Ві­тчи­зня­ні тра­кто­ри в ро­бо­ті

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - О. І. Ані­кє­єв О.О. Ку­пін

Ви­ко­ри­ста­н­ня удо­ско­на­ле­них укра­їн­ських ма­шин до­зво­ляє сут­тє­во збіль­ши­ти якість та про­ду­ктив­ність ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Ви­зна­ча­ю­чи мо­жли­во­сті змен­ше­н­ня ви­трат для ве­де­н­ня агро­бі­зне­су, ві­тчи­зня­ні фер­ме­ри ча­сто звер­та­ю­ться до ви­ко­ри­ста­н­ня са­ме укра­їн­ської сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Цьо­му є низ­ка по­яснень. Одним із та­ких фа­кто­рів є еко­но­мі­чні ро­зра­хун­ки, ал­го­ри­тми дій яких пе­ре­ві­ря­ють ав­то­ри­те­тні на­у­ков­ці. Про­по­ну­є­мо до роз­гля­ду те­о­ре­ти­чне об­ґрун­ту­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чних си­стем ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ро­слин­ни­цтва на ба­зі тра­кто­рів ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва для тра­ди­цій­ної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур.

Про­грам­не за­без­пе­че­н­ня

Ві­тчи­зня­ні на­у­ков­ці за­про­по­ну­ва­ли ви­рі­ше­н­ня ці­єї за­да­чі за до­по­мо­гою про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня MS Excel, роз­гля­да­ю­чи умов­не го­спо­дар­ство, яке за ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми ма­кси­маль­но на­бли­же­не до ви­ро­бни­чих умов. Та­кий під­хід до­зво­ляє мо­де­лю­ва­ти за­ван­та­же­ність тра­кто­рів ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва в ро­слин­ни­цтві про­тя­гом ро­ку та оці­ню­ва­ти ефе­ктив­ність їх ви­ко­ри­ста­н­ня. Основ­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки умов­но­го го­спо­дар­ства:

1. за­галь­на пло­ща– 5000 га ор­ної зем­лі;

2. клі­ма­ти­чна зо­на — Лі­со­степ;

3. кон­фі­гу­ра­ція по­лів — пря­мо­ку­тної фор­ми;

4. се­ре­дня пло­ща одно­го по­ля — 100 га;

5. мар­ки тра­кто­рів, які за­про­по­но­ва­но за­сто­со­ву­ва­ти під час роз­роб­ки те­хно­ло­гі­чних карт:

5.1. ХТЗ-181 — тя­го­вий клас 4,0;

5.2. ХТЗ-16131 — тя­го­вий клас 3,0;

5.3. ХТЗ-17221 — тя­го­вий клас 3,0;

5.4. ПМЗ-8040.2М — тя­го­вий клас 1,4.

6. На­яв­ні сі­во­змі­ни: 6.1.се­ми­піль­на — чи­стий пар, ози­ма пше­ни­ця, ярий ячмінь, ку­ку­ру­дза на зер­но, го­рох, яра пше­ни­ця со­ня­шник (дві сі­во­змі­ни);

6.2. во­сьми­піль­на — чи­стий пар, ози­ма пше­ни­ця, ярий ячмінь, ку­ку­ру­дза на си­лос, го­рох, ози­ма пше­ни­ця, ярий ячмінь, со­ня­шник (дві сі­во­змі­ни);

6.3. де­ся­ти­піль­на — ба­га­то­рі­чні тра­ви, зи­ма пше­ни­ця, цукро­ві бу­ря­ки, ку­ку­ру­дза на си­лос, го­рох, цукро­ві бу­ря­ки, ячмінь, со­ня­шник, ку­ку­ру­дза на зер­но, овес із під­сі­вом ба­га­то­рі­чних трав (дві сі­во­змі­ни).

7. Всі зби­раль­ні по­льо­ві ро­бо­ти пе­ред­ба­че­но ви­ко­ну­ва­ти від­по­від­ни­ми зер­но­зби­раль­ни­ми ком­бай­на­ми.

Тра­ди­цій­на те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур пе­ред­ба­чає як основ­ний обро­бі­ток ґрун­ту ви­ко­на­н­ня оран­ки із за­сто- су­ва­н­ням про­стих МТА. Ці від­мін­но­сті по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти у ра­зі скла­да­н­ня те­хно­ло­гі­чних карт для умов­но­го го­спо­дар­ства та ком­пле­кту­ва­н­ня МТА. Ав­то­ра­ми за­про­по­но­ва­но на­сту­пний уза­галь­не­ний пе­ре­лік те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій для ви­ро­щу­ва­н­ня всіх сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, на осно­ві яких скла­де­ні всі те­хно­ло­гі­чні кар­ти: у лі­тньо-осін­ній пе­рі­од пер­шо­го ро­ку пе­ред­ба­че­но ви­ко­на­н­ня лу­ще­н­ня пі­сля зби­ра­н­ня ран­ніх зер­но­вих, ди­ску­ва­н­ня у два слі­ди пі­сля ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку на гли­би­ну 10–12 см, пе­ре­д­по­сів­на куль­ти­ва­ція і сів­ба ози­мої пше­ни­ці, вне­се­н­ня основ­ної до­зи мі­не­раль­них до­брив під всі куль­ту­ри та ор­га­ні­чних до­брив під чи­стий пар, оран­ка під всі куль­ту­ри. По­ча­ток сів­би ози­мої пше­ни­ці — орі­єн­тов­но 5 ве­ре­сня (але мо­же змі­ню­ва­ти­ся від­по­від­но до агро­клі­ма­ти­чної зо­ни). Оран­ка ви­ко­ну­є­ться про­тя- гом ве­ре­сня-жов­тня з ме­тою рів­но­мір­но­го за­ван­та­же­н­ня ор­них агре­га­тів. у ве­сня­но-лі­тній пе­рі­од дру­го­го ро­ку пе­ред­ба­че­но ви­ко­на­н­ня ран­ньо­ве­сня­но­го бо­ро­ну­ва­н­ня під всі куль­ту­ри, шлей­фу­ва­н­ня під цукро­ві бу­ря­ки, пе­ре­д­по­сів­на куль­ти­ва­ція під всі куль­ту­ри, пі­джив­ле­н­ня ози­мої пше­ни­ці (по­за­ко­ре­не­ве і при­ко­ре­не­ве) та ба­га­то­рі­чних трав (при­ко­ре­не­ве), сів­ба ран­ніх зер­но­вих, те­хні­чних куль­тур, хі­мі­чний за­хист ро­слин та ли­сто­ве пі­джив­ле­н­ня об­при­ску­ва­ча­ми, дво­кра­тний між­ря­дний обро­бі­ток те­хні­чних куль­тур, ско­шу­ва­н­ня трав, їх во­ру­ші­н­ня і тю­ку­ва­н­ня. За осе­ре­дне­ни­ми да­ни­ми ме­тео­стан­ції у смт. При­ко­ло­тне (Хар­ків­ська обл.) прийня­то по­ча­ток ран­ньо­ве­сня­но­го бо­ро­ну­ва­н­ня (да­та на­ста­н­ня м’яко­пла­сти­чно­го ста­ну ґрун­ту) — 05.04, сів­би ран­ніх зер­но­вих — 10.04, цукро­во­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.