«Епі­центр К-Case IH» — по­ту­жний ви­ток но­вої спів­пра­ці

Agrobusiness Segodni - - Ме­ха­ні­за­ція апк -

Не­що­дав­но че­рез сут­тє­ве зро­ста­н­ня зе­мель­но­го бан­ку гру­па ком­па­ній «Епі­центр К» по­пов­ни­ла свій те­хні­чний парк 50 оди­ни­ця­ми те­хні­ки Case IH, при­дбав­ши їх в офі­цій­но­го ди­ле­ра в Укра­ї­ні, ком­па­нії «Тай­тен Ма­ши­не­рі Укра­ї­на»

Но­вий гра­вець та ком­пле­ксні рі­ше­н­ня

«Епі­центр К» — гру­па ком­па­ній, яка дав­но ві­до­ма в Укра­ї­ні ши­ро­кою ме­ре­жею бу­ді­вель­них гі­пер­мар­ке­тів «Епі­центр» (46 ма­га­зи­нів) та «Но­ва Лі­нія» (14). Три­ва­лий час про­даж бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів був осно­вою її бі­зне­су, але від­но­сно не­дав­но «Епі­центр К» роз­ши­ри­ла сфе­ру сво­єї ді­яль­но­сті. «2015 ро­ку ми уві­йшли в аграр­ний бі­знес», — роз­по­від­ає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ГК «Епі­центр К» Пе­тро Ми­хай­ли­шин. Пе­тро Ми­хай­ли­шин, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ГК «Епі­центр К»

Одним із пер­ших кро­ків но­во­го грав­ця ста­ло збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку. Так, із 445 га на по­ча­ток 2016 ро­ку зе­мель­ні акти­ви «Епі­центр К» зро­сли в по­над 247 ра­зів і сьо­го­дні ста­нов­лять близь­ко 110 тис. га у Він­ни­цькій, Ки­їв­ській, Тер­но­піль­ській, Хмель­ни­цькій та Чер­ка­ській обла­стях. «Ми зу­пи­ни­лись на чо­ти­рьох куль­ту­рах: ку­ку­ру­дза, ози­ма пше­ни­ця, со­ня­шник та ози­мий рі­пак. Три куль­ту­ри екс­пор­ту­є­мо, а со­ня­шник ре­а­лі­зу­є­мо на вну­трі­шньо­му рин­ку. За­га­лом це гар­ний на­бір бі­знес-куль­тур, який за­без­пе­чує сі­во­змі­ну», — за­зна­чає ке­рів­ник на­пря­му агро­бі­знес «Епі­центр К» Ві­та­лій Став­ній­чук.

На сьо­го­дні за­галь­на су­ма ін­ве­сти­цій «Епі­цен­тру К» у сіль­го­спви­ро­бни­цтво ста­но­вить близь­ко $150 млн, і це тіль­ки по­ча­ток. Но­вий агро­хол­динг має до­во­лі ам­бі­тні пла­ни, але сьо­го­дні йо­го клю­чо­вим зав­да­н­ням є: «…ство­ре­н­ня ефе­ктив­ної си­сте­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня на зем­лі, — під­кре­слює Пе­тро Ми­хай­ли­шин. — За­раз ми ін­ве­сту­є­мо в роз­ви­ток агро­бі­зне­су, але на­ста­не час, ко­ли він має ста­ти са­мо­окуп- ним, а зго­дом і при­бу­тко­вим. Ми ві­ри­мо, що це від­бу­де­ться за один-два ро­ки».

Ясна річ, що без ефе­ктив­ної те­хні­ки до­ся­гне­н­ня та­ких ам­бі­тних ці­лей є ду­же скла­дним, ма­буть, не­мо­жли­вим зав­да­н­ням. Са­ме то­му «Епі­центр К» ви­ді­лив зна­чні ко­шти для ство­ре­н­ня те­хні­чно­го пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки.

