Ек­спорт «мо­ло­чки»: ви­кли­ки і за­гро­зи

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Во­ло­ди­мир Ко­лю­ба­кін

Шир­ша при­су­тність Укра­ї­ни на сві­то­во­му рин­ку озна­чає но­ві ви­кли­ки, то­му слід пе­ре­хо­ди­ти від обго­во­ре­н­ня та­кти­чних пи­тань до стра­те­гі­чних, за­ува­жи­ла не­дав­но за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки Оль­га Тро­фім­це­ва. І йде­ться про ви­кли­ки не ли­ше на зов­ні­шніх рин­ках, во­ни, сво­єю чер­гою, впли­ва­ють і на вну­трі­шній.

Ви­мо­ги яко­сті

Ось один із та­ких ви­кли­ків, про який роз­по­вів еко­но­міст FAO (ор­га­ні­за­ція ООН з пи­тань про­до­воль­ства та сіль­сько­го го­спо­дар­ства) Ан­дрій Яр­мак. То­рік Укра­ї­на збіль­ши­ла ек­спорт мо­ло­чних про­ду­ктів на 82%. Від­по­від­но, ви­со­кі ви­мо­ги до яко­сті екс­порт­ної мо­ло­чної про­ду­кції ви­ма­га­ють під­ви­ще­н­ня яко­сті мо­ло­ка у спе­ці­а­лі­зо­ва­них мо­ло­чних го­спо­дар­ствах.

І в основ­но­му зав­дя­ки екс­пор­ту ви­ро­бни­ки змо­гли отри­ма­ти від­но­сно не­по­га­ну ці­ну мо­ло­ка. Це до­бре — не так від­чу­ва­є­ться вплив се­зон­но­го чин­ни­ка. Є на­дія, що і влі­тку, ко­ли на­дої біль­ші, і ці­на мо­ло­чної си­ро­ви­ни тра­ди­цій­но ниж­ча, во­на все ж не впа­де на­стіль­ки, аби зро­би­ти ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка геть не­ви­гі­дним.

Ви­гі­дність ці­ни ви­зна­ча­є­ться за мо­ло­чним ін­де­ксом, роз­ро­бле­ним фа­хів­ця­ми FAO, ЄБРР та Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка (АВМ), — по­рів­ня­н­ням за­ку­пі­вель­ної ці­ни на мо­ло­ко з вар­ті­стю кон­цен­тра­тно­го ра­ціо­ну го­дів­лі ко­рів. З цьо­го ін­де­ксу ви­дно, що при­бу­тко­вість ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка про­тя­гом ро­ку зро­сла май­же на тре­ти­ну.

За оцін­ка­ми ана­лі­ти­ків FAO, ін­декс УМІ у ли­сто­па­ді 2017 ро­ку по­ка­зав зро­ста­н­ня на 5,2%. Во­ни від­зна­ча­ють, що во­но бу­ло за­без­пе­че­не пе­ре­ва­жно зав­дя­ки під­ви­щен­ню се­ре­дніх за­ку­пі­вель­них цін на мо­ло­ко на 4,1% та зни­жен­ню вар­то­сті кор­мо­во­го мі­ксу на 1,1% у зв’яз­ку зі зде­шев­ле­н­ням со­ня­шни­ко­во­го шро­ту.

Як за­ува­жує го­ло­ва Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди Ан­дрій Ди­кун, ми­ну­ло­го ро­ку по­над 300 за­ре­є­стро­ва­них мо­ло­чних під­при­ємств отри­ма­ли ре­корд- ну кіль­кість мо­ло­ка екс­тра-га­тун­ку, що за­без­пе­чи­ло ре­кор­дні об­ся­ги екс­пор­ту ма­сла в ЄС. Ек­спорт мо­ло­ка та мо­ло­чних про­ду­ктів у пе­ре­ра­хун­ку на мо­ло­ко зріс на 45,2% та ста­но­вив 852,58 тис. т, то­ді як у 2016 ро­ці ся­гав ли­ше 467,45 тис. т, по­ві­дом­ляє ана­лі­ти­чний де­пар­та­мент Ра­ди з пи­тань екс­пор­ту про­до­воль­ства (UFEB).

Згі­дно з да­ни­ми Дер­жав­ної ми­тної слу­жби, то­рік з Укра­ї­ни бу­ло екс­пор­то­ва­но 46,849 тис. т згу­ще­но­го мо­ло­ка та вер­шків за­галь­ною вар­ті­стю 80,6 млн USD, а ек­спорт си­рів з Укра­ї­ни ста­но­вить 9,072 тис. т. Най­ниж­чим об­сяг екс­пор­ту си­рів за 2017 рік був у сі­чні — 0,315 тис. т, най­ви­щим — у ве­ре­сні (0,944 тис. т).

За да­ни­ми АВМ, ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка в ці­ло­му ско­ро­ти­ло­ся на 0,5%, за­те які­сно зро­сло на 11–12%. Ма­є­ться на ува­зі про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво у су­ча­сних мо­ло­чних ком­пле­ксах із від­по­від­ним уста­тку­ва­н­ням. Збіль­ши­ли­ся об­ся­ги пе­ре­роб­ки: за офі­цій­ною ста­ти­сти­кою, на по­над 2%, в обра­хун­ку за ме­то­до­ло­гі­єю FAO — більш як на 4. Пі­дви­щи­ла­ся час­тка мо­ло­ка від під­при­ємств у за­галь­ній пе­ре­роб­ці, при­чо­му чи­ма­ло при­па­дає якраз на мо­ло­ко ґа­тун­ку «екс­тра».

На­ше ма­сло за­во­йо­вує світ

Ан­дрій Яр­мак за­ува­жує: «Якщо по­рів­ня­ти 2017 рік із по- пе­ре­днім, одра­зу по­мі­тно, що ма­сло ста­ло основ­ним екс­порт­ним про­ду­ктом. Ці­ни на ньо­го на сві­то­во­му рин­ку зро­сли на 60% по­при те, що від­чу­тно під­ви­щу­ва­ли­ся і ро­ком ра­ні­ше. Ви­ру­чка від екс­пор­ту ма­сла збіль­ши­ла­ся на 145%». Са­ме зав­дя­ки ша­ле­но­му спле­ску сві­то­во­го по­пи­ту на ма­сло, який ви­пе­ре­джав про­по­зи­цію, укра­їн­ські ви­ро­бни­ки змо­гли отри­ма­ти не­по­га­ну ці­ну на си­ре мо­ло­ко.

Цей сплеск по­пи­ту на ма­сло зу­мов­ле­ний йо­го «ре­а­бі­лі­та­ці­єю»: вче­ні до­ве­ли, що те­за про ні­би­то шкі­дли­вість мо­ло­чних жи­рів — міф. Нав­па­ки, ви­яви­ло­ся, що мо­ло­чні про­ду­кти нор­маль­ної жир­но­сті ко­ри­сні­ші, ніж зне­жи­ре­ні. Так бу­ло пі­дір­ва­но бі­знес тих ви­ро­бни­ків,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.