Ро­сли­на без стре­сів – го­спо­дар із при­бу­тком

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні - Є.В. Вов­нен­ко,

Го­рі­хів, пло­до­вих та ягі­дних куль­тур це сто­су­є­ться та­кож, які осо­бли­во вра­зли­ві до зни­же­н­ня тем­пе­ра­тур у пе­рі­од цві­ті­н­ня. Так, за да­ни­ми 2017 ро­ку, втра­ти в Укра­ї­ні від ве­сня­них за­мо­роз­ків ста­но­ви­ли 1-1,2 млн т пло­дів, ягід та го­рі­хів. Що сто­су­є­ться зер­но­вих, то най­біль­ше по­стра­жда­ли ку­ку­ру­дза, соя та гре­чка, які є ви­мо­гли­ви­ми до те­пла. Для ози­ми­ни зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри не бу­ло кри­ти­чним, але спо­сте­рі­га­ло­ся при­гні­че­н­ня тем­пу ро­сту та роз­ви­тку ро­слин. Да­ні Мі­на­гро­по­лі­ти­ки свід­чать, що ва­ло­вий збір уро­жаю зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих куль­тур у зв’яз­ку з не­спри­я­тли­ви­ми агро­клі­ма­ти­чни­ми фа­кто­ра­ми ся­гає на 3,4 млн т мен­ше по­рів­ню­ю­чи із 2016 ро­ком.

При­чи­ною за­мо­роз­ків є втор­гне­н­ня хо­ло­дних по­ві­тря­них мас та зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря вно­чі до 0°C і ниж­че, а на­слід­ки ва­рі­ю­ю­ться за­ле­жно від ти­пу куль­ту­ри та фа­зи її роз­ви­тку. Так, на­бу­бня­ві­ле на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, яке про­ро­сло в ґрун­ті, але ще не з’яви­ло­ся на йо­го по­верх­ні, ви­три­мує за­мо­роз­ки до -10°C. У фа­зі схо­дів-3-4 справ­жніх лис­тків ви­три­мує до -5°C (за умо­ви, якщо зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри три­ва­ти­ме мен­ше ше­сти го­дин). На­бу­бня­ві­ле на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи при -3°С втра­чає схо­жість, у фа­зі 2-3 лис­тка ви­три­мує за­мо­роз­ки до -2°C, а при -5°C і ниж­че (про­тя­гом го­ди­ни) ги­не в бу­дья­кій фа­зі ро­сту. Під час за­мо­роз­ків у ро­сли­ні упо­віль­ню­ю­ться вну­трі­шні про­це­си. За тем­пе­ра­ту­ри +3-4°C у те­пло- лю­бних ро­слин від­бу­ва­є­ться де­пре­сія фо­то­син­те­зу, про­ди­хи ма­кси­маль­но зву­жу­ю­ться (за­кри­ва­ю­ться), при­зу­пи­ня­є­ться син­тез глю­ко­зи. Обме­же­ні ре­сур­си ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться не для роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми та ве­ге­та­тив­ної ма­си, а для по­до­ла­н­ня стре­со­во­го фа­кто­ру. Актив­не за­сво­є­н­ня фо­сфо­ру при­пи­ня­є­ться за тем­пе­ра­ту­ри 10-12°C, це про­яв­ля­є­ться у ви­гля­ді фі­о­ле­то­во­го за­барв­ле­н­ня на лис­тках, азо­ту — при 2-3°C. Щоб змен­ши­ти не­га­тив­ний вплив дії низь­ких тем­пе­ра­тур та ін­ших стре­со­вих фа­кто­рів, вар­то під час оброб­ки про­труй­ни­ком до­да­ва­ти пре­па­рат Гу­мі­філд Фор­те Брікс.

Ще одним фа­кто­ром, який при­зво­дить до зна­чних втрат уро­жаю, є вне­се­н­ня за­ви­ще­них норм гер­бі­ци­дів, їх пі­сля­дія та про­ми­ва­н­ня. На сьо­го­дні гер­бі­ци­дний за­хист — це основ­ний ме­тод для уни­кне­н­ня кон­ку­рен­ції ро­слин із бур’яна­ми, але

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.