«По­тен­ці­ал тої чи ін­шої ма­ши­ни, від­по­від­ність її ці­ни які­сним по­ка­зни­кам, без­умов­но, ва­жли­ві. Але клю­чо­вим прі­о­ри­те­том під час ви­бо­ру те­хні­ки для нас є ком­пле­ксні рі­ше­н­ня: те­хні­ка + те­хно­ло­гії + сер­віс», — від­зна­чає Ві­та­лій Став­ній­чук. Пі­сля три­ва­лих оці­нок, ана­лі­зу про­по­зи­цій та пе­ре­го­во­рів, «Епі­центр К» зу­пи­нив свій ви­бір на про­ду­кції Case IH.

«На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку в ком­па­нії «Тай­тен Ма­ши­не­рі Укра­ї­на», офі­цій­но­го дистриб'юто­ра Case IH, ми при­дба­ли 19 тра­кто­рів Magnum™ 340, 2 тра­кто­ри Quadtrac™ 600, 17 са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів Patriot® 4430, 19 бо­рін для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту True-Tandem™ 335 VT — за­га­лом 50 оди­ниць на за­галь­ну су­му по­над $11 млн», — на­го­ло­шує го­лов­ний ін­же­нер «Епі­центр К» Оле­ксандр Бе­ре­зюк.

Ва­го­ме до­пов­не­н­ня ар­се­на­лу…

Тож що пред­став­ля­ють со­бою ма­ши­ни, які по­пов­ни­ли те­хні­чний парк но­во­го агро­хол­дин­гу?

…тра­кто­рів

Се­ред ви­зна­чних рис Magnum™ 340 онов­ле­ний 6-ци­лін­дро­вий дви­гун FPT об'ємом 8,7 л, який про­ду­кує 250/340 кВт/к.с. но­мі­наль­ної по­ту­жно­сті (тут і да­лі да­ні на­ве­де­ні без си­сте­ми Power Management) за 2000 об./хв. Ма­кси­маль­ний же по­тен­ці­ал дви­гу­на ста­но­вить 275/374 кВт/к.с. і роз­кри­ва­є­ться за 1800 об./хв. Йо­го мо­дер­ні­за­ції бу­ли на­прав­ле­ні на за­без­пе­че­н­ня кра­щих тя­го­вих ха­ра­кте­ри­стик за низь­кий обер­тів. Так, ма­кси­маль­ний кру­тний мо­мент 1671Нм до­ся­га­є­ться вже за 1300-1400 об./хв. Крім то­го, бу­ло роз­ши­ре­но мо­жли­во­сті ав­то­ма­ти­чної транс­мі­сії Full Powershift (18/19 *4 із хо­до­змен­шу­ва­чем 23*6). Обер­ти дви­гу­на та швид­кість транс­мі­сії ко­ор­ди­ну­ю­ться си­сте­мою ав­то­ма­ти­чно­го управ­лі­н­ня про­ду­ктив­ні­стю APM, яка за­без­пе­чує ма­кси­маль­ну ефе­ктив­ність тра­кто­ра за мі­ні­маль­но мо­жли­вих ви­трат па­ли­ва. Крім то­го, Magnum™ 340 осна­ще­ний до­пра­цьо­ва­ною си­сте­мою гі­драв­лі­ки (мі­ні­мі­за­ція втрат по­ту­жно­сті че­рез на­грі­ва­н­ня оли­ви) про­ду­ктив­ні­стю 297 л/хв., си­сте­мою Power Beyond, по­ту­жни­ми пе­ре­дньою та за­дньою на­ві­ска­ми: 10,9 т і 5 т від­по­від­но, а та­кож про­сто­рою ка­бі­ною із низь­ким рів­нем шу­му — 67 дБ.

Quadtrac™ 600 за­ці­кав­лює не тіль­ки сво­єю по­ту­жні­стю: 6-ци­лін­дро­вий дви­гун об'ємом 12,9 л по­ту­жні­стю 447/608 кВт/к.с. при 2100 об./хв. (но­мі­наль­на) та 492/670 кВт/к.с. за 1900 об/хв. (ма­кси­маль­на) — го­лов­на «ро­дзин­ка» в йо­го кон­стру­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.