Мідь — про­ста, як п’ять ко­пі­йок, хо­ча з яко­го бо­ку по­ди­ви­тись …

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Дми­тро Сі­рий

За­сто­су­ва­н­ня мі­дьві­сних фун­гі­ци­дів у са­дах, ви­но­гра­дни­ках та на ово­че­вих куль­ту­рах дав­но ста­ло стан­дар­тним агро­при­йо­мом. В остан­ні ро­ки си­ту­а­ція по­ча­ла де­що змі­ню­ва­тись. Пре­па­ра­ти мі­ді впев­не­но роз­ши­рю­ють спи­сок куль­тур, на яких за­сто­со­ву­ю­ться, та де­мон­стру­ють пе­ре­кон­ли­ві ре­зуль­та­ти. Як во­ни пра­цю­ють і чи вар­ту­ють вкла­де­них гро­шей? Від­по­віді ми шу­ка­ли в ПСП «Со­кіль­ча» (По­піль­нян­ський р-н, Жи­то­мир­ська обл.).

Еле­мен­ти те­хно­ло­гії

На сьо­го­дні в обро­бі­тку ПСП «Со­кіль­ча» близь­ко 2500 га по­лів, роз­та­шо­ва­них на чор­но­зем­них і су­глин­ко­вих ґрун­тах. Го­спо­дар­ство з ро­ку в рік ви­ро­щує ози­му пше­ни­цю, ярий ячмінь, а та­кож го­рох, цукро­ві бу­ря­ки, ку­ку­ру­дзу (на зер­но та си­лос), рі­пак, одно- та ба­га­то­рі­чні тра­ви. «Сьо­го­дні ми отри­му­є­мо не­по­га­ні вро­жаї, — за­зна­чає го­лов­ний агро­ном ПСП «Со­кіль­ча» Ми­хай­ло Па­ла­мар­чук. — Зокре­ма, пше­ни­ці ма­ли 85 ц/га на круг, 760 ц/га цукро­вих бу­ря­ків у за­лі­ку. Але на цьо­му не зу­пи­ня­є­мось: пла­ну­є­мо до­сяг­ти 10 т/га вро­жай­но­сті пше­ни­ці та 100 т/га цукро­вих бу­ря­ків. Близь­ко бі­ля цьо­го хо­ди­мо, на окре­мих по­лях до­ся­га­ли і пе­ре­вер­шу­ва­ли по­ка­зни­ки (ози­ма пше­ни­ця 13,6 т/га), але на круг по­ки що не ви­хо­дить. Тож є чо­го пра­гну­ти».

Ясна річ, що отри­му­ва­ти та­кі ре­зуль­та­ти і, тим біль­ше, ста­ви­ти та­кі ам­бі­тні ці­лі в сьо­го­дні­шніх умо­вах го­спо­дар­ству до­зво­ляє ді­є­ва, гну­чка та пе­ре­ві­ре­на те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня, ста­ли­ми еле­мен­та­ми якої є про­ду­кти ви­ро­бни­цтва Ну­фарм. «Ми по­ча­ли спів­пра­цю­ва­ти з Ну­фарм у 2012 ро­ці. Зокре­ма, ви­ко­ри­сто­ву­є­мо си­стем­ний гер­бі­цид Мо­ді­пур® 700 КС на цукро­вих бу­ря­ках, а на пше­ни­ці та ячме­ні — мо­фро­ре­гу­ля­тор Ста­бі­лан® 750 SL в.р.к то­що, — зга­дує Ми­хай­ло Па­ла­мар­чук. — Дав­но бе­ре­мо і мі­дьв­мі­сний фун­гі­цид Чемп®Уль­тра DP. В рік за­мов­ля­є­мо ве­ли­ку кіль­кість цьо­го пре­па­ра­ту, адже вно­си­мо йо­го май­же на всіх куль­ту­рах: ко­ло­со­вих, цукро­вих бу­ря­ках*, а та­кож на го­ро­сі* й ку­ку­ру­дзі*».

Чо­му са­ме мідь?

Для ро­слин мі­кро­еле­мент мідь (Cu) ві­ді­грає по­двій­ну роль: спри­яє актив­ні­шо­му фо­то­син- те­зу та за­хи­щає їх від па­то­ге­нів: мідь бло­кує фер­мен­та­тив­ні ре­а­кції, утво­рює хе­ла­ти, ін­акти­вує біл­ки клі­тин­них мем­бран і зре­штою зни­щує збу­дни­ків ком­пле­ксу хво­роб. Мі­дьв­мі­сні фун­гі­ци­ди ма­ють кон­та­ктну дію, а то­му в су­ча­сних фор­му­ля­ці­ях осо­бли­вий акцент ро­би­ться на стій­ко­сті до зми­ва­н­ня з ли­сто­вої по­верх­ні.

«Ва­го­ма ча­сти­на до­слі­дни­цької ді­яль­но­сті Ну­фарм на­прав­ле­на на вдо­ско­на­ле­н­ня та по­лі­пше­н­ня фор­му­ля­ції, на­яв­них про­ду­ктів, які до­ве­ли свою ефе­ктив­ність, — на­го­ло­шує ре­гіо­наль­ний пред­став­ник Ну­фарм у Во­лин­ській, Жи­то­мир­ській, Ки­їв­ській та Рів­нен­ській обла­стях Ві­ктор По­про­жук. — Чемп®Уль­тра DP є одним із ре­зуль­та­тів цьо­го про­це­су. По су­ті, це по­лі­пше­ний ва­рі­ант мі­дьв­мі­сно­го фун­гі­ци­ду Чем­піон® ЗП. Пре­па­рат но­вої ге­не­ра­ції має су­ча­сну пре­па­ра­тив­ну фор­му — во­до­роз­чин­ні гра­ну­ли, які кра­ще роз­чи­на­ю­ться, не утво­рю­ють пи­лу, зру­чні під час транс­пор­ту­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня та за­сто­су­ва­н­ня. Це за­без­пе­чує по­кри­т­тя по­верх­ні ро­слин кри­ста­ла­ми мі­ді на 44% кра­ще по­рів­ня­но зі змо­чу­ва­ни­ми по­ро­шка­ми.

Чемп®Уль­тра DP у те­хно­ло­гі­ях за­хи­сту ПСП «Со­кіль­ча»

«Ра­ні­ше на ози­мій пше­ни­ці тра­пля­лись про­бле­ми з хво­ро­ба­ми, зокре­ма, був фу­за­рі­оз ко­ло­са. Тож са­ме на ній ми ви­рі­ши­ли ви­про­бу­ва­ти Чемп®Уль­тра DP: роз­ме­жу­ва­ли до­слі­дні ді­лян­ки, на яких вно­си­ли йо­го, згі­дно з ре­ко­мен­да­ці­я­ми, — роз­по­від­ає го­лов­ний агро­ном ПСП «Со­кіль­ча». — Пер­ше, що ки­ну­лось в око, — за­барв­ле­н­ня пше­ни­ці: на до­слі­дних ді­лян­ках во­на одра­зу ста­ла тем­но-зе­ле­но­го ко­льо­ру з бі­ло-бла­ки­тним від­тін­ком, ні­би срі­блом вкри­та! Пі­зні­ше на до-

*- у про­це­сі ре­є­стра­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.