Про­гноз роз­ви­тку хво­роб сої у 2018 ро­ці

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні - Іван Мар­ков

По­сту­по­ве збіль­ше­н­ня по­сів­них площ під со­єю при­зво­дить до на­ко­пи­че­н­ня па­то­ген­ної ін­фе­кції у ґрун­ті і по­гір­ше­н­ня фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну по­сі­вів, ін­тен­сив­но­го роз­ви­тку шкі­дли­вих ор­га­ні­змів, осо­бли­во хво­роб.

Чи­слен­ні за­хво­рю­ва­н­ня гри­бної, ба­кте­рі­аль­ної та ві­ру­сної етіо­ло­гії об­умов­лю­ють сут­тє­ві не­до­бо­ри і втра­ти вро­жаю, істо­тно зни­жу­ю­чи якість ви­ро­ще­ної про­ду­кції.

Шкі­дли­вість хво­роб сої мо­жна зве­сти до не­від­чу­тно­го еко­но­мі­чно­го рів­ня за­про­ва­дже­н­ням ін­те­гро­ва­но­го за­хи­сту куль­ту­ри, який ба­зу­є­ться на на­у­ко­во-об­ґрун­то­ва­но­му управ­лін­ні фі­то­са­ні­тар­ним ста­ном со­є­вих по­лів за ма­кси­маль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­гу­лю­ю­чих фа­кто­рів агро­це­но­зу по­сі­вів. При пла­ну­ван­ні та ор­га­ні­за­ції про­ве­де­н­ня про­фі­ла­кти­чних за­хо­дів про­ти хво­роб у всіх лан­ках те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри слід ке­ру­ва­ти­ся да­ни­ми фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну по­сі­вів сої ми­ну­ло­го ро­ку і да­ни­ми про­гно­зу ймо­вір­но­го роз­ви­тку хво­роб по­то­чно­го.

Фі­то­са­ні­тар­ний стан по­сі­вів сої 2017 ро­ку і про­гноз роз­ви­тку хво­роб по­то­чно­го скла­де­ний ав­то­ром на осно­ві зві­тів обла­сних від­ді­лів про­гно­зу­ва­н­ня, фі­то­са­ні­тар­ної ді­а­гно­сти­ки та ана­лі­зу ри­зи­ків Управ­лі­н­ня фі­то­са­ні­тар­ної без­пе­ки Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Де­пар­та­мен­ту фі­то­са­ні­тар­ної без­пе­ки та кон­тро­лю у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва Держ­прод­спо­жив­слу­жби Укра­ї­ни.

Плі­сня­ві­н­ня на­сі­н­ня і схо­дів. То­рік за­хво­рю­ва­н­ня ви­яв­ля­лось в усіх зо­нах ви­ро­щу­ва­н­ня сої, але еко­но­мі­чно­го зна­че­н­ня хво­ро­ба не ма­ла. По­при те, що сів­бу куль­ту­ри про­во­ди­ли в про­грі­тий во­ло­гий ґрунт, про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня та по­ява схо­дів упо­віль­ню­ва­лось че­рез на­ста­н­ня похо­ло­да­н­ня у тре­тій де­ка­ді кві­тня-пер­шій і дру­гій де­ка­дах трав­ня, різ­ких ко­ли­вань тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря впро­довж до­би. У за­хі­дних, цен­траль­них і пів­ні­чно-схі­дних обла­стях Лі- со­сте­пу по­верх­ня ґрун­ту про­грі­ва­лась по­віль­но, охо­ло­джу­ва­лась вно­чі в окре­мі дні до 0–2 °C ниж­че ну­ля, ін­ко­ли бу­ли за­фі­ксо­ва­ні за­мо­роз­ки. За та­ких агро­ме­тео­ро­ло­гі­чних умов плі­сня­ві­н­ня на­сі­н­ня, що про­ро­стає, і схо­дів, за на­ши­ми да­ни- Ді­а­гно­сти­чні озна­ки ко­ре­не­вої гни­лі (фа­за бу­то­ні­за­ції) ми, ви­яви­лось 0,2–1,5% ро­слин, пе­ре­ва­жав в основ­но­му фу­за­рі­о­зний тип плі­сня­ві­н­ня. Ві­дмі­ча­лось по­жов­ті­н­ня сім’ядоль, ура­же­ні ро­сли­ни бу­ли в’яли­ми, у фа­зі схо­дів ви­ля­га­ли на по­верх­ню ґрун­ту, пі­зні­ше вси­ха­ли і від­ми­ра­ли. Фу­за­рі­о­зна ко­ре­не­ва гниль (фа­за фор­му­ва­н­ня бо­бів)

