За­хист со­ня­шни­ку від бур’янів без ри­зи­ків те­пер ре­аль­ний і для кла­си­чної те­хно­ло­гії

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

Бо­я­чись втра­ти­ти во­ло­гу, агра­рії все біль­ше ста­ра­ю­ться сі­я­ти со­ня­шник у ран­ні стро­ки, не­рід­ко по­тра­пля­ю­чи під «хо­ло­дні до­щі». За та­ких умов ефе­ктив­ність ґрун­то­вих гер­бі­ци­дів мо­же зни­жу­ва­ти­ся, та че­рез про­ми­ва­н­ня у ни­жні ша­ри ґрун­ту сут­тє­во при­гні­чу­ва­ти схо­ди со­ня­шни­ку.

У та­ко­му ра­зі бу­де більш до­ціль­но ви­ко­ри­ста­ти стра­хо­ві гер­бі­ци­ди, які б ма­ли ви­со­ку ефе­ктив­ність про­ти ши­ро­ко­го спе­ктра бур’янів. До­свід ба­га­тьох го­спо­дарств у 2017 ро­ці по­ка­зав, що ефе­ктив­ним та без­пе­чним се­ред пі­сля­схо­до­вих гер­бі­ци­дів на­віть на тра­ди­цій­них гі­бри­дах со­ня­шни­ку є Че­лендж , вне­се­н­ня яко­го у нор­мі 1,0-2,0 л/га із до­да­ва­н­ням при­ли­па­ча Ме­ро 1 л/га за­без­пе­чує від­мін­ний кон­троль та­ких про­блем­них бур’янів, як ло­бо­да, гір­ча­ки, щи­ри­ця, мак, під­ма­рен­ник, хре­сто­цві­ті, вклю­ча­ю­чи па­да­ли­цю рі­па­ку, стій­ку до дії гер­бі­ци­дів ALS ін­гі­бі­то­рів та ін­ші. Мі­ні­маль­на нор­ма пре­па­ра­ту ви­ко­ри­сто­ву­є­ться то­ді, ко­ли у бур’янів у фа­зі сім’ядоль­них лис­тків від­су­тній силь­ний вос­ко­вий на­літ че­рез спе­ку (ло­бо­да).

Обро­бля­ють куль­ту­ру у фа­зі 2-4 справ­жніх лис­тків, бур’яни — на по­ча­тко­вих фа­зах роз­ви­тку. Про­дукт мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на по­сі­вах із «рва­ни­ми» схо­да­ми, ко­ли на по­лі по­мі­тно рі­зни­цю у роз­ви­тку ро­слин. Со­ня­шник до­сить до­бре ви­три­мує за­ре­є­стро­ва­ні до­зи Че­лендж у фа­зі сім’ядо­лей та на­віть у фа­зі 6 справ­жніх лис­тків. Про­те про­дукт не ре­ко­мен­до­ва­но за­сто­со­ву­ва­ти у більш пі­зніх фа­зах роз­ви­тку со­ня­шни­ку, оскіль­ки куль­ту­ра за­кри­ває бур’яни, і во­ни не­які­сно по­кри­ва­ю­ться ро­бо­чою рі­ди­ною са­ме в зо­ні куль­тур­них ро­слин, че­рез що мо­же бу­ти за­фі­ксо­ва­на не­до­ста­тня ефе­ктив­ність пре­па­ра­ту. Ді­ю­ча ре­чо­ви­на гер­бі­ци­ду Че­лендж акло­ні­фен по­гли­на­є­ться ро­сли­на­ми че­рез ко­ле­о­птиль і ли­стя, а не ко­ре­не­ву си­сте­му. То­му від­су­тня при­гні­чу­валь­на дія під час про­ми­ва­н­ня акло­ні­фе­ну до зо­ни ко­ре­ня ро­слин. Не­має та­кож обме­жень у сі­во­змі­ні, що ро­бить пре­па­рат Че­лендж без­пе­чним у сі­во­змі­ні. То­кси­ка­ція ро­слин со­ня­шни­ку гер­бі­ци­дом ін­шої ком­па­нії

То­рік під со­ня­шни­ком бу­ло зайня­то близь­ко 9000 га. У на­шій зо­ні ми на­да­є­мо пе­ре­ва­гу ґрун­то­вій схе­мі за­хи­сту від бур’янів. Основ­ні по­сі­ви бу­ли обро­бле­ні вже зви­чни­ми схе­ма­ми. На 20% площ ґрун­то­во вне­се­но пре­па­рат Че­лендж 2,5 л/га в су­мі­ші з до­да­ва­н­ням пре­па­ра­ту з ді­ю­чою ре­чо­ви­ною S-ме­то­ла­хлор, 1 л/га. Ча­сти­на площ по­тра­пи­ла під про­лив­ні до­щі. Там спо­сте­рі­га­ло­ся про­ми­ва­н­ня гер­бі­ци­дно­го екра­ну та при­гні­че­н­ня со­ня­шни­ку. На тих по­сі­вах, де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли у со­ло Че­лендж , ура­жень не ви­яв­ле­но. Отож, ми за­ли­ши­ли­ся за­до­во­ле­ни­ми не ли­ше які­сним кон­тро­лем про­блем­них для нас гір­ча­ків та ло­бо­ди, але й м’якою ді­єю на са­му Ефе­ктив­ність Че­лендж® під час ґрун­то­во­го вне­се­н­ня із пар­тне­ром куль­ту­ру. У під­при­єм­стві є рі­зні ти­пи ґрун­тів: від важ­ких до лег­ких за гра­ну­ло­ме­три­чним скла­дом. Для се­бе пе­ре­ко­на­ли­ся, що і на лег­ких ґрун­тах цей про­дукт на сьо­го­дні є най­без­пе­чні­шим рі­ше­н­ням для за­хи­сту со­ня­шни­ку. До то­го ж пре­па­рат та­кож ці­ка­вий і спосо­бом за­сто­су­ва­н­ня, якщо че­рез по­го­дні умо­ви Че­лендж не вда­ло­ся ви­ко­ри­ста­ти ґрун­то­во, мо­жна за­сто­су­ва­ти пі­сля схо­дів, у фа­зі 1-2 пар справ­жніх лис­тків. Ни­ні­шньо­го ро­ку пла­ну­є­мо вно­си­ти Че­лендж як основ­ний гер­бі­цид для за­хи­сту со­ня­шни­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.