Нор­ми ви­сі­ву ярих зер­но­вих куль­тур

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні - Оль­га Вла­со­ва

Зер­но­вий клин Укра­ї­ни ста­но­вить при­бли­зно 15–15,5 млн га (55–57%) у стру­кту­рі по­сів­них площ, з них під ярі зер­но­ві куль­ту­ри що­рі­чно від­во­ди­ться 7,0–7,5 млн га.

Пше­ни­ця яра є одні­єю із най­цін­ні­ших про­до­воль­чих куль­тур. У зер­ні ярої твер­дої пше­ни­ці вміст біл­ка ся­гає до 21% і біль­ше. Сорт твер­дої пше­ни­ці ви­со­ко ці­ни­ться на між­на­ро­дно­му рин­ку. У ро­ки, ко­ли ча­сти­на ози­мих ви­мер­зає, пше­ни­цю яру ви­ко­ри­сто­ву­ють як стра­хо­ву куль­ту­ру.

У лі­со­сте­по­вих ра­йо­нах до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня, і в При­кар­пат­ті яра пше­ни­ця, ви­сі­я­на пі­сля про­са­пних куль­тур (кар­то­плі, цукро­вих бу­ря­ків, ку­ку­ру­дзи), ча­сто більш уро­жай­на, ніж ози­ма. По­мір­но во­ло­гий клі­мат, три­ва­ла ве­сна, ча­сті до­щі в цих ра­йо­нах спри­я­ють її роз­ви­тку. Твер­ді ви­ди пше­ни­ці за­йма­ють ли­ше 10–15% від за­галь­ної пло­щі по­сі­вів ярої пше­ни­ці. Сор­ти твер­дої пше­ни­ці ви­ро­щу­ють пе­ре­ва­жно в по­су­шли­вих сте­по­вих пів­ден­них і пів­ден­но-схі­дних обла­стях кра­ї­ни.

Пра­кти­ка пе­ре­до­вих го­спо­дарств Укра­ї­ни по­ка­зує, що збіль­ше­н­ня норм ви­сі­ву ярої пше­ни­ці має ве­ли­ке зна­че­н­ня для ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ких уро­жа­їв. У пше­ни­ці ярої від­но­сно ко­ро­ткий ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од, во­на не так силь­но ку­щи­ться, на від­мі­ну від ози­мої, то­му нор­ми ви­сі­ву її ма­ють бу­ти біль­ши­ми. За­ле­жно від ґрун­то­вих і клі­ма­ти­чних умов, а та­кож осо­бли­во­стей сор­тів уста­нов­лю­ють від­по­від­ні нор­ми ви­сі­ву. Для окре­мих зон во­ни ко­ли­ва­ю­ться від 4 до 6,5 млн схо­жих зе­рен (150–250 кг/га на­сі­н­ня) на 1 га.

Гли­би­на за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня ви­зна­ча­є­ться осо­бли­во­стя­ми по­го­дних умов і зво­ло­же­ні­стю ґрун­ту. У зо­ні Сте­пу — 5–8 см, Лі­со­сте­пу — 4–6 см, у ра­йо­нах із до­ста­тнім рів­нем зво­ло­же­н­ня — 3–4 см, а на лег­ких су­пі­ща­них ґрун­тах — 4–6 см. Орі­єн­тов­ні нор­ми ви­сі­ву пше­ни­ці ярої

Для пе­ре­сі­ва­н­ня і під­сі­ва­н­ня ози­ми­ни най­до­ціль­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ви­со­ко­про­ду­ктив­ні сор­ти пше­ни­ці ярої, які ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться ви­со­кою уро­жай­ні­стю (4,5–5,0 т/га) та які­стю зер­на не ниж­че ніж у пше­ни­ці ози­мої.

Су­ча­сні сор­ти ячме­ню, пше­ни­ці, вів­са та три­ти­ка­ле яро­го за спри­я­тли­вих по­го­дних умов і до­три­ма­н­ня всіх ви­мог агро­те­хні­ки за­без­пе­чу­ють фор­му­ва­н­ня 6,0–7,0 т/га зер­на.

Для одер­жа­н­ня ви­со­ких уро­жа­їв зер­на ярих зер­но­вих куль­тур не­об­хі­дно сфор­му­ва­ти від­по­від­ну стру­кту­ру їх агро­фі­то­це­но­зів. Так, у ячме­ні кіль­кість про­ду­ктив­них сте­бел має ста­но­ви­ти 650–700 шт./ м2, кіль­кість зе­рен у ко­ло­сі — 19–20 шт., ма­са 1000 зе­рен — 48–50 г, у вів­са ці па­ра­ме­три по­вин­ні ся­га­ти, від­по­від­но — 500–600 шт./ м2, 35–40 шт. зе­рен на во­лоть за ма­си 1000 зе­рен — 35–38 г, у ярих пше­ни­ці і три­ти­ка­ле, від­по­від­но — 550–600 шт./м2, 35–45 зе­рен у ко­ло­сі за ма­си 1000 зе­рен 40–42 г.

Пі­дго­тов­ка до сів­би ярих зер­но­вих куль­тур пе­ред­ба­чає ряд агро­те­хні­чних опе­ра­цій, з яких най­ва­жли­ві­ши­ми є під­бір по­пе­ре­дни­ків і сор­тів, під­го-

Орі­єн­тов­ні нор­ми ви­сі­ву жи­та Агро­кар­та ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці

тов­ка ґрун­ту, вне­се­н­ня до­брив, пі­дго­тов­ка на­сі­н­ня.

Жи­то

Жи­то є одні­єю із най­ва­жли­ві­ших про­до­воль­чих куль­тур в Укра­ї­ні. На­ша дер­жа­ва по­сі­дає одне з пер­ших місць у сві­ті зі зби­ра­н­ня жи­та. Во­но менш ви­мо­гли­ве до при­ро­дних умов, ніж пше­ни­ця, стій­ке до ба­га­тьох ви­дів шкі­дни­ків і збу­дни­ків хво­роб. Най­кра­щи­ми по­пе­ре­дни­ка­ми для ози­мо- Агро­кар­та ви­ро­щу­ва­н­ня жи­та го жи­та вва­жа­ю­ться: ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, кар­то­пля, бо­бо­ві. По­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти дає по­сів по зайня­тих па­рах, осо­бли­во в ра­йо­нах до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня. При по­сі­ві ози­мо­го жи­та по зайня­тих па­рах і не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ках вар­то пра­виль­но під­би­ра­ти по­пе­ре­дни­ки, ре­тель­но очи­ща­ти по­ля від бур’янів, пра­виль­но обро­бля­ти ґрунт і про­во­ди­ти своє­ча­сний по­сів.

Ве­ли­ке зна­че­н­ня має пі­дго­тов­ка по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. На-

Ін­тен­сив­ність ко­льо­ру від­обра­жає гу­сти­ну по­сі­вів (чим яскра­ві­ший ко­лір — тим біль­ше площ за­сі­я­но ці­єю куль­ту­рою). Кіль­кість по­сі­ву вка­за­на у ге­кта­рах. Сі­рий ко­лір озна­чає від­су­тність ін­фор­ма­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.