Аплі­ка­то­ри для вне­се­н­ня амі­а­чної во­ди та КАС. Про­гре­сив­ний під­хід у на­пря­мі піджив­ле­н­ня ро­слин

Agrobusiness Segodni - - Ме­ха­ні­за­ція апк - Оле­ксандр Дем­ко Ма­ксим Пав­лен­ко

Остан­ніх 5 ро­ків осо­бли­вою по­пу­ляр­ні­стю се­ред агра­рі­їв ко­ри­сту­ю­ться те­хно­ло­гії вне­се­н­ня амі­а­чної во­ди та КАС, оскіль­ки та­кі ви­ди до­брив є в ра­зи ефе­ктив­ні­ши­ми, ніж ви­ко­ри­ста­н­ня су­хих мі­не­раль­них. Від­по­від­но й аплі­ка­то­ри із вне­се­н­ня амі­а­чної во­ди та КАС є ва­жли­вою ча­сти­ною при­чі­пно­го обла­дна­н­ня тра­ктор­но­го пар­ку ко­жно­го фер­ме­ра.

ли­ві­стю ре­гу­лю­ва­н­ня від­ста­ні між со­шни­ка­ми від 25 до 100 см; рі­зної ши­ри­ни за­хва­ту від 6,3 до 27,4 м; об’ємом ба­ка з ро­бо­чою рі­ди­ною від 1987 до 11735 л; при­ве­де­н­ням у дію на­со­са­ми (з ме­ха­ні­чним чи з гід- рав­лі­чним при­во­дом) для вне­се­н­ня ро­бо­чої рі­ди­ни у по­лі, а та­кож ре­гу­лю­ва­н­ням та кон­тро­лем норм вне­се­н­ня (ме­ха­ні­чне ре­гу­лю­ва­н­ня аплі­ка­то­ра чи за до­по­мо­гою комп’юте­ра); із си­сте­мою вне­се­н­ня ро­бо­чої рі­ди­ни в ґрунт чи фор­сун­кою у бо­ро­зну від ди­ску.

Аплі­ка­тор ПЖУ 3000-6 скла­да­є­ться із про­філь­ної ра­ми пря­мо­ку­тної фор­ми, до якої при­крі­пле­ний бак на 3000 л та 13 ди­сків со­шни­ко­во­го ти­пу для вне­се­н­ня ро­бо­чої рі­ди­ни (рис. 1). По­да­ча ро­бо­чої рі­ди­ни здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою мем­бра­но-пор­шне­во­го на­со­са про­ду­ктив­ні­стю 145 л/хв. під час ро­бо­чо­го ти­ску 4-6 ат. Гли­би­на вне­се­н­ня ро­бо­чої рі­ди­ни в ґрунт ста­но­вить близь­ко 200 мм за ді­а­ме­тра ди­сків у 530 мм.

Ши­ри­на за­хва­ту аплі­ка­то­ра ся­гає 6 м. Пло­ща обро­бі­тку ґрун­ту — від 4,2 до 8,4 га/год. Ді­а­па­зон швид­ко­сті при вне­сен­ні ро­бо­чої рі­ди­ни — від 7 до 14 км/год. Для ро­бо­ти аплі­ка­то­ра ви­ко­ри­сто­ву­є­ться тра­ктор від

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.