КАС «до­ма­шньо­го при­го­ту­ва­н­ня»

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Пав­люк

Сьо­го­дні мо­жна при­го­ту­ва­ти кар­ба­мі­дно-амі­а­чну су­міш, яка мі­стить не­об­хі­дний на­бір ма­кро- та мі­кро­еле­мен­тів пра­кти­чно під будь-яку куль­ту­ру.

Вже че­твер­тий рік по­спіль у го­спо­дар­стві ПСП «Зла­го­да» (Рів­нен­ська обл.) не зав­да­ють со­бі кло­по­ту тим, аби ді­зна­ти­ся, де при­дба­ти КАС, як йо­го при­вез­ти, і в чо­му збе­рі­га­ти, не ка­жу­чи вже про вар­тість цьо­го ви­ду рід­ких азо­тних до­брив. Йо­го ке­рів­ник Оле­ксандр Яблон­ський чи не пер­шим се­ред ві­тчи­зня­них агра­рі­їв зва­жив­ся на які­сно но­вий крок у га­лу­зі за­без­пе­че­н­ня жив­ле­н­ня ро­слин. Сьо­го­дні в «Зла­го­ді» са­мо­стій­но ма­ють змо­гу ви­ро­бля­ти 75 куб. м, або ж при­бли­зно 100 т КАС-32, до­да­ю­чи ту­ди за по­тре­би мі­кро- та ма­кро­еле­мен­тні ін­гре­ді­єн­ти.

— Одні­єю із при­чин то­го, що ми при­дба­ли спе­ці­аль­ну уста­нов­ку для ви­ро­бни­цтва рід­ких до­брив, ста­ло те, що нам по­трі­бно бу­ло вно­си­ти азот ра­зом із сір­кою під низ­ку куль­тур. Однак не тіль­ки це. Кар­ба­мі­дно-амі­а­чна су­міш — це та­кий вид про­ду­кції, якої ко­ли по­трі­бно, то або на всіх не ви­ста­чає, або ж за неї про­дав­ці прав­лять во­че­видь за­ви­ще­ну ці­ну. Ку­па про­блем із ку­по­ва­ним КАСом існує і під час транс­пор­ту­ва­н­ня, збе­рі- га­н­ня і вне­се­н­ня. Я вже не ка­жу про те, що якість цьо­го ви­ду до­брив у де­яких про­дав­ців є сум­нів­ною, — ствер­джує Оле­ксандр Яблон­ський.

Уста­нов­ка, яка фун­кціо­нує у ПСП «Зла­го­да», ста­ла пер­шою се­ред агре­га­тів, роз­ро­бле­них фа­хів­ця­ми ві­до­мо­го ві­тчи­зня­но­го ди­ле­ра сіль­гос­пте­хні­ки ком­па­ні­єю «Агро­тер­ра». Одним із на­пря­мів ді­яль­но­сті її є якраз акцен­ту­ва­н­ня ува­ги на пра­виль­но­му жив­лен­ні ро­слин із вне­се­н­ням рід­ких ком­пле­ксних до­брив на осно­ві КАСів.

— Вже впро­довж 6-7 ро­ків ми за­йма­є­мо­ся впро­ва­дже­н­ням те­хно­ло­гій, що пе­ред­ба­ча­ють то­чне пе­ре­д­по­сів­не та одно­ча­сне вне­се­н­ня рі­зних ви­дів до­брив, пе­ре­д­усім рід­ких за до­по­мо­гою агре­га­тів для сму­го­во­го обро­бі­тку ґрун­ту. Це те­хні­ка про­від­них аме­ри­кан­ських ви­ро­бни­ків. Як ві­до­мо, ви­ко­ри­ста­н­ня до­брив у рід­ко­му ви­гля­ді там є ду­же по­ши­ре­ним, по­ки що на від­мі­ну від укра­їн­сько­го аграр­но­го се­кто­ру. Цей на­прям на­шої ді­яль­но­сті при­звів до ро­зу­мі­н­ня то­го, що ри­нок рід­ких до­брив в Укра­ї­ні є до­сить обме­же­ним та не­пе­ре­дба­чу­ва­ним, а ба­га­тьох ви­дів ком­пле­ксних до­брив вза­га­лі не­має, або ж во­ни про­по­ну­ю­ться за ша­ле­ни­ми ці­на­ми. То­му по­ста­ло зав­да­н­ня ство­ре­н­ня уста­но­вок для са­мо­стій­но­го при­го­ту­ва­н­ня РКД, які мо­гли б успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся у го­спо­дар­ствах, — по­яснює ке­рів­ник про­е­кту FreeFarm ком­па­нії «Агро­тер­ра» Ва­ле­рій Бі­ло­конь.

Сьо­го­дні в укра­їн­ських го­спо­дар­ствах пов­но­цін­но пра­цює вже сім та­ких уста­но­вок. Ще де­кіль­ка — на ча­сі. Та­ка кон­стру­кція мон­ту­є­ться без­по­се­ре­дньо на те­ри­то­рії го­спо­дар­ства, у най­більш зру­чно­му мі­сці, а про­цес її вста­нов­ле­н­ня за­ймає не біль­ше 60 днів. Для при­го­ту­ва­н­ня кар­ба­мі­дно-амі­а­чних су­мі­шей мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся рі­зні ви­ди па­ли­ва: це і при­ро­дний газ, і пі­чне па­ли­во, а ска­жі­мо, у зга­ду­ва­но­му на­ми ПСП «Зла­го­да» ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться де­рев­ні пе­ле­ти. Зі слів Оле­ксан­дра Яблон­сько­го, це ще біль­ше зде­шев­лює про­цес ви­ро­бни­цтва рід­ких до­брив.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.