Гру­па ком­па­ній є на­дій­ним пар­тне­ром агра­рі­їв Укра­ї­ни, яка про­по­нує ком­пле­ксні ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня для за­хи­сту та по­за­ко­ре­не­во­го піджив­ле­н­ня ши­ро­ко­го спе­ктра сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

Зокре­ма, при ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур на осо­бли­ву ува­гу за­слу­го­вує но­вин­ка се­зо­ну 2017 — ВЕЙ­РОН® . Це дво­ком­по­нен­тний гер­бі­цид, що кон­тро­лює ши­ро­кий спектр бур’янів, зокре­ма па­да­ли­цю со­ня­шни­ку (зви­чай­ну, стій­ку до імі­да­зо­лі­но­нів та три­бе­ну­рон-ме­ти­лу). Та­кож те­хно­ло­гі­чною пе­ре­ва­гою пре­па­ра­ту є до­сить ши­ро­ке «ві­кно» за­сто­су­ва­н­ня з фа­зи ку­щі­н­ня до фа­зи пра­пор­це­во­го лис­тка вклю­чно, що дає змо­гу на ви­со­ко­му рів­ні кон­тро­лю­ва­ти ши­ро­кий спектр бур’янів у по­сі­вах зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур. Одні­єю із ва­го­мих пе­ре­ваг ВЕЙРОНу® є кон­троль під­ма­рен­ни­ка чі­пко­го на­віть у пе­ре­ро­слій фа­зі (фа­за 14 кі­лець, ви­со­та ро­сли­ни по­над 20 см). Ця про­бле­ма осо­бли­во акту­аль­на у во­ло­гих умо­вах за­хі­дних ре­гіо­нів.

Оскіль­ки пло­щі під со­ня­шни­ком що­рі­чно збіль­шу­ю­ться, та акту­аль­ні­шим по­стає пи­та­н­ня кон­тро­лю бур’янів, цьо­го ро­ку пред­став­ле­ний на рин­ку но­вий гер­бі­цид си­стем­ної дії ІМІ-ВІТ® , який за­сто­со­ву­є­ться у по­сі­вах со­ня­шни­ку, стій­ко­го до імі­да­зо­лі­но­нів. Пре­па­рат зни­щує ши­ро­кий спектр одно­рі­чних дво­доль­них та зла­ко­вих ви­дів бур’янів, від 2 до 8 лис­тків у куль­ту­ри. Окрім со­ня­шни­ку, він за­сто­со­ву­є­ться у по­сі­вах сої та го­ро­ху як ефе­ктив­ний гер­бі­цид, який одно­ча­сно кон­тро­лює дво­доль­ні та зла­ко­ві бур’яни.

Для за­хи­сту по­сі­вів сої у пе­рі­од ве­ге­та­ції про­по­ну­є­ться гер­бі­цид ФЛА­ГМАН® ЕКС­ТРА, який во­ло­діє кон­та­ктно-си­стем­ною ді­єю та кон­тро­лює одно­рі­чні і де­які ба­га­то­рі­чні дво­доль­ні бур’яни. За ра­ху­нок по­єд­на­н­ня двох ді­ю­чих ре­чо­вин від­мі­ча­є­ться під­ви­ще­на ефе­ктив­ність про­ти на­сту­пних бур’янів: ло­бо­да (ви­ди), щи­ри­ця (ви­ди), гір­чак (ви­ди), па­слін чор­ний, ам­бро­зія по­ли­но­ли­ста, хре­сто­цві­ті (ви­ди), па­да­ли­ця со­ня­шни­ку та рі­па­ку (в т.ч. стій­ких до дії імі­да­зо­лі­но­нів). Пре­па­рат є то­ле­ран­тним по від­но­шен­ню до куль­ту­ри та від­су­тня пі­сля­дія на на­сту­пні куль­ту­ри в сі­во­змі­ні.

Л і н і й к у м і к р од о б р и в ТМ АВАН­ГАРД до­пов­ни­ли 5 но­вих пре­па­ра­тів, із них у 4 про­ду­ктів мі­сти­ться крем­ній як для пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня рі­зних сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, так і для об­при­ску­ва­н­ня у пе­рі­од ве­ге­та­ції. Крем­ні­є­ві до­бри­ва АВАН­ГАРД® Крем­ній біо, мар­ки А та мар­ки Б акти­ву­ють про­це­си фо­то­син­те­зу, ріст і роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми, зни­жу­ють тем­пе­ра­ту­ру куль­тур на 3-5 °С, що є над­зви­чай­но ва­жли­вим в умо­вах по­ві­тря­ної по­су­хи, під­ви­щу­ють по­су­хо- і со­ле­стій­кість куль­тур та ряд до­да­тко­вих пе­ре­ваг.

АВАН­ГАРД® Крем­ній бо­бо­ві, олій­ні та АВАН­ГАРД® Крем­ній зер­но­ві ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для оброб­ки на­сі­н­ня, що під­ви­щує по­льо­ву схо­жість до 10% та енер­гію їх про­ро­ста­н­ня на 2-5%; спри­яє по­яві дру­жніх схо­дів на 3-5 днів ра­ні­ше; по­кра­щує спо­жи­ва­н­ня спо­лук азо­ту, фо­сфо­ру, каль­цію та ма­гнію ко­ре­не­вою си­сте­мою мо­ло­дих про­рос­тків куль­тур; під­ви­щує стій­кість куль­тур до хво­роб, ґрун­то­вої по­су­хи, при­мо­роз­ків та ін­ших біо­ти­чних фа­кто­рів; зни­жує ре­тар­дан­тний вплив про­труй­ни­ків на мо­ло­ді про­рос­тки куль­тур та під­ви­щує на 10-15% ефе­ктив­ність дії про­труй­ни­ків. АВАН­ГАРД® Р Гроу мі­стить у сво­є­му скла­ді ви­со­ко- і низь­ко­мо­ле­ку­ляр­ні по­лі­ети­лен­глі­ко­лі, ба­га­то­атом­ні спир­ти, амі­но­ки­сло­ти, со­лі гу­мі­но­вих і фуль­во­вих ки­слот, бур­шти­но­ву ки­сло­ту та ін­ші кар­бо­но­ві ки­сло­ти, біо­гор­мо­наль­ний ком­плекс, мі­кро­еле­мен­ти. Цей про­дукт має вла­сти­во­сті сти­му­ля­то­ра ро­сту, крі­о­про­те­кто­ра, ада­пто­ге­на, ан­ти­стре­сан­та, іму­но­ко­ре­кто­ра і при­ли­па­ча.

UKRAVIT про­по­нує ін­но­ва­цій­ні та еко­но­мі­чно об­грун­то­ва­ні те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня за­ле­жно від ре­гіо­ну ви­ро­щу­ва­н­ня та рів­ня ін­тен­си­фі­ка­ції.

ТОВ «Укра­віт Агро», м.Ки­їв, просп.Пе­ре­мо­ги, 42, га­ря­ча лі­нія: 0800 301 401, www.ukravit.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.