Все по­ля­гає у пра­виль­ній фор­му­ля­ції BASF

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

Зав­дя­ки ін­но­ва­цій­ним те­хно­ло­гі­ям фор­му­ля­цій ми мо­же­мо зна­чно збіль­ши­ти ефе­ктив­ність та без­пе­ку на­шої про­ду­кції. Во­ни мо­жуть по­кра­щи­ти роз­чин­ність ді­ю­чої ре­чо­ви­ни у во­ді, до­по­мог­ти їй рів­но­мір­но роз­по­ді­ли­ти­ся на ро­сли­ні та за­без­пе­чи­ти її швид­ке по­гли­на­н­ня ли­стям. Все це до­по­ма­гає ді­ю­чій ре­чо­ви­ні прой­ти свій шлях у бур'янах, до­сяг­ти сво­єї біо­ло­гі­чної ме­ти і ро­би­ти те, для чо­го во­на роз­ро­бле­на. На­ші вче­ні по­стій­но на­ма­га­ю­ться по­лі­пши­ти на­яв­ні те­хно­ло­гії фор­му­ля­цій та роз­ро­бля­ти но­ві те­хно­ло­гії, які по­тім спри­я­ти­муть під­ви­щен­ню ефе­ктив­но­сті на­ших за­со­бів за­хи­сту ро­слин.

Не­що­дав­но BASF ви­вів на ри­нок но­ві гер­бі­ци­ди Пуль­сар® Плюс та Єв­ро-Лай­тнінг® Плюс, які ма­ють опти­мі­зо­ва­ну фор­му­ля­цію, що за­без­пе­чує на­дій­ний та по­кра­ще­ний кон­троль бур'янів.

Якщо у вас пре­па­рат із фор­му­ля­ці­єю низь­кої яко­сті, ви по­тен­цій­но мо­же­те зна­йти до­мі­шки, які мо­жуть спри­чи­ни­ти не­га­тив­ний вплив на сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри або на­віть при­зве­сти до еко­ло­гі­чних про­блем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.