­від­дю про свій до­свід ви­сту­пив фер­мер Ру­лоф-Ян Вул­ле­рідж (RoelofJan Wollerich). Він має 36 ро­ків і сту­пінь ма­гі­стра фі­нан­сів. Ме­шкає із дру­жи­ною та чо­тир­ма ді­тьми в не­ве­ли­ко­му мі­сте­чку на пів­но­чі Гол­лан­дії. Там-та­ки ра­зом зі сво­їм бра­том ке­рує фер­мою. Во­ни куль­ти­ву­ють кар­то­плю і про­да­ють в основ­но­му ве­ли­кій пе­ре­ро­бній ком­па­нії «Аві­ко». Мір­ку­ва­н­ня па­на Вул­ле­рі­джа, ві­ро­гі­дно, бу­дуть ці­ка­ви­ми та­кож і укра­їн­ським кар­то­пля­рам.

Ру­лоф-Ян Вул­ле­рідж (Roelof-Jan Wollerich)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.