Аль­тер­на­тив­не га­зо­за­без­пе­че­н­ня еле­ва­то­рів і су­ша­рок

Agrobusiness Segodni - - Ме­ха­ні­за­ція апк - Ігор Пе­трен­ко

Чи ре­аль­но роз­бу­ду­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру га­зо­по­ста­ча­н­ня го­спо­дарств аграр­ної сфе­ри, не­за­ле­жну від тра­ди­цій­них енер­ге­ти­чних дже­рел, на­сам­пе­ред від ро­сій­ських га­зо­го­нів і пов’яза­ної з ни­ми ві­тчи­зня­ної гро­мі­зд­кої га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми? Не тіль­ки ре­аль­но, а й тре­ба. Як са­ме?

Пі­сля то­го, як ро­сій­ський «Газ­пром» кіль­ка ра­зів по­гро­жу­вав сво­їм клі­єн­там в Укра­ї­ні і ЄС ві­ді­мкне­н­ням га­зо­по­ста­ча­н­ня, у ЄС бу­ло зро­бле­но ви­снов­ки. По­ча­ла­ся по­віль­на, про­те не­від­во­ро­тна транс­фор­ма­ція єв­ро­пей­сько­го рин­ку га­зу, й мо­но­по­лія Ро­сії від­хо­дить у ми­ну­ле. Єв­ро­па на­ро­щує ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії, зна­хо­дить но­вих на­дій­них по­ста­чаль­ни­ків. До пор­тів Поль­щі, Ла­твії при­бу­ва­ють тан­ке­ри зі скра­пле­ним при­ро­дним га­зом. Ана­ло­гі­чний спо­сіб за­без­пе­че­н­ня се­бе га­зом по­ча­ла актив­но впро­ва­джу­ва­ти й Укра­ї­на.

100 про­е­ктів га­зо­вої ав­то­но­мії

На ви­став­ці «Агро­Ве­сна-2018» ми по­зна­йо­ми­ли­ся із ді­яль­ні­стю кон­цер­ну «УкрАв­то­но­мГаз». Для йо­го клі­єн­ту­ри ма­гі­страль­ні га­зо­го­ни, що тя­гну­ться до нас аж із Си­бі­ру і про­ни­зу­ють Укра­ї­ну сво­ї­ми ка­пі­ля­ра­ми, ста­ють не­по­трі­бні. Це під­при­єм­ство вко­пує ав­то­ном­ний ре­зер­ву­ар бі­ля еле­ва­то­ра чи фер­ми, або жи­тло­во­го кот­те­джно­го мі­сте­чка і во­зить ту­ди ма­ши­на­ми чи за­лі­зни­цею скра­пле­ний газ про­пан-бу­тан. У Єв­ро­пі цей газ на­зи­ва­ють та­кож абре­ві­а­ту­рою LPG (liquefied petroleum gas). Під­при­єм­ство по­над 10 ро­ків за­йма­є­ться га­зо­за­без­пе­че­н­ням. Під­клю­чи- ли по Укра­ї­ні по­над 150 су­ша­рок усіх ти­пів, які є на рин­ку. Не ли­ше ві­тчи­зня­ні, а й ні­ме­цькі, іта­лій­ські, аме­ри­кан­ські, бра­зиль­ські…

Ди­ре­ктор ТОВ «УкрАв­то­но­мГаз» Ан­дрій До­ро­фе­єв по­яснює: «Ко­ли ми в Укра­ї­ні го­во­ри­мо про зрі­дже­ний газ про­пан-бу­тан, біль­шість ро­зу­міє, що мо­ва йде про па­ли­во для ав­то­мо­бі­лів — ав­то­газ. Але цей вид па­ли­ва ви­ко­ри­сто­ву­єть- ся ще й для си­стем га­зо­по­ста­ча­н­ня під­при­ємств та для опа­ле­н­ня бу­дин­ків. Та­кі си­сте­ми га­зо­по­ста­ча­н­ня ши­ро­ко за­сто­со­ву­ю­ться і під­три­му­ю­ться уря­да­ми в ба­га­тьох кра­ї­нах Єв­ро­пи та Аме­ри­ки». Тоб­то укра­їн­ське під­при­єм­ство ро­бить те, що й Єв­ро­со­юз у се­бе — до­по­ма­гає роз­бу­ду­ва­ти кон­ку­рен­тну ін­фра­стру­кту­ру, не­за­ле­жну від дже­рел га­зо­по­ста­ча­н­ня, які пе­ре­йшли до нас ще з ча­сів УРСР.

Спів­ро­бі­тни­ки ком­па­нії, що за­йма­є­ться ав­то­ном­ним скра­пле­ним га­зом, на­зи­ва­ють свою клі­єн­ту­ру, і ви­яв­ля­є­ться, що це ду­же ві­до­мі під­при­єм­ства агро­се­кто­ру і хар­чо­про­му, вель­ми успі­шні. Це та­кі ком­па­нії, як «Сві­точ», «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт», «Укра­їн­ська мо­ло­чна ком­па­нія», «Ні­жин Агро», «Ро­шен», «Бер­шад­ська пта­хо­фа­бри­ка», «Пе­ре­я­слав­ський еле­ва­тор», «Не­стле»… Ком­па­нія «УкрАв­то­но­мГаз» за остан­ні п’ять ро­ків ре­а­лі­зу­ва­ла по­над 100 про­е­ктів га­зи­фі­ка­ції. Всі во­ни роз­ро­бля­ю­ться ін­ди­ві­ду­аль­но, з ура­ху­ва­н­ням осо­бли­во­стей і по­ба­жань об’єкта.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.