Пе­ре­ва­га Елю­міс® — без­пе­ка за­хи­щу­ва­ної куль­ту­ри на­віть за умов пі­зньо­го вне­се­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні - Ми­щію зе­ле­но­го

По­рів­ня­н­ня ефе­ктив­но­сті Елю­мі­са® з ге­не­ри­чни­ми ана­ло­га­ми про­ти (Setaria viridis L.) у 2 стро­ки вне­се­н­ня че­рез 7, 14,23 ДПО ність ге­не­ри­ка по всьо­му спе­ктрі бур’янів: десь «узя­ло», а десь вза­га­лі «пропу­сти­ло», хо­ча бур’яни на мо­мент оброб­ки всі бу­ли в одній фа­зі роз­ви­тку.

Скла­да­ло­ся вра­же­н­ня, що на біль­шо­сті по­лів цьо­го хол­дин­гу гір­ча­ки, ло­бо­ду і бе­різ­ку по­льо­ву не обро­бля­ли — жо­дних ви­ди­мих сим­пто­мів дії ге­не­ри­чно­го про­ду­кту ми не по­ба­чи­ли. До­бре ві­до­мо, що ха­ра­ктер­на озна­ка дії ме­зо­тріо­ну — по­бі­лі­н­ня і пов­не зне­барв­ле­н­ня по­верх­ні лис­тків бур‘янів. Ні­чо­го та­ко­го ми не по­мі­ти­ли. Ку­ку­ру­дза на обро­бле­них по­сі­вах тро­хи до­тя­гну­ла до 6 лис­тка, і май­же скрізь її вкри­вав ки­лим бур’янів. Крім то­го, що спо­сте­рі­гав­ся по­га­ний кон­троль бур’янів (або рад­ше йо­го від­су­тність), ми не ви­яви­ли жо­дних ознак ґрун­то­вої дії про­ду­кту: на­сту­пні хви­лі бур’янів, які з’яв­ля­ли­ся, спо­кій­но від­ро­ста­ли і зно­ву ж та­ки не зне­барв­лю­ва­ли­ся.

Агро­ном і ди­ре­ктор від­ді­лу бу­ли вкрай за­сму­че­ні та­кою ефе­ктив­ні­стю ге­не­ри­чно­го гер­бі­ци­ду і на­віть хо­ті­ли ди­ску­ва­ти ку­ку­ру­дзу на кіль­кох геть за­смі­че­них по­лях. Ми від­мо­ви­ли їх від цьо­го і по­ра­ди­ли вне­сти Елю­міс® на весь цей ки­лим бур’янів, який ви­ріс пі­сля вне­се­н­ня ге­не­ри­чно­го пре­па­ра­ту. Агро­хол­динг був ви­му­ше­ний за­ку­пи­ти пар­тію ори­гі­наль­но­го гер­бі­ци­ду Елю­міс® і за­сто­су­ва­ти йо­го на всіх про­блем­них пло­щах. Цей ви­па­док про­де­мон­стру­вав пред­став­ни­кам агро­ком­па­нії ді­є­вість при­каз­ки «де­ше­ва риб­ка — по­га­на юшка».

На до­да­ток до цьо­го ви­пад­ку ми за­кла­ли до­слі­ди на сво­їх на­у­ко­во-до­слі­дних стан­ці­ях і пе­ре­свід­чи­ли­ся, що ге­не­ри­чний про­дукт істо­тно «про­сі­дає» за ефе­ктив­ні­стю дії на основ­ні бур’яни при вне­сен­ні по-рі­зних ста­ді­ях куль­ту­ри (гра­фік 1, 2, 3). Ми впев­не­ні, що опи­са­ну ви­ще кар­ти­ну не раз спо­сте­рі­га­ли на сво­їх по­лях го­спо­дар­ства, які пра­гнуть за­оща­ди­ти ко­шти на за­хи­сті, і «по­па­да­ють» із ге­не­ри­ка­ми по­тім.

Не бу­де­мо чі­па­ти мо­раль­ний аспект про­бле­ми, адже «Син­ген­та» — одна з не­ба­га­тьох ком­па­ній, яка за­без­пе­чує пі­сля­про­да­жний су­про­від сво­їх клі­єн­тів, а не хо­ва­є­ться від дзвін­ків стур­бо­ва­них агро­но­мів.

Ще раз звер­та­є­мо ва­шу ува­гу на не­об­хі­дність і до­ціль­ність ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тіль­ки ори­гі­наль­ний гер­бі­цид Елю­міс® від ком­па­нії «Син­ген­та».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.