Бо­бо­ві тра­ви — мі­цна кор­мо­ва ба­за

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Оле­ксандр Ві­ню­ков Ми­хай­ло Ти­мо­фє­єв Оль­га Бон­да­ре­ва Гри­го­рій Ко­ве­за Ві­ктор Зу­за Олег Гай­ден­ко

Ва­жли­ву роль ві­ді­гра­ють ба­га­то­рі­чні тра­ви в під­ви­щен­ні ро­дю­чо­сті ґрун­тів, за­хи­сту їх від во­дної та ві­тро­вої еро­зій то­що. Ці куль­ту­ри є най­більш про­ду­ктив­ни­ми і ста­біль­ни­ми в по­льо­во­му кор­мо­ви­ро­бни­цтві.

У фа­зі укі­сної сти­гло­сті бо­бо­ві тра­ви за­без­пе­чу­ють одер­жа­н­ня в 1,5–1,7 біль­шої кіль­ко­сті пе­ре­трав­но­го про­те­ї­ну та не­за­мін­них амі­но­ки­слот, ніж ба­га­то­рі­чні зла­ко­ві тра­ви. Ви­ко­ри­ста­н­ня су­мі­шей ба­га­то­рі­чних бо­бо­вих і зла­ко­вих трав на при­ро­дних та сі­я­них па­со­ви­щах та сі­но­жа­тях по­лі­пшує якість кор­мів, отри­ма­них із цих угідь.

Осо­бли­вої ува­ги за­слу­го­вує пи­та­н­ня під­ви­ще­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­ту при ви­ро­щу­ван­ні бо­бо­вих трав у по­льо­вій сі­во­змі­ні. За 2–3 ро­ки їх ви­ко­ри­ста­н­ня у ґрун­ті на­ко­пи­чу­є­ться стіль­ки ко­ре­не­вих та ро­слин­них ре­шток, що до­рів­нює 20– 30 т гною.

От­же, ба­га­то­рі­чні бо­бо­ві тра­ви змі­ню­ють фі­зи­ко-хі­мі­чні вла­сти­во­сті ґрун­ту, зба­га­чу­ють йо­го азо­том, каль­ці­єм, ор­га­ні­чни­ми ре­чо­ви­на­ми, зда­тни­ми утво­рю­ва­ти дрі­бно-груд­ко­ва­ту стру­кту­ру, при який во­да та еле­мен­ти жив­ле­н­ня зна­хо­дя­ться в опти­маль­них спів­від­но­ше­н­нях. У зо­ні Сте­пу основ­ни­ми ба­га­то­рі­чни­ми бо­бо­ви­ми тра­ва­ми є лю­цер­на та еспар­цет.

Лю­цер­на. За­ймає про­від­не мі­сце се­ред ба­га­то­рі­чних бо­бо­вих трав. Во­на ви­мо­гли- ва до ґрун­тів і до­бре ро­сте на чор­но­зе­мах із до­ста­тнім вмі­стом фо­сфо­ру та каль­цію, ней­траль­ною ре­а­кці­єю ґрун­то­во­го роз­чи­ну і ви­три­мує за­со­ле­н­ня ґрун­ту. Кра­щі по­пе­ре­дни­ки для лю­цер­ни — ози­мі, ярі ко­ло­со­ві, про­са­пні та ово­че­ві. За­ле­жно від по­пе­ре­дни­ка про­во­дять не­об­хі­дну кіль­кість лу­щінь для по­дрі­бне­н­ня пі­сля­жнив­них ре­шток та зни­ще­н­ня бур’янів ди­ско­ви­ми зна­ря­д­дя­ми. При за­смі­чен­ні по­ля ба­га­то­рі­чни­ми ко­ре­не­па­рос­тко­ви­ми бур’яна­ми зя­бле­ву оран­ку ви­ко­ну­ють із пе­ре­д­плу­жни­ка­ми на гли­би­ну 28–30 см. Під оран­ку до­ціль­но вно­си­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва в се­ре­дньо­му в до­зі N60P90K30. Лю­цер­на по­зи­тив­но ре­а­гує на за­без­пе­че­н­ня ґрун­ту по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми. Якщо до­бри­ва не вне­сли під оран­ку, їх мо­жна да­ти під пе­ре­д­по­сів­ну куль­ти­ва­цію. На дру­гий та тре­тій ро­ки жи­т­тя лю­цер­ни до­бри-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.