За­гро­зи по­сі­вам ози­ми­ни

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Т. Не­ве­ров­ська А. Фе­до­рен­ко О. Ба­хмут

На­ве­сні за­гро­зу ози­мій пше­ни­ці, ячме­ню мо­жуть ство­рю­ва­ти ми­шо­по­ді­бні гри­зу­ни. За да­ни­ми осін­ніх об­сте­жень по­всю­дно на ози­ми­ні в се­ре­дньо­му на­ра­хо­ву­ва­ли 0,2–2,2 жи­лих ко­ло­ній/га, ма­кси­маль­но — 3 ко­ло­нії/га.

У кін­ці сі­чня різ­кі пе­ре­па­ди тем­пе­ра­тур, опа­ди у ви­гля­ді до­щу та мо­кро­го сні­гу де­що стри­му­ва­ли роз­ви­ток ми­шо­по­ді­бних гри­зу­нів.

В Лі­со­сте­пу і на По­ліс­сі на пло­щах зер­но­вих ози­мих чи­сель­ність ми­шо­по­ді­бних гри­зу­нів ста­но­ви­ла 1,4–2 ко­ло­нії/га (1–3 жи­лих нір/ко­ло­нію), ма­кси­маль­но — 3 ко­ло­нії/га; на пло­щах рі­па­ку — 1–3 ко­ло­нії/га (3–4 жи­лих нір/ко­ло­нію).

У дру­гій по­ло­ви­ні бе­ре­зня під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­тур зу­мо­ви­ли швид­ке та­не­н­ня сні­гу, що при­зве­ло до за­то­пле­н­ня нір. На ози­мих по­сі­вах і ба­га­то­рі­чних тра­вах по­всю­дно бу­ло за­то­пле­но від 5 до 50% нір, а у мі­сцях зі зни­же­н­ням ре­льє­фу — до 60– 100%. У Сте­пу, де сні­го­вий по­крив був пра­кти­чно від­су­тній, на ози­мих зер­но­вих і рі­па­ку облі­ко­ву­ва­ли 0,5–3 ко­ло­ній на ге­ктар.

На по­ча­тку кві­тня се­ре­дньо­до­бо­ві тем­пе­ра­ту­ри +5 °C спри­я­ти­муть по­сту­по­вій актив­но­сті ми­шо­по­ді­бних гри­зу­нів. Най­біль­шу за­гро­зу во­ни ста­но­ви­ти­муть на По­ліс­сі і за­хі­дних обла­стях Лі­со­сте­пу. Най­цін­ні­ши­ми кор­мо­ви­ми ро­сли­на­ми для ми­шей є ози­ма пше­ни­ця і ба­га­то­рі­чні бо­бо­ві тра­ви. По­лів­ки жив­ля­ться пе­ре­ва­жно зе­ле­ним ро­слин­ним кор­мом і швид­ко ги­нуть, якщо хар­чу­ю­ться ли­ше зер­ном. Ми­ші основ­ну енер­гію отри­му­ють зав­дя­ки на­сін­ню, у ра­зі по­їда­н­ня тіль­ки зе­ле­ної ро­слин­но­сті ги­нуть че­рез 2–3 дні.

У го­спо­дар­ствах, де чи­сель­ність ми­шо­по­ді­бних шкі­дни­ків пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме по­ріг шкі­дли- во­сті (ЕПШ 3–5 ко­ло­ній/га), не­об­хі­дно про­во­ди­ти за­хи­сні за­хо­ди.

