Сів­ба гре­чки. Основ­ні акцен­ти

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

Гре­чка — одна із най­дав­ні­ших круп’яних куль­тур, що ви­ро­щу­є­ться в Укра­ї­ні. Те­хно­ло­гія ви­ро­бни­цтва ці­єї куль­ту­ри є май­же без­від­хо­дною.

На­ра­зі Укра­ї­на є дру­гою кра­ї­ною у сві­ті (пі­сля Япо­нії), де про­гре­сив­но за­йма­ю­ться куль­ту­рою гре­чки і при збіль­шен­ні її про­ду­ктив­но­сті мо­же ви­йти в сві­то­ві лі­де­ри екс­пор­ту ці­єї куль­ту­ри.

Гре­чку ви­ро­щу­ють на зе­ле­не до­бри­во як по­кра­щу­вач ґрун­ту. Одна тон­на ве­ге­та­тив­ної ма­си ці­єї куль­ту­ри під час ма­со­во­го цві­ті­н­ня при­рів­ню­є­ться до 30 кг суль­фа­ту амо­нію, 14,1 кг 15%-го су­пер­фо­сфа­ту та 18,1 кг 50%-го хло­ри­сто­го ка­лію. По­ле гре­чки в сі­во­змі­ні пра­кти­чно єди­не, в яко­му мо­жна отри­ма­ти еко­ло­гі­чно без­пе­чну про­до­воль­чу про­ду­кцію без за­сто­су­ва­н­ня пе­сти­ци­дів. Вра­хо­ву­ю­чи ви­клю­чно ва­жли­ве зна­че­н­ня гре­чки в хар­чу­ван­ні лю­дей, по­кра­щен­ні їх здо­ров’я, агро­те­хні­чну роль у під­ви­щен­ні яко­сті ґрун­тів, а та­кож ме­до­но­сність куль­ту­ри, до­ціль­но ма­ти по­ле гре­чки в сі­во­змі­ні та ви­ро­щу­ва­ти її.

Гре­чка ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­кою зда­тні­стю на­ко­пи­че­н­ня у над­зем­ній ма­сі важ­ких ме­та­лів, то­му мо­жли­ве її ви­ко­ри­ста­н­ня як фі­то­ме­лі­о­ран­та.

В Укра­ї­ні про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків гре­чку ви­ро­щу­ва­ли пе­ре­ва­жно на По­ліс­сі та в Лі­со­сте­пу. Зна­чно мен­ше сі­я­ли її пе­рі­о­ди­чно у зо­ні Сте­пу. На­у­ко­во-до­слі­дну ро­бо­ту в зо­ні Пів­ні­чно­го Сте­пу Укра­ї­ни з но­ви­ми сор­та­ми куль­ту­ри пра­кти­чно не про­во­ди­ли.

Кра­щи­ми для по­у­кі­сної та пі­сля­жнив­ної сів­би ви­зна­че­но сор­ти Ві­кто­рія, Ае­лі­та, Га­лея, Ка­ра-Даг. Але в зо­ні Пів­ні­чно­го Сте­пу їх рід­ко ви­ро­щу­ють. То­му ви­ни­кає по­тре­ба у ви­вчен­ні ре­а­кції цих сор­тів на ґрун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви.

Стро­ки сів­би є ви­рі­шаль­ним фа­кто­ром у фор­му­ван­ні вро­жай­но­сті. П. М. Де­ми­ден­ко ствер­джує, що уро­жай гре­чки змі­ню­є­ться за­ле­жно від по­го­дних умов, ро­ків ви­ро­щу­ва­н­ня і стро­ку сів­би. Вста­нов­ле­но ко­ре­ля­цій­ний зв’язок між уро­жай­ні­стю і по­го­дним фа­кто­ром, який ви­яв­ля­є­ться у кри­ти­чний пе­рі­од роз­ви­тку куль­ту­ри — у фа­зи цві­ті­н­ня-пло­до­утво­ре­н­ня. За тем­пе­ра­ту­ри, яка пе­ре­ви­щує опти­мум у цей пе­рі­од, уро­жай­ність зни­жу­є­ться, то­му що у су­ху і жар­ку по­го­ду не­ктар­ність і від­по­від­но ефе­ктив­ність за­пи­ле­н­ня й за­плі­дне­н­ня різ­ко па­да­ють.

Ві­до­мо, що сів­ба в опти­маль­ні стро­ки є одні­єю із го­лов­них ви­мог ви­со­ких та ста­лих уро­жа­їв гре­чки. Опти­маль­ни­ми стро­ка­ми сів­би гре­чки є пе­рі­од, ко­ли ґрунт на гли­би­ні 10 см впро­довж 15 діб бу­де про­грі­тим не менш як на 10 °C. Окре­мі вче­ні ствер­джу­ють, що кра­щи­ми стро­ка­ми сів­би є ран­ні, у цьо­му ви­пад­ку ро­сли­ни кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ють ве­сня­ну ґрун­то­ву во­ло­гу та утво­рю­ють зна­чну кіль­кість пло­дів до ли­пне­вої спе­ки. Во­дно­час, ін­ші ра­дять, що по­спі­ша­ти із сів­бою гре­чки не слід, оскіль­ки за сів­би в ран­ні стро­ки ро­сли­ни по­чи­на­ють під­си­ха­ти, упо­віль­ню­ють свій ріст та не да­ють зна­чно­го вро­жаю. Кра­щим стро­ком сів­би вва­жа­є­ться 15– 20 трав­ня. Для зо­ни Пів­ні­чно­го Сте­пу на­у­ков­ці ре­ко­мен­ду­ють сі­я­ти гре­чку в кін­ці пер­шої або в дру­гій де­ка­ді трав­ня.

Го­лов­ним кри­те­рі­єм для ви­зна­че­н­ня стро­ків сів­би є тем­пе­ра­ту­ра ґрун­ту на гли­би­ні за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня та осо­бли­во­сті по­го­дних умов зо­ни ви­ро­щу­ва­н­ня у пе­рі­од цві­ті­н­ня гре­чки.

Обме­жу­ють уро­жай­ність гре­чки в’яне­н­ня кві­ток та ма­лий від­со­ток зав’язу­ва­н­ня пло­дів. У спе­ко­тну по­го­ду пло­ди оси­па­ю­ться, різ­ко зни­жу­є­ться тур­гор ро­слин, бджо­ли не від­ві­ду­ють по­сі­ви.

Для гре­чки, осо­бли­во при ви­ро­щу­ван­ні у пів­ні­чно­му Сте­пу, строк сів­би має ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня. У цій зо­ні ве­сною швид­ко про­грі­ва­є­ться по­сів­ний шар ґрун­ту, але у по­ві­трі ча­сто бу­ва­ють при­мо­роз­ки, в то­му чи­слі й у тре­тій де­ка­ді трав­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.