Фор­му­ля­ція

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

Ро­зроб­ка ефе­ктив­ної ді­ю­чої ре­чо­ви­ни для за­со­бів за­хи­сту ро­слин — це ли­ше по­ло­ви­на спра­ви; не­об­хі­дно пе­ре­ко­на­тись, що ді­ю­ча ре­чо­ви­на від­по­від­ає сво­їй ме­ті, у цьо­му ви­пад­ку бо­роть­бі з бур'яна­ми. Не­до­ста­тньо ма­ти до­брі ді­ю­чі ре­чо­ви­ни. Та­кож по­трі­бно зна­ти, як зму­си­ти їх пра­цю­ва­ти в по­сі­вах. Ді­ю­ча ре­чо­ви­на по­вин­на по­тра­пи­ти все­ре­ди­ну бур'янів, перш ніж во­на зми­є­ться, роз­че­пи­ться у нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щі або втра­тить свою біо­ло­гі­чну дію. Во­на та­кож має ді­я­ти ли­ше на бур'яни, а не на ко­ри­сні ор­га­ні­зми, та­кі як бджо­ли або са­му куль­ту­ру. Тут в гру всту­пає гар­на фор­му­ля­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.