Пе­ре­ва­ги, що на­ди­ха­ють BASF де­мон­струє ін­но­ва­цій­ні про­ду­кти на лі­тній кон­фе­рен­ції

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Оле­кса Стер­ній

Чер­вень зу­стрі­чає агра­рі­їв уже зви­чною спе­кою та оман­ли­ви­ми хма­рин­ка­ми, які ли­ше де-не-де про­ли­ва­ю­ться ко­ро­тким до­щи­ком. Агро­но­ми сум­но жар­ту­ють, мов­ляв, клі­мат у нас тут гар­ний, суб­тро­пі­чний — і не­дар­ма вже в Укра­ї­ні де­хто по­чи­нає ви­ро­щу­ва­ти ба­тат. Жар­ти жар­та­ми, а си­ту­а­ція із во­ло­гою фа­кти­чно про­тя­гом усьо­го ве­сня­но­го ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду скла­лась екс­тре­маль­на. І в та­ких умо­вах одним з ін­стру­мен­тів успі­шно­го го­спо­да­рю­ва­н­ня ста­ють ін­но­ва­цій­ні про­ду­кти ком­па­нії BASF. Черв­не­ва кон­фе­рен­ція під га­слом «Плю­суй пе­ре­ва­ги!» у смт Те­ре­зи­не на Ки­їв­щи­ні це на­о­чно під­твер­джує.

Агра­рі­ям цен­траль­но­го ре­гіо­ну Укра­ї­ни ком­па­нія BASF 5 черв­ня пред­ста­ви­ла на пра­кти­ці дію фла­гман­ських пре­па­ра­тів. Слід ска­за­ти, що умо­ви для де­мон­стра­ції бу­ли про­сто де­мон­стра­тив­но екс­тре­маль­ні: за кві­тень-тра­вень на те­ри­то­рії Агро­цен­тру BASF по­бли­зу смт Те­ре­зи­не ви­па­ло не біль­ше 10-15 мм опа­дів. Але ре­зуль­та­ти на по­лі не про­сто ми­лу­ва­ли око, во­ни справ­ді на­ди­ха­ли.

«Най­го­лов­ні­ше, ком­па­нія BASF і її спів­ро­бі­тни­ки зав­жди від­кри­ті для вас, від­вер­ті та че­сні. Ми з ва­ми ра­зом, а зна­чить змо­же­мо по­до­ла­ти всі скла­дно­щі та по­го­дні ви­кли­ки», — го­во­рить ке­рів­ник Цен­траль­но­го ре­гіо­ну ком­па­нії BASF Ко­стян­тин Кар­пач. І ті ін­но­ва­цій­ні про­ду­кти та те­хно­ло­гії, які пред­ста­ви­ли на Агро­цен­трі, дій­сно, до­по­ма­га­ють до­ся­га­ти гар­них ре­зуль­та­тів на­віть за вкрай скла­дних по­го­дних умов.

«Для нас ду­же ва­жли­во до­по­ма­га­ти агро­ви­ро­бни­кам до­ся­га­ти ви­со­ких по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті. Со­ня­шник, зер­но­ві та соя є основ­ни­ми по­льо­ви­ми куль­ту­ра­ми агра­рі­їв, то­му на­ша ком­па­нія при­ді­ляє ба­га­то ува­ги їхньо­му за­хи­сту, — на­го­ло­шує Крі­сті­ан Телл, ке­рів­ник від­ді­лу мар­ке­тин­гу агро­пі­дроз­ді­лу BASF в Укра­ї­ні, Мол­до­ві та кра­ї­нах Кав­ка­зу. — На цьо­го­рі­чно­му лі­тньо­му за­хо­ді «Плю­суй пе­ре­ва­ги!» ми про­де­мон­стру­є­мо клі­єн­там дію на­ших пре­па­ра­тів на пра­кти­ці так, що во­ни змо­жуть оці­ни­ти ре­аль­ну ко­ристь від них. Зав­дя­ки на­шим но­вим про­ду­ктам агра­рії змо­жуть по­лі­пши­ти свою ро­бо­ту, зро­би­ти її лег­шою та ефе­ктив­ні­шою».

