Ефе­ктив­ність мі­ко­ри­зних пре­па­ра­тів під час ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих куль­тур на при­кла­ді ку­ку­ру­дзи

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Оле­ксандр Шмор­гун

Про мі­ко­ри­зу бу­ло ві­до­мо дав­но фа­хів­цям-бо­та­ні­кам, але агро­ви­ро­бни­ки звер­ну­ли на неї ува­гу тіль­ки в остан­ні де­кіль­ка ро­ків. У чо­му ж при­чи­на та­кої за­ці­кав­ле­но­сті, і чи є в то­му ко­ристь?

На­га­да­є­мо, що мі­ко­ри­за — ре­зуль­тат сим­біо­ти­чних вза­є­мин між гри­бом і ко­ре­не­вою си­сте­мою ро­слин. Утво­ре­н­ня мі­ко­ри­зи — це швид­ше пра­ви­ло, ніж ви­ня­ток. Са­ме зав­дя­ки їй ро­сли­ни змо­гли за­се­ли­ти ма­те­ри­ки, ви­йшов­ши з во­дно­го се­ре­до­ви­ща. Мі­ко­ри­за до­зво­ляє ро­сли­нам отри­му­ва­ти во­ло­гу та жив­ле­н­ня на­віть за най­більш не­спри­я­тли­вих умов. Про її ва­жли­вість го­во­рить той факт, що зда­тні­стю до утво­ре­н­ня ті­єї чи ін­шої фор­ми мі­ко­ри­зи во­ло­діє 80-90% ви­дів на­зем­них ро­слин. Але є й та­кі, які не утво­рю­ють мі­ко­ри­зу. До них від­но­ся­ться пред­став­ни­ки осо­ко­вих, си­тни­ко­вих, ка­пу­стя­них (хре­сто­цві­тних), ма­ко­вих, гво­зди­чних, біль­шість гре­ча­них і ма­ре­вих, а та­кож во­дні ро­сли­ни, спо­ро­фі­ти пла­у­нів і хво­щів. Все це ро­сли­ни з ко­ро­тким ве­ге­та­тив­ним пе­рі­о­дом, які всти­га­ють за­хо­пи­ти во­ло­гу, або ті, які ро­стуть за до- ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня, зав­дя­ки чо­му ма­ють не­об­хі­дне жив­ле­н­ня і не по­тре­бу­ють до­по­мо­ги мі­ко­ри­зи.

Та чи по­трі­бна у та­ко­му ви­пад­ку мі­ко­ри­за­ція під час ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур? Так, вкрай не­об­хі­дна! Агро­те­хно­ло­гії, на­прав­ле­ні на до­ся­гне­н­ня ви­со­ких уро­жа­їв, ви­сна­жу­ють грун­ти та зни­щу­ють ко­ри­сну мі­кро­фло­ру грун­ту, ги­нуть ці­лі угру­пу­ва­н­ня ба­кте­рій та гри­бів, які у при­ро­ді актив­но спів­пра­цю­ють із ро­сли­на­ми.

То­му є біо­пре­па­ра­ти, при­зна­че­ні для за­се­ле­н­ня на­сі­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.