Зби­ра­н­ня вро­жаю рі­па­ку — чи вар­то по­спі­ша­ти?

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Оль­га Вла­со­ва

По­сів­на пло­ща ози­мо­го рі­па­ку в Укра­ї­ні ста­но­вить по­над міль­йон ге­кта­рів. За­ле­жно від кон­кре­тних при­ро­дних умов ви­ро­щу­ють ярий (одно­рі­чний) або ози­мий (дво­рі­чний) рі­пак. Остан­ній ду­же ви­мо­гли­вий до клі­ма­ту та має не­ви­со­ку мо­ро­зо­стій­кість. Біль­шу не­без­пе­ку, крім мо­ро­зів, пред­став­ля­ють для ньо­го по­су­хи або на­дли­шок те­пла в зи­мо­ві мі­ся­ці. Ярий рі­пак менш ви­мо­гли­вий до клі­ма­ти­чних умов, але по­рів­ня­но з ози­мим менш уро­жай­ний і по­сту­па­є­ться йо­му в олій­но­сті.

Чин­ни­ки вро­жай­но­сті

На стан по­сі­вів рі­па­ку до зби­ра­н­ня істо­тно впли­ва­ють як абіо­ти­чні, так і біо­ти­чні чин­ни­ки. До пер­ших на­ле­жать по­го­дні умо­ви, до дру­гих — вплив жи­вих об’єктів. Якщо вча­сно не вжи­ти на­ле­жних за­хо­дів із до­гля­ду за по­сі­ва­ми, то по­стає низ­ка про­блем: за­бур’яне­н­ня; ура­же­н­ня хво­ро­ба­ми та шкі­дни­ка­ми; оси­па­н­ня на­сі­н­ня; під­ви­ще­на во­ло­гість.

Зби­ра­н­ня рі­па­ку

В основ­но­му є дві си­сте­ми зби­ра­н­ня вро­жаю рі­па­ку: ско­шу­ва­н­ня у вал­ки з подаль­шим під­би­ра­н­ням і обмо­ло­чу­ва­н­ням; пря­ме ком­бай­ну­ва­н­ня спе­ці­аль­но обла­што­ва­ною жа­ткою.

Ско­шу­ва­н­ня у вал­ки че­рез ве­ли­кі втра­ти не на­бу­ло та­ко­го ши­ро­ко­го за­сто­су­ва­н­ня, як пря­ме ком­бай­ну­ва­н­ня. Пе­ре­ва­гу роз­діль­ний спо­сіб зби­ра­н­ня має у ра­зі не­рів­но­мір­но­го роз­ви­тку по­сі­ву, на­при­клад, якщо по­ле силь­но за­смі­че­не бур’яна­ми.

Те­хно­ло­гія пря­мо­го ком­бай­ну­ва­н­ня рі­па­ку ни­ні є за­галь­но­прийня­тою та стан­дар­тною. За цьо­го ме­то­ду на жа­тку обов’яз­ко­во вста­нов­лю­ють бо­ко­ві но­жі, а са­му її по­дов­жу­ють при­став­кою, що дає змо- гу змен­ши­ти втра­ти вро­жаю на 90%. При­став­ка по­трі­бна для то­го, щоб стру­чки по­тра­пля­ли на неї, ко­ли сте­бли­ни ру­ха­ю­ться шне­ком. Що ви­ще сте­бло рі­па­ку, то ви­ща ймо­вір­ність втра­ти стру­чків. У цьо­му ра­зі ве­ли­ку роль ві­ді­грає ви­со­та зрі­зу стер­ні. Ве­ли­ка час­тка втрат при­па­дає на бо­ко­ві но­жі. В край­ньо­му ра­зі один із бо­ко­вих но­жів слід ви­став­ля­ти із на­хи­лом на­зад у на­прям­ку ру­ху ком­бай­на. Для за­по­бі­га­н­ня втра­там по­трі­бно вста­но­ви­ти низь­ку ча­сто­ту обер­та­н­ня мо­то­ви­ла та за­без­пе­чи­ти рів­но­мір­ний рух ком­бай­на.

На про­ти­ва­гу роз­діль­но­му ком­бай­ну­ван­ню пря­мий спо­сіб зби­ра­н­ня під­ви­щує олій­ність на­сі­н­ня рі­па­ку при­бли­зно на 1–2% та при цьо­му ско­ро­чує ви­тра­ти, спри­я­ю­чи під­ви­щен­ню уро­жай­но­сті.

Тер­мін жни­ву­ва­н­ня ви­зна­чи­ти ду­же скла­дно, то­му ча­сто зби­ра­ти по­чи­на­ють за­ра­но. При­чи­на не ли­ше в то­му, що в рі­па­ку пе­рі­од цві­ті­н­ня три­ває при­бли­зно три-чо­ти­ри ти­жні, в ньо­го й до­зрі­ва­н­ня теж не­рів­но­мір­не та роз­тя­гну­те. Опти­маль­ний тер­мін до­зрі­ва­н­ня при­па­дає на пе­рі­од, ко­ли пер- ші стру­чки на основ­но­му сте­блі роз­трі­ску­ю­ться. У цьо­му ра­зі на ни­жніх сте­блах до­зрі­ва­ють пі­зні стру­чки, сте­бло вже під­си­хає до по­трі­бно­го ста­ну.

Обмо­ло­чу­ва­н­ня по­чи­на­ють за во­ло­го­сті на­сі­н­ня 12–13%. У зв’яз­ку з тим, що на­сі­н­ня рі­па­ку на збе­рі­га­н­ня при­йма­ють за во­ло­го­сті 8–9%, низь­ка во­ло­гість у пе­рі­од зби­ра­н­ня вро­жаю еко­но­мить ви­тра­ти на йо­го про­су­шу­ва­н­ня до по­трі­бних па­ра­ме­трів, але при цьо­му під­ви­щу­є­ться ри­зик оси­па­н­ня на­сі­н­ня від роз­трі­ску­ва­н­ня стру­чків. Якщо під час жнив сте­бли­ни ще зе­ле­ні, або є силь­не за­смі­че­н­ня бур’яна­ми, то во­ло­гість на­сі­н­ня мо­же під­ви­щи­ти­ся на 2–5%. Для по­кра­ща­н­ня ре­зуль­та­тив­но­сті ком­бай­на ви­со­ту зрі­зу ро­блять ма­кси­маль­но мо­жли­вою.

Не­до­лі­ки пря­мо­го ком­бай­ну­ва­н­ня

Жни­ва змі­щу­ю­ться на один ти­ждень. Рі­пак че­рез не­рів­но­мір­не до­зрі­ва­н­ня на 3–4% має біль­шу во­ло­гість на­сі­н­ня і по­га­но очи­ща­є­ться під час обмо­ло­чу­ва­н­ня.

Не­без­пе­ка оси­па­н­ня на­сі­н­ня за ві­тря­ної по­го­ди.

Остан­нім ча­сом біль­шість го­спо­дарств від­дає пе­ре­ва­гу пря­мо­му ком­бай­ну­ван­ню, що дає мо­жли­вість у сти­слі стро­ки про­ве­сти

Стро­ки і сп­осо­би зби­ра­н­ня ви­зна­ча­ють за ко­льо­ром і во­ло­гі­стю на­сі­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.