Кар­то­плі ба­га­то? Да­вай­те пе­ре­ро­бля­ти!

Agrobusiness Segodni - - Ме­ха­ні­за­ція апк - Ігор Пе­трен­ко

На від­крит­ті Мі­жна­ро­дної ви­став­ки «Фру­кти. Ово­чі. Ло­гі­сти­ка-2018» по­сол Ні­дер­лан­дів Еду­ард Хукс ви­сло­вив­ся до­во­лі ка­те­го­ри­чно: «Гол­ланд­ська кар­то­пля — най­сма­чні­ша у сві­ті». У то­му, чи має він ра­цію, ми ма­ли змо­гу ро­зі­бра­ти­ся на IX Гол­ланд­сько-укра­їн­сько­му фо­ру­мі з про­фе­сій­но­го кар­то­пляр­ства.

Фо­рум ор­га­ні­зу­ва­ло По­соль­ство Ні­дер­лан­дів спіль­но з Асо­ці­а­ці­єю «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» (УКАБ) та Укра­їн­ською асо­ці­а­ці­єю ви­ро­бни­ків кар­то­плі (УАВК). Дя­ку­ва­ти за цю куль­ту­ру ма­є­мо Хри­сто­фо­ро­ві Ко­лум­бу, який ра­зом з Аме­ри­кою від­крив і кар­то­плю. У сві­ті май­же не­має кра­їн, які б її не ви­ро­щу­ва­ли. Крім, мо­жли­во, десь в Афри­ці та Оке­а­нії.

Май­же ре­лі­гій­на спра­ва

Ли­ше близь­ко 2% кар­то­плі, якщо ра­ху­ва­ти за пло­ща­ми, і до 6–10% за об­ся­га­ми куль­ти­ву­є­ться в Укра­ї­ні фер­мер­ськи­ми го­спо­дар­ства­ми, які за­йма­ю­ться її ви­ро­щу­ва­н­ням про­фе­сій­но на пло­щі близь­ко 63 000 га. Ці ци­фри на­вів пред­став­ник ком­па­нії «Агрі­ко Укра­ї­на» Ві­ктор Рі­зник. А основ­ну ча­сти­ну буль­би ви­ро­щу­ють в ар­ха­ї­чний «ді­дів­ський» спо­сіб, зде­біль­шо­го на не­ве­ли­ких при­са­ди­бних ді­лян­ках. Однак кар­то­пля­рів-ама­то­рів ду­же ба­га­то, бо для ба­га- тьох ро­дин це — дав­ня «ре­лі­гія»: на­ве­сні сім’ями са­джа­ють, во­се­ни ко­па­ють та­кож гур­том.

Со­ці­о­ло­ги під­ра­ху­ва­ли, що в Укра­ї­ні 17,5 млн лю­дей так чи іна­кше при­че­тні до її ви­ро­щу­ва­н­ня. Офі­цій­но кар­то­плі в Укра­ї­ні ви­ро­бля­є­ться 22 млн т. Та й то ста­ти­сти­ка вра­хо­вує да­ле­ко не все, бо не ко­жен да­чник бі­жить зі зві­том до Держ­ком­ста­ту.

Хо­че­ться ба­чи­ти орі­єн­ти­ри і ро­зу­мі­ти кон­ку­рен­тів. За вро­жай­ні­стю ці­єї по­пу­ляр­ної куль­ту­ри лі­де­ра­ми є США, Но­ва Зе­лан­дія і Ні­меч­чи­на: во­ни зби­ра­ють по 45–49 т/га. Ну, а Ки­тай і Укра­ї­на ма­ють ре­зуль­тат на рів­ні 17 т/га — як ба­чи­мо, сер­йо­зно від­ста­ють. У Бра­зи­лії зби­ра­ють уро­жай кар­то­плі три­чі на рік і про­во­дять не мен­ше 15 обро­бок за­со­ба­ми агро­хі­мії. Однак ми Бра­зи­лію з ва­ло­во­го ви­ро­бни­цтва кар­то­плі вже обі­йшли.

Одним із ма­я­ків у кар­то­пля­но­му оке­а­ні, без­умов­но, є Ні­дер­лан­ди. У нас на­сін­нє­ва кар­то­пля ві­тчи­зня­ної се­ле­кції за­ймає близь­ко 9% план­та­цій, а ре­шта — гол­ланд­ська і ні­ме­цька.

Спе­ци­фі­ка ви­ро­щу­ва­н­ня кар­то­плі в про­фе­сій­но­му се­гмен­ті агро­бі­зне­су Укра­ї­ни, стру­кту­ра ім­пор­ту й екс­пор­ту ви­сві­тлю­ва­ли­ся у до­по­віді Окса- Укра­їн­ські кар­то­пля­рі спіл­ку­ю­ться із гол­ланд­ськи­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.