За­гро­зу по­сі­вам ози­мих зер­но­вих ство­рю­ва­ти­ме й хлі­бний ту­рун (жу­же­ли­ця) ма­лий (зви­чай­ний) ( Zabrus tenebrioides Goese.) То­рік шкі­дник більш від­чу­тно шко­див у по­сі­вах ози­мих зер­но­вих куль­тур, що бу­ли роз­мі­ще­ні пі­сля ко­ло­со­вих по­пе­ре­дни­ків. У се­ре­дньо­му ту­ру­ном бу­ло по­шко­дже­но в зо­ні Сте­пу 2,8% ро­слин, Лі­со­сте­пу і По­ліс­сі — 1,5%, ма­кси­маль­но в За­по­різь­кій — 8%, Сум­ській — 5%, До­не­цькій обла­стях — 4%.

За осін­нім об­сте­же­н­ням на всіх по­лях сі­во­змі­ни хлі­бним ту­ру­ном за­се­ле­но в се­ре­дньо­му 16,8% площ, се­ре­дня чи­сель­ність шкі­дни­ка ста­но­вить 0,6 екз./м2.

На­ве­сні, за від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції ози­мих зер­но­вих куль­тур та вста­нов­ле­н­ня се­ре­дньо­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря 7–8єС, жив­ле­н­ня та подаль­ший роз­ви­ток ту­ру­на про­дов­жу­ва­ти­му­ться.

Вра­хо­ву­ю­чи від­но­сно не­су­во­рі умо­ви зи­ми 2017–2018 рр., які бу­ли спри­я­тли­ві для пе­ре­зи­мів­лі ли­чи­нок дру­го­го і тре­тьо­го ві­ків, та за умов дру­жньої те­плої ве­сни, опти­маль­ної по­го­ди у ве­сня­но-лі­тній пе­рі­од ціл­ком ймо­вір­но очі­ку­ва­ти фор­му­ва­н­ня осе­ред­ків із під­ви­ще­ною чи­сель­ні­стю фі­то­фа­га, осо­бли­во на по­сі­вах ози­ми­ни, що роз­мі­ще­на по стер­ньо­вих по­пе­ре­дни­ках і час­тко­во по ку­ку­ру­дзі. Хі­мі­чний за­хист про­во­дять у кра­йо­вих сму­гах по­лів та в осе­ред­ках над­по­ро­го­вої чи­сель­но­сті фі­то­фа­га (ЕПШ 3,0– 4,0 ли­чин­ки/м2).

Шко­ди­ти­муть ози­ми­ні й хлі­бні жу­ки (кузь­ка ( Anisoplia austriaca H.), кра­сун ( Anisoplia segetum H.), осе­ред­ко­во хре­сто­но­сець ( Anisoplia agricola P.)). До- мі­нан­тним ви­дом тра­ди­цій­но ли­ша­є­ться жук кузь­ка, ста­нов­ля­чи в про­цен­тно­му спів­від­но­шен­ні час­тку в ме­жах 90–100% від усіх ін­ших пред­став­ни­ків ро­ду Anisoplia.

Ви­хід іма­го хлі­бних жу­ків та за­се­ле­н­ня ни­ми по­лів на біль­шо­сті те­ри­то­рій роз­по­чне­ться з кін­ця трав­ня-по­ча­тку черв­ня.

По­при те, що за­галь­ний зи­му­ю­чий за­пас ли­чи­нок хлі­бних жу­ків уже дру­гий рік по­спіль ли­ша­є­ться не­змін­ним, та пе­ре­ва­жа­ють в се­ре­дньо­му по Укра­ї­ні ли­чин­ки І ро­ку, все одно ли­ша­є­ться ймо­вір­ність осе­ред­ко­во­го збіль­ше­н­ня чи­сель­но­сті хлі­бних жу­ків у 2018 р. Вра­хо­ву­ю­чи спри­я­тли­ві для фі­то­фа­га по­го­дні умо­ви зи­ми 2017–2018 рр., ри­зик зро­ста­н­ня чи­сель­но­сті існує пе­ре­д­усім у тра­ди­цій­них для шкі­дни­ка обла­стях Сте­пу та Лі­со­сте­пу, і осо­бли­во в тих обла­стях, де за осін­ніх об­сте­жень пе-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.