Уні­вер­саль­но для су­ціль­но­го ви­сі­ву: огляд ви­сів­них ком­бі­на­цій

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Дми­тро Ра­діо­нов

Ви­сів­ні ком­бі­на­ції, або ком­пле­кси дав­но здо­бу­ли по­пу­ляр­ність на укра­їн­сько­му рин­ку. Еко­но­мія — це клю­чо­ва скла­до­ва їхньо­го успі­ху. За ра­ху­нок зда­тно­сті те­хні­ки ви­ко­ну­ва­ти за один про­хід пе­ред­по­сів­ний обро­бі­ток ґрун­ту, сів­бу куль­тур, а на де­яких ма­ши­нах і вне­се­н­ня до­брив, агра­рій за­оща­джує ко­шти на па­ли­во, збе­рі­гає ре­сурс тра­кто­ра, а го­лов­не — час. Для на­шо­го огля­ду ми пі­ді­бра­ли низ­ку про­ду­ктів від про­від­них ви­ро­бни­ків із по­пу­ляр­ни­ми в Укра­ї­ні дво­ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми. Тож що про­по­нує ри­нок?

Kverneland

Ком­па­нія Kverneland про­по­нує ви­сів­ну ком­бі­на­цію U-Drill із між­ря­д­дям 12,5 см, яка до­сту­пна із за­хва­том від 3 до 6 м та бун­ке­ром об’ємом від 3000 до 4350 л.

За­ле­жно від по­треб го­спо­дар­ства, єм­ність ста­ле­во­го бун­ке­ра ма­ши­ни мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на ціл­ко­ви­то для на­сі­н­ня або в ком­пле­кта­ції U-Drill Plus, роз­ді­ле­на на дві се­кції (для на­сі­н­ня (40%) та до­брив (60%)), ко­жна з яких має окре­мий до­зу­валь­ний при­стрій ELDOS.

Він ці­ка­вий тим, що зав­дя­ки те­хно­ло­гі­чно­му осна­щен­ню, зокре­ма низ­ці да­тчи­ків, ке­ру­ва­н­ня всі­ма йо­го фун­кці­я­ми здій­сню­є­ться че­рез ISOBUS-тер­мі­нал (се­рій­на ком­пле­кта­ція), з ка­бі­ни тра­кто­ра. ELDOS має еле­ктри­чний при­від, швид­кість йо­го ро­бо­ти ре­гу­лю­є­ться комп’юте­ром на осно­ві вста­нов­ле­ної нор­ми (від 2 до 400 кг/ га) та швид­ко­сті ру­ху ком­пле­ксу (ви­мі­рю­є­ться ра­да­ром). У до­зу­валь­ний при­стрій мо­жна вста­нов­лю­ва­ти одну з п’яти ко­ту­шок для ви­сі­ву зла­ко­вих, зер­но­бо­бо­вих, кор­мо­вих, а та­кож дрі­бно­зер­ни­стих куль­тур і трав.

У зо­ні ґрун­то­об­ро­бних зна­рядь пер­шим пра­цює шин­ний ко­ток із ко­ле­са­ми Ш 800 мм, який по­дрі­бнює ве­ли­кі груд­ки пе­ред на­сту­пни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми. Шин­ний ко­ток мо­жна під­ня­ти за до­по­мо­гою гі­драв­лі­ки.

За ним пра­цює Qualidisc — два ря­ди ко­ні­чних ди­сків Ш 600 мм із дрі­бни­ми ви­рі­за­ми, твер­дість яких за Брі­нел­лем ста­но­вить 215 кг/ммІ. Ро­бо­чі ор­га­ни ін­ди­ві­ду­аль­но за­крі­пле­ні на ра­мі че­рез гу­мо­ві дем­пфе­ри. Під­ши­пни­ко­ві ву­зли їх осна­ще­ні ка­се­тни­ми пиль­ни­ка­ми із 5-ма рів­ня­ми ущіль­не­н­ня. Ком­бі­на­ція U-Drill Plus мо­же вно­си­ти до­бри­ва дво­ма спосо­ба­ми. У пер­шо­му ви­пад­ку — че­рез дру­гий ряд ди­ско­вої бо­ро­ни. За ньо­го жив­ле­н­ня за­кла­да­є­ться із про­між­ком 25 см, то­чно між ви­сів­ни­ми ряд­ка­ми, гли­би­на вне­се­н­ня до­брив від­по­від­ає ро­бо­чій гли­би­ні ди­ско­вої бо­ро­ни та ви­став­ля­є­ться у ме­жах 3–12 см з ка­бі­ни тра­кто­ра.

Обро­бле­ний ґрунт ущіль­ню­є­ться шин­ним ко­тком Ш900 мм, ко­жне не­пар­не ко­ле­со яко­го ви­не­се­не тро­хи впе­ред від­но­сно пер­шо­го. Це, крім ін­шо­го, спри­яє змен­шен­ню по­тре­би ком­пле­ксу в тя­го­во­му зу­сил­лі.

У ви­сів­ній зо­ні всіх пнев­ма­ти­чних сі­ва­лок Kverneland мо­же бу­ти вста­нов­ле­на до­да­тко­ва фун­кція пе­ре­вір­ки по­то­ку зер­на — ця си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно кон­тро­лює роз­по­ді­ле­н­ня ма­те­рі­а­лу труб­ка­ми та опе­ра­тив­но ін­фор­мує опе­ра­то­ра в ра­зі за­би­т­тя на­сін­нє­про­во­ду.

Ви­сів­ні ор­га­ни за­крі­пле­ні в ша­хо­во­му по­ряд­ку (із кро­ком 200 мм) на цен­траль­ній тру­бі ква­дра­тно­го сі­че­н­ня че­рез 3-то­чко­ве крі­пле­н­ня. U-Drill осна­щу­є­ться дво­ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми CD. Їхні ди­ски Ш 410 мм роз­мі­ще­ні ду­же близь­ко з не­ве­ли­ким ви­но­сом від­но­сно один одно­го. Та­ка кон­стру­кція спри­яє лег­ко­му про­ни­кнен­ню у ґрунт і змен­шує по­тре­бу в ти­ску для ви­трим­ки гли­би­ни. Остан­ній по­ка­зник ре­гу­лю­є­ться гі­драв­лі­чно, зо- кре­ма, під час ро­бо­ти в ме­жах 0–100 кг/со­шник. Під­ши­пни­ки со­шни­ків не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Дру­гий спо­сіб вне­се­н­ня до­брив на U-Drill Plus пе­ред­ба­чає за­кла­да­н­ня жив­ле­н­ня ра­зом із на­сі­н­ням, для чо­го CD ма­ють до­да­тко­вий впу­скний отвір.

На­сін­нє­ві бо­ро­зни за­кри­ва­ють ре­зи­но­ві при­ко­чу­валь­ні ко­тки Ш 380 з ефе­ктом са­мо­очи­ще­н­ня. Остан­ні­ми пра­цю­ють S-по­ді­бні чи паль­чи­ко­ві за­гор­та­чі, ін­тен­сив­ність ро­бо­ти яких ре­гу­лю­є­ться че­рез тиск на них або змі­ну ку­та ата­ки.

U-Drill є ISOBUS су­мі­сною ма­ши­ною і мо­же пра­цю­ва­ти в си­сте­мі то­чно­го зем­ле­роб­ства. Си­сте­ма управ­лі­н­ня по­стій­но кон­тро­лює гли­би­ну об-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.