Бджо­ли гур­ту­ють Пол­тав­щи­ну!

Agrobusiness Segodni - - Подія - Оле­ксандр Кри­вен­ко

Офі­цій­ний старт ство­рен­ню пер­шо­го в Укра­ї­ні агро­про­ми­сло­во­го бджіль­ни­цько­го кла­сте­ру «Ме­ди Ме­жи­річ­чя» да­но на Пол­тав­щи­ні. Ме­мо­ран­дум про це під­пи­са­ли пред­став­ни­ки сіль­сько­го­спо­дар­сько­го бі­зне­су, про­філь­них гро­мад­ських, на­у­ко­вих і осві­тніх ор­га­ні­за­цій, а та­кож очіль­ни­ки вла­ди обла­сті.

Кон­ку­рен­то­спро­мо­жність че­рез при­зму кла­сте­ра

Ухва­ле­н­ня до­ку­мен­та від­бу­лось у рам­ках Пер­шої між­на­ро­дної кон­фе­рен­ції «Ме­ди Ме­жи­річ­чя» на те­му «Ро­зроб­ка та впро­ва­дже­н­ня мо­де­лі кла­сте­ра мі­сце­вої про­ми­сло­вої ви­ро­бни­чої си­сте­ми», що про­йшла на­при­кін­ці бе­ре­зня у се­ли­щі Се­ме­нів­ка.

Ця по­дія зі­бра­ла тих, хто пра­гне ро­зу­мі­ти стан ме­до­вої га­лу­зі та по­кра­щи­ти свою обі­зна­ність у по­шу­ку шля­хів під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва ме­ду. За­хід бу­ло при­свя­че­но ме­до­во­му бі­зне­су, те­хно­ло­гі­ям і ре­гу­лю­ван­ню рин­ку бджо­ляр­ства в Укра­ї­ні та, най­го­лов­ні­ше, — роз­гля­ду кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті Пол­тав­щи­ни че­рез при­зму кла­сте­ра, а не су­то ме­до­вої спра­ви.

Про­ект отри­мав на­йме­н­ня «Ме­ди Ме­жи­річ­чя» че­рез гео­гра­фі­чну скла­до­ву — чо­ти­ри рі­чки ці­єї те­ри­то­рії впа­да­ють у Дні­про. Са­ме на цих зем­лях, сла­ва Бо­гу, ще збе­рі­глась і ефе­ктив­но роз­ви­ва­є­ться ме­до­ва ба­за.

Цей про­ект має за го­лов­ну ме­ту за­без­пе­чи­ти ста­лий роз­ви­ток Пол­тав­ської обла­сті, зро­ста­н­ня її еко­но­мі­чної кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті зав­дя­ки кон­цен­тра­ції спе­ці­а­лі­зо­ва­них га­лу­зей на Пол­тав­щи­ні, які­сно­му йо­го на­у­ко­во­му су­про­во­ду, ефе­ктив­ній дер­жав­ній під­трим­ці та мо­бі­лі­за­ції ре­сур­сів.

Кла­стер «Ме­ди Ме­жи­річ­чя» бу­де за­ре­є­стро­ва­но як юри­ди­чну осо­бу, ді­яль­ність якої охо­пить де­сять ра­йо­нів обла­сті. Ре­а­лі­за­ція цьо­го про­е­кту спри­я­ти­ме пар­тнер­ству між під­при­єм­ства­ми, при­ва­тни­ми під­при­єм­ця­ми, бджо­ля­ра­ми-ама­то­ра­ми, осві­тя­на­ми та на­у­ков­ця­ми, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на бджіль­ни­цтві.

Кла­стер­ний шлях є ці­лі­сним, оскіль­ки дає змо­гу об’єд­ну­ва­ти гру­пи лю­дей, ін­ду­стрії, а та­кож осві­ту та на­у­ку нав­ко­ло кон­кре­тних га­лу­зей, у на­шо­му ви­пад­ку нав­ко­ло бджо­ляр­ства. Він до­зво­ляє зро­зу­мі­ти по­тре­би бі­зне­су, а дер­жа­ві, на­у­ці й осві­ті — за­до­воль­ни­ти їх.