За спри­я­тли­вих по­го­дних умов для по­ши­ре­н­ня і роз­ви­тку плі­сня­ві­н­ня на­сі­н­ня та про­рос­тків схо­дів (за­тя­жна хо­ло­дна во­ло­га ве­сна, зна­чні ко­ли­ва­н­ня во­ло­го­сті і низь­кої тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту під час про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня і по­яви схо­дів, сів­ба не­кон­ди­цій­ним на­сі­н­ням, не­які­сне про­тру­є­н­ня йо­го, гли­бо­ке за­гор­та­н­ня в ґрунт, ки­слі ґрун­ти, пі­зні стро­ки зби­ра­н­ня вро­жаю) і, вра­хо­ву­ю­чи на­ко­пи­че­ний за­пас ін­фе­кції на ро­слин­них реш­тках у ґрун­ті та біо­еко­ло­гі­чні осо­бли­во­сті збу­дни­ків хво­ро­би, цьо­го ро­ку про­гно­зу­є­ться ура­же­н­ня на­сі­н­ня, що про­ро­стає, і схо­дів сої, на­сам­пе­ред у пів­ні­чних, пів­ні­чно-за­хі­дних і цен­траль­них обла­стях Укра­ї­ни, від по­оди­но­ко­го до по­мір­но­го, у пів­ден­но-схі­дних обла­стях — від по­оди­но­ко­го до не­зна­чно­го. Шкі­дли­вість плі­сня­ві­н­ня за­ле­жа­ти­ме від ви­ду збу­дни­ка хво­ро­би, ін­фі­ко­ва­ні ро­сли­ни від­ста­ва­ти­муть у ро­сті, біль­шість їх ви­па­да­ти­ме, спри­чи­ня­ю­чи сут­тє­ве зрі­дже­н­ня по­сі­вів.

Ко­ре­не­ві гни­лі. У 2017 ро­ці з об­сте­же­них 23154 га сої в рі­зних ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних зо­нах Укра­ї­ни хво­ро­ба ви­яв­ле­на на пло­щі 2 270 га (9,8%). Агро­ме­тео­ро­ло­гі­чні умо­ви у фа­зи схо­дів-по­ча­ток бу­то­ні­за­ції ро­слин спри­я­ли по­ши­рен­ню хво­ро­би.

Ни­ні­шньо­го ро­ку роз­ви­ток ко­ре­не­вих гни­лей сої про­гно­зу­є­ться у зо­ні По­ліс­ся і пів­ні­чно­го Лі­со­сте­пу від по­мір­но­го до се­ре­дньо­го; у Сте­пу і пів­ден­но­му Лі­со­сте­пу — не­зна­чне по­мір­не ура­же­н­ня, за умов низь­кої тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту, на­дмір­но­го зво­ло­же­но­го ґрун­ту, утво­ре­н­ня щіль­ної ґрун­то­вої кір­ки; на важ­ких за гра­ну­ло­ме­три­чним скла­дом ґрун­тах, що за­пли­ва­ють; со­лон­цях; со­лон­ча­ках; ки­слих ґрун­тах; гли­бо­ко­го за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня у ґрунт, різ­ких ко­ли­вань тем­пе­ра­ту­ри в пе­рі­од про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня; низь­кої яко­сті на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.