Но­ві пер­спе­кти­ви роз­ви­тку сіль­ської мі­сце­во­сті

Agrobusiness Segodni - - Подія - Ан­на Го­роб­чук

У кон­фе­ренц-за­лі ком­па­нії AgroGeneration від­був­ся кру­глий стіл на те­му: «Від ста­ло­го до про­сто­ро­во­го роз­ви­тку». Зокре­ма, обго­во­ри­ли кон­це­пцію роз­ви­тку ста­ло­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства у ра­зі за­лу­че­н­ня екс­пер­ти­зи між­на­ро­дних пар­тне­рів в укра­їн­ський АПК.

Сіль­ське го­спо­дар­ство Укра­ї­ни має до­сить ви­со­кі по­ка­зни­ки зро­ста­н­ня і на­да­лі за­ли­ша­є­ться одні­єю із най­пер­спе­ктив­ні­ших га­лу­зей на­шої кра­ї­ни.

Зем­ля як най­цін­ні­ший ре­сурс і го­лов­ний за­сіб ви­ро­бни­цтва для сіль­го­спви­ро­бни­ка по­тре­бує ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Клю­чо­вим зав­да­н­ням є здій­сне­н­ня прин­ци­по­во но­вої стру­ктур­ної по­лі­ти­ки, що пе­ред­ба­чає під­трим­ку са­ме ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су та ре­а­лі­за­цію про­е­ктів на мі­сцях.

Вра­хо­ву­ю­чи ці аспе­кти, на­сам­пе­ред по­трі­бно пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти в зво­ро­тний бік сіль­ську емі­гра­цію, роз­ши­ри­ти зайня­тість на­се­ле­н­ня, ство­ри­ти мо­жли­во­сті для за­без­пе­че­н­ня рів­но­сті, за­до­во­ле­н­ня по­треб, по­кра­щи­ти якість жи­т­тя і під­ви­щи­ти сіль­ський до­бро­бут.

«В умо­вах де­цен­тра­лі­за­ції гро­ма­да ма­ти­ме біль­ше ва­же­лів впли­ву на роз­ви­ток зе­мель­них угідь і від­по­від­но ці­ло­го ре­гіо­ну», — за­зна­чив Ми­хай­ло Мал­ков.

Су­ча­сний стан аграр­ної га­лу­зі по­тре­бує впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них су­ча­сних те­хно­ло­гій, які від­кри­ва­ють но­ві пер­спе­кти­ви роз­ви­тку. Зва­жа­ю­чи на цей фа­ктор, сіль­го­спви­ро­бни­ки на­ма­га­ю­ться до­три­му­ва­ти­ся основ­них прин­ци­пів агро­ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку й ада­пту­ва­ти їх у вла­сне ви­ро­бни­цтво. Хо­ча по­ки що че­рез фі­нан­со­ву не­спро­мо­жність мо­жна від­зна­чи­ти не­ста­біль­ну ін­но­ва­цій­но-те­хно­ло­гі­чну за­без­пе­че­ність.

Сьо­го­дні в усьо­му сві­ті спо­сте­рі­га­є­ться ор­га­ні­чний бум, і по­пит на та­ку про­ду­кцію що­день зро­стає.

На дум­ку Ан­дре Піл­лін­га, Укра­ї­на має не­аби­які пер­спе­кти­ви і в ор­га­ні­чно­му сіль­сько­му го­спо­дар­стві та­кож: «Я ду­маю, що Укра­ї­на має ве­ли­кий по­тен­ці­ал, і в остан­ні ро­ки цей ри­нок ду­же роз­ви­нув­ся».

Так, мо­жна ви­ді­ли­ти три основ­ні при­ві­леї Укра­ї­ни в на­пря­мі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва: чор­но­зе­ми, які до­зво­ля­ють отри­му­ва­ти при­стой­ні вро­жаї без за­сто­су­ва­н­ня хім­до­брив; вда­ле гео­гра­фі­чне роз­та­шу­ва­н­ня; ці­но­ва по­лі­ти­ка.