Ме­до­вий бі­знес як си­сте­ма

Іні­ці­ю­вав про­ве­де­н­ня кон­фе­рен­ції Сер­гій Се­ми­гре­єн­ко, за­снов­ник при­ва­тно­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства «Дру­жба», член Пол­тав­ської тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти.

З йо­го слів, за­зви­чай на фор­му­ва­н­ня кла­сте­ра по­трі­бно від ше­сти мі­ся­ців до п’яти ро­ків. Та­кою є єв­ро­пей­ська пра­кти­ка. Пер­ший крок на цьо­му шля­ху вже зро­бле­но: під­пи­са­но Ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю та на­мі­ри між пред­став­ни­ка­ми бі­зне­су, вла­ди, гро­мад­сько­сті, на­у­ки й осві­ти. На­сту­пною ді­єю ста­не ство­ре­н­ня Ра­ди ди­ре­кто­рів.

Аби ство­ри­ти кла­стер, має бу­ти ядро, центр, із яко­го він роз­ви­ва­ти­ме­ться. Цю роль взя­ло на се­бе ПСП «Дру­жба», на ба­зі яко­го вже успі­шно ді­ють ме­до­вий кон­ве­єр, про­ми­сло­ва па­сі­ка, сто­ляр­ний цех із ви­го­тов­ле­н­ня ву­ли­ків рі­зних фор­ма­тів.

— Бджо­ляр­ська спра­ва є справ­жньою ві­зи­тів­кою Пол­тав­щи­ни, а ство­ре­н­ня кла­сте­ра умо­жлив­лює ор­га­ні­за­цію си­сте­ми ме­до­во­го бі­зне­су. Ли­ше че­рез си­стем­ний під­хід мо­жли­ве фор­му­ва­н­ня та­кої про­гра­ми роз­ви­тку, що ма­ти­ме на­ле­жні ре­зуль­та­ти, — за­зна­чив у ві­таль­но­му сло­ві до уча­сни­ків кон­фе­рен­ції Ва­ле­рій Го­лов­ко, го­ло­ва Пол­тав­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції.

— До­бре, ко­ли за стіл пе­ре­мо­вин для ство­ре­н­ня пер­шо­го в Укра­ї­ні ме­до­во­го кла­сте­ра сі­да­ють пред­став­ни­ки рі­зних стру­ктур: вла­ди, бі­зне­су та гро­мад­сько­сті, які за­ці­кав­ле­ні у спіль­но­му ре­зуль­та­ті, — за­ува­жив Ва­ле­рій Го­лов­ко. — Кла­стер — мо­дне сло­во. На­справ­ді це си­сте­ма вза­є­мо­дії. У спів­пра­ці зі Спіл­кою бджо­ля­рів обла­сті пла­ну­є­мо ство­ри­ти окре­му про­гра­му, спря­мо­ва­ну на по­лі­пше­н­ня те­хні­чної ба­зи, при­дба­н­ня ву­ли­ків і бджо­ли­них ма­ток, спри­я­н­ня роз­ви­тко­ві ме­до­вої га­лу­зі як імі­дже­вої, щоб во­на гі­дно кон­ку­ру­ва­ла на зов­ні­шніх рин­ках. Вра­хо­ву­ю­чи те, що Пол­тав­щи­на має ле­во­ву ча­сти­ну екс­пор­ту в за­галь­но­му ко­ши­ку Укра­ї­ни, му­си­мо під­три­му­ва­ти на­ших ви­ро­бни­ків, ство­ри­ти на­ле­жні умо­ви для роз­ви­тку ме­до­во­го бі­зне­су на Пол­тав­щи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.