Пам'ятка для агра­рі­їв

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

Ар­хі­тект™ за­без­пе­чує ро­слин со­ня­шни­ку най­ви­щою стре­со­стій­кі­стю до по­су­хи та ви­со­ких тем­пе­ра­тур, а та­кож спри­яє вко­ро­чен­ню між­ву­зля та ро­бить мі­цні­ше сте­бло.

Ар­хі­тект™ змі­цнює ро­сли­ни со­ня­шни­ку, опти­мі­зує ар­хі­те­кто­ні­ку їх та транс­пор­ту­ва­н­ня по­жив­них ре­чо­вин, спри­яє кра­що­му по­гли­нан­ню по­жив­них ре­чо­вин та во­ди.

Ар­хі­тект™ по­пе­ре­джає по­яву ши­ро­ко­го спе­ктра гри­бних хво­роб, змен­шує їх агре­сив­ність та вклю­чає у ро­бо­ту іму­ні­тет у ро­слин.

Ар­хі­тект™ за­без­пе­чує кра­щий на­лив зер­на, збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті та яко­сті уро­жаю, змен­шує втра­ти вро­жаю та зни­жує кіль­кість па­да­ли­ці для на­сту­пних куль­тур.

Ар­хі­тект™ впли­ває на сут­тє­ве під­ви­ще­н­ня вро­жаю, що­най­мен­ше, на 20% та біль­ше у по­рів­нян­ні з не­о­бро­бле­ним со­ня­шни­ком.

Ви­ко­ри­ста­н­ня на­віть одно­го об­при­ску­ва­н­ня ро­слин со­ня­шни­ку пре­па­ра­том Ар­хі­тект™ по­зи­тив­но впли­ває на фор­му­ва­н­ня стру­ктур­них еле­мен­тів про­ду­ктив­но­сті — ва­гу 1000 зе­рен, ва­гу зер­на з 1 ко­ши­ка, кіль­кість зе­рен у ньо­му і зре­штою на уро­жай в ці­ло­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.