Вар­то за­ува­жи­ти, що ду­же го­стро сто­їть пи­та­н­ня збу­ту про­ду­кції за кор­дон. Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки до­сить ча­сто сти­ка­ю­ться із про­бле­мою не­від­по­від­но­сті про­ду­кції єв­ро­пей­ським стан­дар­там. Та­кож пе­ре­по­ною до ви­хо­ду на сві­то­вий ри­нок є за­галь­ний імідж укра­їн­ської про­ду­кції, який по­тре­бує по­кра­ще­н­ня.

Слаб­кий мар­ке­тинг не дає укра­їн­ським ви­ро­бни­кам за­во­ю­ва­ти рин­ки Єв­ро­пи та США. І по­ки що на укра­їн­ській про­ду­кції до­бре за­ро­бля­ють ли­ше по­се­ре­дни­ки.

Про­ект «Агро­тор­гів­ля Укра­ї­ни» ство­ре­ний для під­ви­ще­н­ня обі­зна­но­сті агро­ви­ро­бни­ків з пи­тань аграр­ної тор­гів­лі в рам­ках DCFTA, і вже не пер­ший рік спри­яє роз­ви­тку екс­порт­них мо­жли­во­стей укра­їн­ських сіль­ско­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків та пе­ре­ро­бних під­при­ємств.

До­ціль­но за­зна­чи­ти, що укра­їн­ський па­віль­йон на BioFach — це чу­до­ва мо­жли­вість пред­ста­ви­ти свою про­ду­кцію.

Ба­га­то по­зи­тив­них змін у га­лу­зі АПК від­бу­ва­є­ться на Львів­щи­ні. Так, одним із до­ся­гнень 2017 ро­ку є ау­дит зем­лі, який бу­ло роз­по­ча­то в ли­пні.

«Ста­ном на гру­день у роз­рі­зі ко­му­наль­ної, дер­жав­ної і при­ва­тної (вклю­чно з па­я­ми) вла­сно­сті ма­є­мо та­кі по­ка­зни­ки: 25% зем­лі ви­ко­ри­сто­ву­є­ться по­за пра­во­вою пло­щи­ною; по­над 7% не­у­спад­ко­ва­ної зем­лі, від­по­від­но без пра­во­вих до­ку­мен­тів; близь­ко 8% — не­ви­тре­бу­ва­ні. Та­кож ма­є­мо 50 тис. га за­лі­сне­ної зем­лі, яка мо­же бу­ти пре­дме­том обро­бі­тку», — роз­по­ві­ла На­та­лія Хмиз.

Отри­ма­ні на­пра­цю­ва­н­ня до­зво­лять опти­мі­зу­ва­ти ви­ко­ри­ста­н­ня зем­лі від­по­від­но до норм чин­но­го за­ко­но­дав­ства.

«На про­сто­ро­вий роз­ви­ток впли­ва­ють, як мі­ні­мум, чо­ти­ри скла­до­ві: еко­но­мі­чна, со­ці­аль­на, ін­но­ва­цій­на й еко­ло­гі­чна. Ме­ні над­зви­чай­но при­єм­но ба­чи­ти, що у нас з’яв­ля­є­ться все біль­ше ро­зу­мі­н­ня на рів­ні бі­зне­су що­до со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті, яка вклю­чає у се­бе всі чо­ти­ри аспе­кти», — за­вер­ши­ла зу­стріч Оль­га Тро­фім­це­ва.

Агро­про­ми­сло­вий ком­плекс, як жо­ден ін­ший се­ктор еко­но­мі­ки, ті­сно пов’яза­ний із при­ро­дні­ми ре­сур­са­ми і нав­ко­ли­шнім се­ре­до­ви­щем. Тож ва­жли­во за­без­пе­чи­ти транс­фор­ма­цію і опти­мі­за­цію ви­ро­бни­чо-еко­но­мі­чної си­сте­ми від­по­від­но до су­ча­сних рин­ко­вих умов та сві­то­вих тен­ден­цій, а по­руч з тим орі­єн­ту­ва­тись на збе­ре­же­н­ня ре­сур­сно-еко­ло­гі­чної без­пе­ки аграр­но­го ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.