Іма­за­мокс

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

Іма­за­мокс, остан­ній пред­став­ник імі­да­зо­лі­но­но­во­го сі­мей­ства гер­бі­ци­дів, був роз­ро­бле­ний на по­ча­тку 1990-х ро­ків та на­ра­зі за­ре­є­стро­ва­ний у 56 кра­ї­нах по всьо­му сві­ті. В Укра­ї­ні він є ча­сти­ною ви­ро­бни­чої си­сте­ми Clearfield® на та­ких куль­ту­рах, як со­ня­шник та рі­пак, а з 2016 ро­ку ви­ро­бни­чої си­сте­ми Clearfield® Plus, що по­єд­нує ви­со­ко­вро­жай­ні гі­бри­ди со­ня­шни­ку з гер­бі­ци­да­ми ши­ро­ко­го спе­ктра дії. Він та­кож ви­ко­ри­сто­ву­є­ться на та­ких бо­бо­вих куль­ту­рах, як соя і го­рох. Іма­за­мокс мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся са­мо­стій­но або в по­єд­нан­ні з ін­ши­ми ді­ю­чи­ми ре­чо­ви­на­ми у гер­бі­ци­дах Пуль­сар® 40, Пуль­сар ® Плюс, Єв­ро-Лай­тнінг ® , Єв­ро-Лай­тнінг® Плюс та Но­па­са­ран®.

Вне­се­н­ня гер­бі­ци­дів із вмі­стом іма­за­мо­ксу за­без­пе­чує ефе­ктив­ний пі­сля­схо­до­вий кон­троль ши­ро­ко­го спе­ктра основ­них зла­ко­вих та дво­доль­них бур'янів із ко­ро­тко­три­ва­лою ді­єю у ґрун­ті на подаль­ше про­ро­ста­н­ня бур'янів. свої ни­ні­шні про­ду­кти та­ким же рів­нем яко­сті, до яко­го зви­кли агра­рії про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су.

Існує ба­га­то фа­кто­рів, які впли­ва­ють на якість ді­ю­чої ре­чо­ви­ни, у цьо­му ви­пад­ку іма­за­мо­ксу. Да­вай­те роз­гля­не­мо де­які з цих аспе­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.