Від­мін­но­сті в біо­ло­гі­чній ефе­ктив­но­сті (по­ле)

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

У по­льо­вих до­слі­дах на Clearfield®со­ня­шни­ку бу­ли по­рів­ня­ні рі­зні про­ду­кти, ко­трі мі­стять іма­за­мокс, у най­ви­щих за­ре­є­стро­ва­них нор­мах, що по­ка­за­ло чі­ткі від­мін­но­сті в ефе­ктив­но­сті пре­па­ра­тів. Про­дукт, що мі­стить іма­за­мокс BASF, про­де­мон­стру­вав чу­до­вий кон­троль у по­рів­нян­ні з ге­не­ри­чни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.