Ком­байн ра­зом зі шта­тною жа­ткою за­без­пе­чу­ють опти­маль­ний зріз під час зби­ра­н­ня будь-якої куль­ту­ри і чу­до­во ко­пі­ює по­верх­ню грун­ту

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк -

Кіль­кість до­мі­шок у бун­ке­рі не пе­ре­ви­щує 1 %.

— Маю ска­за­ти, що одна із го­лов­них про­блем сьо­го­дні у сіль­сько­му го­спо­дар­стві — це ка­дри. То­му ва­жли­во, по-пер­ше, що та­кі су­ча­сні ком­бай­ни, як ACROS 595 Plus во­дно­час є ду­же про­сти­ми в ро­бо­ті та об­слу­го­ву­ван­ні. По-дру­ге, що ми спів­пра­цю­є­мо із ви­ро­бни­ком та ди­ле­ром, який ро­зу­міє, що нам по­трі­бна швид­кість ре­а­гу­ва­н­ня на ви­клик. По­стій­на на­яв­ність за­па­сних ча­стин та якість ви­ко­на­н­ня об­слу­го­ву­ва­н­ня ра­зом із кон­суль­та­тив­ною під­трим­кою, — акцен­тує ува­гу На­та­ля Про­цен­ко.

З її слів, оби­два ком­бай­ни VERSATILE, до яких у ра­зі по­тре­би при­єд­ну­є­ться ще один не­ве­ли­кий ком­байн-ве­те­ран, ра­зом ціл­ко­ви­то за­без­пе­чу­ють зби­ра­н­ня вро­жаю на пло­щі 2300 га. Це, ма­буть, най­кра­ща ха­ра­кте­ри­сти­ка мо­жли­во­стей мо­де­лі ACROS 595 Plus.

Ми ще ба­га­то про що спіл­ку­ва­ли­ся з енер­гій­ною та по­при всі жит­тє­ві чи ви­ро­бни­чі тру­дно­щі зав­жди упев­не­ною у со­бі ке­рів­ни­ком го­спо­дар­ства «Ко­лос». На­та­ля Бо­ри­сів­на щи­ро вбо­лі­ває за ті на­се­ле­ні пун­кти, в яких во­на пра­цює, і за до­лю дер­жа­ви за­га­лом. Зі сво­го бо­ку во­на, як мо­же, дбає про со­ці­аль­ну ін­фра­стру­кту­ру се­ла, спо­ді­ва­ю­чись, що ра­но чи пі­зно при­пи­ни­ться від­тік мо­ло­ді за кор­дон та до ве­ли­ких міст. А для цьо­го по­трі­бно під­ви­щу­ва­ти ефе­ктив­ність агро­бі­зне­су на мі­сцях. Як ствер­джує са­ма На­та­ля Про­цен­ко, по­ясню­ю­чи обра­ний курс ви­ня­тко­во на при­дба­н­ня які­сної те­хні­ки: «Го­лов­не для нас — утри­ма­ти­ся у строю!». І ми впев­не­ні, що все у го­спо­дар­стві «Ко­лос» скла­да­ти­ме­ться якнай­кра­ще.

...Ви­слов­лю­є­мо щи­ру по­дя­ку ком­па­ні­ям VERSATILE Укра­ї­на та «Дон­сна­бАгро­те­хні­ка» за по-справ­жньо­му на­си­че­ну ці­ка­ву по­їзд­ку на Хар­ків­щи­ну. Цю по­до­рож мо­жна, дій­сно, на­зва­ти не­за­бу­тньою по­при не­пе­ре­дба­чу­ва­ні за­а­сфаль­то­ва­ні шля­хи обла­сті!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.