Бе­звід­хо­дна те­хно­ло­гія отри­ма­н­ня те­пло­ти зі спре­со­ва­ної со­ло­ми та ути­лі­за­ція по­пе­лу

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ві­ктор Ва­си­лен­ков

Ро­з­гля­да­є­ться те­хно­ло­гія спа­лю­ва­н­ня у ко­тлах спре­со­ва­ної у тю­ки со­ло­ми та отри­ма­н­ня з її по­пе­лу гра­ну­льо­ва­них мі­не­раль­них до­брив. Зро­бле­ний ана­ліз за­сто­су­ва­н­ня ко­тлів, які пра­цю­ють на спре­со­ва­ній со­ло­мі в Да­нії, пред­став­ле­ні їх те­хні­ко-еко­но­мі­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки. При­ве­де­но ро­зра­ху­нок ймо­вір­ної кіль­ко­сті отри­ма­них мі­не­раль­них до­брив або піджив­ле­них ге­кта­рів.

По­піл як цін­не до­бри­во

Не­об­хі­дни­ми та обов’яз­ко­ви­ми умо­ва­ми ін­тен­сив­но­го ве­де­н­ня ро­слин­ни­цтва є за­без­пе­че­н­ня йо­го мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми. За­раз у на­шій кра­ї­ні роз­ви­ва­є­ться на­прям ви­го­тов­ле­н­ня гра­ну­льо­ва­них мі­не­раль­них до­брив із по­пе­лу, який отри­ма­но від спа­лю­ва­н­ня ор­га­ні­чних ре­шток. Але не ко­жне го­спо­дар­ство з тої чи ін­шої при­чи­ни мо­же за­сто­су­ва­ти для ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур до­ста­тню кіль­кість ка­лій­них та фо­сфор­них до­брив.

Вста­нов­ле­но, що пі­чний по­піл із бе­ре­зо­вих, со­сно­вих, ялин­ко­вих дров мі­стить у со­бі від 2,0 до 7,1% Р2О5, від 3,3 до 13,8% К2О і до 40% окси­ду каль­цію.

Ана­ліз та­бли­ці по­ка­зує, що кіль­кість ка­лію у по­пе­лі трав’яни­стих ро­слин біль­ша, ніж у де­рев­них куль­тур і до­ся­гає 36%. З них ба­га­тші на ка­лій по­піл ли­стя­них по­рід де­рев. Фо­сфо­ру у ньо­му по­рів­ня­но з ка­лі­єм мен­ше, але він за­сво­ю­є­ться ро­сли­на­ми не гір­ше.

Осо­бли­ва цін­ність усіх ви­дів по­пе­лу по­ля­гає у то­му, що в ньо­му ка­лій мі­сти­ться пе­ре­ва­жно у ви­гля­ді по­та­шу — К2СО3, пра­кти­чно не­має хло­ру, при­су­тня ве­ли­ка кіль­кість мі­кро­еле­мен­тів.

По­піл тре­ба збе­рі­га­ти в су­хих при­мі­ще­н­нях без про­тя­гів та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­сам­пе­ред на пі­ща­них, су­пі­ща­них та тор­фо­вих ґрун­тах із під­ви­ще­ною ки­сло­тні­стю, бо він має лу­жні вла­сти­во­сті. Під кар­то­плю, ово­чі та кор­мо­ві ко­ре­не­пло­ди йо­го вно­сять у кіль­ко­сті 8…10 ц/га, а у ра­зі мі­сце­во­го вне­се­н­ня у бо- роз­ни і лун­ки йо­го змен­шу­ють до 4…5 ц/га.

По­піл тре­ба за­гор­та­ти в ґрунт. Якщо й цьо­го не ро­би­ти, то він мо­же спри­я­ти утво­рен­ню шкі­дли­вої для ро­слин кір­ки.

Крім то­го, вне­сти за­да­ну нор­му по­пе­лу за ві­тро­вої по­го­ди пра­кти­чно не­мо­жли­во, то­му йо­го тре­ба при­зве­сти в та­кий стан, щоб мо­жна бу­ло ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ра­ціо­наль­но, а та­кож при­да­ти то­вар­ний ви­гляд.

Для пра­кти­чно­го ви­ко­ри­ста­н­ня зо­ли у ве­ли­ких мас­шта­бах по­трі­бна її чи­ма­ла кіль­кість. Ви­ни­кає пра­кти­чне пи­та­н­ня: де її стіль­ки взя­ти?

Те­хно­ло­гії спа­лю­ва­н­ня со­ло­ми для ви­ро­бни­цтва те­пло­ти

Від­по­відь на це пи­та­н­ня да­ло Укра­їн­сько-Дан­ське спів­ро­бі­тни­цтво із впро­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні те­хно­ло­гії отри­ман- ня те­пло­вої енер­гії із со­ло­ми у ко­тлах ма­лої по­ту­жно­сті, що фі­нан­су­є­ться Дан­ським агент­ством із за­хи­сту чин­но­го се­ре­до­ви­ща, кон­тракт № М124/046– 0053, під на­гля­дом Дан­сько­го енер­ге­ти­чно­го агент­ства.

У Да­нії опа­ле­н­ня на осно­ві со­ло­ми є ча­сти­ною си­сте­ми енер­го­по­ста­ча­н­ня вже про­тя­гом де­ся­ти­рі­чь, вклю­ча­ю­чи як ко­тли для опа­ле­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­них до­мі­вок, так і ве­ли­кі ко­тель­ні цен­тра­лі­зо­ва­но­го те­пло­по­ста­ча­н­ня для опа­ле­н­ня кіль­ка со­тень до­мів (табл. 1).

Те­хно­ло­гії, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться, є від­но­сно про­сти­ми, то­му їх мо­жна пе­ре­не­сти в Укра­ї­ну на до­по­мо­гу агро­під­при­єм­ствам та фер­ме­рам, за­ці­кав­ле­ним у впро­ва­джен­ні аль­тер­на­тив­них те­хно­ло­гій опа­ле­н­ня.

На­яв­ний ком­плекс зі спа­лю­ван­ню спре­со­ва­ної со­ло­ми у ко­тлах бу­ло вста­нов­ле­но в агро­фір­мі «Дім» с. Дро­зди Бі­ло­цер­ків­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті.

Крім цьо­го, для за­го­тів­лі тю­ків бу­ло та­кож по­став­ле­но прес-під-

Та­бли­ця 1. Кіль­кість ко­тлів та стан­цій у Да­нії, що спа­лю­ють со­ло­му

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.