Зо­ло­ті зер­на за­хи­сту ку­ку­ру­дзи

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

На сьо­го­дні си­сте­ма за­хи­сту ку­ку­ру­дзи в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни вклю­чає чо­ти­ри ета­пи: про­тру­є­н­ня на­сі­н­ня, кон­троль бур’янів, хво­роб та шкі­дни­ків. І якщо де­кіль­ка ро­ків то­му обов’яз­ко­вою бу­ла ли­ше гер­бі­ци­дна оброб­ка, а ре­шта пре­па­ра­тів за­сто­со­ву­ва­ли­ся «по си­ту­а­ції», то ни­ні усі чо­ти­ри ета­пи ста­ли не­об­хі­дни­ми.

Те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи ускла­дни­ла­ся у зв’яз­ку зі змі­ною клі­ма­ти­чних умов та по­гір­ше­н­ням фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну по­лів, за­зна­ча­ють у ком­па­нії ALFA Smart Agro. Во­дно­час на до­по­мо­гу агро­но­мам при­хо­дять ін­но­ва­цій­ні пре­па­ра­ти, які ви­ко­ну­ють що­най­мен­ше два ва­жли­вих зав­да­н­ня: 1) за­без­пе­чу­ють зро­ста­н­ня уро­жай­но­сті; 2) опти­мі­зу­ють си­сте­му за­хи­сту так, щоб кіль­кість обро­бок пре­па­ра­та­ми ско­ро­ти­ла­ся до мі­ні­му­му.

Ці­ле на­сі­н­ня — дру­жні схо­ди

Оброб­ка на­сі­н­ня ін­се­кти­ци­дним про­труй­ни­ком — пер­ший і най­ва­жли­ві­ший етап у си­сте­мі за­хи­сту ку­ку­ру­дзи.

«Щоб отри­ма­ти дру­жні і рів­но­мір­ні схо­ди, без оброб­ки на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи ін­се­кти­ци­дним про­труй­ни­ком не обі­йтись, — го­во­рить Ми­ко­ла Про­ди­ус, ме- не­джер із по­льо­вих до­слі­джень ALFA Smart Agro. — За ма­со­во­го за­се­ле­н­ня шкі­дни­ки мо­жуть пов­ні­стю зни­щи­ти по­сі­ви, і в та­ко­му ви­пад­ку про вро­жай­ність на­віть мо­ви не­має — по­ле по­трі­бно пов­ні­стю пе­ре­сі­ва­ти. Рі­вень за­се­ле­н­ня ґрун­то­ви­ми шкі­дни­ка­ми став над­зви­чай­но ви­со­ким, і щоб за­хи­сти­ти від них куль­ту­ру, по­трі­бно пра­виль­но під­го­ту­ва­ти на­сін­нє­вий ма­те­рі­ал».

Ек­сперт на­го­ло­шує: осо­бли­ву не­без­пе­ку для схо­дів ку­ку­ру­дзи ста­нов­лять дро­тя­ни­ки, сов­ки (ви­ди), ли­чин­ки хру­щів то­що. Ве­ли­ка актив­ність цих ко­мах-фі­то­фа­гів спо­сте­рі­га­є­ться в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни. На­віть єди­ний укус будь-яко­го з пе­ре­лі­че­них шкі­дни­ків мо­же ста­ти фа­таль­ним для про­рос­тка. При цьо­му одно­ком­по­нен­тні про­ду­кти не га­ран­ту­ють пов­ний за­хист схо­дів, адже кон­цен­тра­ція си­стем­но­го ін­се­кти­ци­ду з ча­сом зни­жу­є­ться, а якщо пре­па- рат кон­та­ктний, то він не кон­тро­лює на­зем­них шкі­дни­ків.

«Сьо­го­дні се­ред усіх про­по­зи­цій на рин­ку най­більш ефе­ктив­ним пре­па­ра­том для за­хи­сту на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи є дво­ком­по­нен­тний про­труй­ник Ко­ман­дор Гранд. Йо­го го­лов­на пе­ре­ва­га — кон­троль як ґрун­то­вих, так і на­зем­них шкі­дни­ків та на­яв­ність сти­му­лю­ю­чої дії на ро­сли­ни ку­ку­ру­дзи», — за­зна­чає Ми­ко­ла Про­ди­ус.

Ко­ман­дор Гранд, ТН — єди­ний в Укра­ї­ні ін­се­кти­ци­дний про­труй­ник, який по­єд­нує імі­да­кло­прид (500 г/л) та аль­фа-ци­пер­ме­трин (50 г/л). Ін­но­ва­цій­ний пре­па­рат був ство­ре­ний ком­па­ні­єю ALFA Smart Agro у від­по­відь на стрім­ке зро­ста­н­ня по­пу­ля­цій шкі­дни­ків, ко­трі за­гро­жу­ють схо­дам зер­но­вих куль­тур в Укра­ї­ні.

Чо­му по­єд­на­н­ня аль­фа-ци­пер­ме­три­ну з імі­да­кло­при­дом є най­кра­щим за­хи­стом май­бу­тніх схо­дів? Се­крет ефе­ктив- но­сті по­ля­гає у вла­сти­во­стях ді­ю­чих ре­чо­вин. Аль­фа-ци­пер­ме­трин є кон­та­ктним ком­по­нен­том. Він на­дій­но за­крі­плю­є­ться у зо­ні по­сів­но­го ло­жа і, зав­дя­ки ви­со­ко­му рів­ню лі­по­філь­но­сті, під час до­ти­ку лег­ко про­ни­кає че­рез по­крив­ні тка­ни­ни в ор­га­нізм шкі­дни­ка. Отру­є­н­ня від­бу­ва­є­ться мит­тє­во. Однак най­ва­жли­ві­ше те, що аль­фа-ци­пер­ме­трин діє у так зва­ній га­зо­вій фа­зі — на­справ­ді шкі­дни­ки ін­то­кси­ку­ю­ться за­дов­го до кон­та­кту з на­сі­н­ням. Па­ри ін­се­кти­ци­ду Ко­ман­дор Гранд утво­рю­ють щіль­ну фу­мі­га­цій­ну сфе­ру. Че­рез по­крив­ні тка­ни­ни та ор­га­ни ди­ха­н­ня пре­па­рат про­ни­кає в ор­га­нізм ко­ма­хи-фі­то­фа­га і швид­ко діє на нер­во­ву си­сте­му. Від­чу­ва­ю­чи не­без­пе­ку, ве­ли­кі за роз­мі­ром шкі­дни­ки пов­ні­стю втра­ча­ють ін­те­рес до на­сі­н­ня, а для не­ве­ли­ких ко­мах отри­ма­на до­за є ле­таль­ною. Та­ким чи­ном, на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи за­ли­ша­є­ться ці­лим та не­у­шко­дже­ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.