Чи одна­ко­ві ге­не­ри­чні про­ду­кти, що мі­стять іма­за­мокс, та ори­гі­наль­ні про­ду­кти BASF?

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

На осно­ві ана­лі­зу рі­зних ге­не­ри­чних про­ду­ктів, що мі­стять іма­за­мокс, на­яв­них у про­да­жу в рі­зних кра­ї­нах, бу­ло про­ве­де­но кіль­ка до­слі­джень у ла­бо­ра­то­рі­ях, те­пли­цях та у по­лі, щоб да­ти від­по­відь на пи­та­н­ня: чи та­кий же са­мий ге­не­ри­чний іма­за­мокс, як і ори­гі­нал BASF?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.