Ар­хі­те­ктор уро­жаю

Ар­хі­тект™ не­дар­ма вже на­зи­ва­ють блок­ба­сте­ром у ца­ри­ні за­хи­сту ро­слин. Цей пер­ший уні­каль­ний Ар­хі­те­ктор со­ня­шни­ку ли­ше з’явив­ся на укра­їн­сько­му рин­ку та вже встиг здо­бу­ти над­зви­чай­ну по­пу­ляр­ність. «Ві­дзна­чу над­по­ту­жний старт Ар­хі­тект™ — це щось аб­со­лю­тно но­ве, ні­ко­ли в та­кій кіль­ко­сті но­вий про­дукт не про­да­вав­ся», — кон­ста­тує Ко­стян­тин Кар­пач.

За­по­ру­кою успі­ху у ви­ба­гли­вих укра­їн­ських ви­ро­бни­ків ста­ло уні­каль­не по­єд­на­н­ня ха­ра­кте­ри­сти­ки мор­фо­ре­гу­ля­то­ра і фун­гі­ци­ду, що до­зво­ляє управ­ля­ти по­сі­ва­ми со­ня­шни­ку та ма­кси­маль­но роз­кри­ти йо­го по­тен­ці­ал.

«Ми — агро­но­ми на сої чи на пше­ни­ці, а в со­ня­шни­ку, зав­дя­ки Ар­хі­тект™, ми — ме­не­дже­ри по­сі­вів!», — са­ме та­ка дум­ка лу­на­ла на по­лі. Фа­хів­ці BASF під­кре­слю­ва­ли, що для фор­му­ва­н­ня уро­жаю ма­ло за­без­пе­чи­ти ба­га­те жив­ле­н­ня, ма­ло ма­ти до­ста­тньо во­ло­ги — не­об­хі­дно, щоб ро­сли­на пе­ре­не­сла йо­го у про­ду­ктив­ну фор­му.

Ар­хі­тект™ ре­гу­лює мор­фо­ло­гію ро­слин, ви­рів­нює по­сі­ви, при цьо­му по­лі­пшу­ю­чи ко­ре­не­ву си­сте­му і за­галь­ний стан куль­ту­ри, на­да­ю­чи стій­ко­сті до ви­со­ких тем­пе­ра­тур та бра­ку во­ло­ги, ін­ших стре­со­вих чин­ни­ків. Так, в обро­бле­них пре­па­ра­том ро­слин збіль­шу­є­ться по­гли­на­н­ня во­ди та по­жив­них ре­чо­вин, спо­сте­рі­га­є­ться зна­чна стій­кість до ви­ля­га­н­ня, сут­тє­во зро­стає уро­жай­ність та вміст олії в зер­ні. А фун­гі­ци­дна скла­до­ва пре­па­ра­ту по­кра­щує іму­ні­тет со­ня­шни­ку та про­це­си фо­то­син­те­зу, до­зво­ля­ю­чи успі­шно бо­ро­ти­ся з ши­ро­ким спе­ктром хво­роб. Нор­ма вне­се­н­ня Ар­хі­тект™ ва­рі­ю­є­ться за­ле­жно від кіль­ко­сті опа­дів.

З уні­каль­ним пре­па­ра­том, який гар­мо­ній­но по­єд­нує у со­бі вла­сти­во­сті фун­гі­ци­да та мор­фо­ре­гу­ля­то­ра, агра­рії змо­жуть про­е­кту­ва­ти на­дв­ро­жаї со­ня­шни­ку і по­тур­бу­ва­ти­ся про куль­тур­но-істо­ри­чну спад­щи­ну рі­дної зем­лі. Ме­не­джер із мар­ке­тин­гу на­пря­му со­ня­шни­ку та рі­па­ку ком­па­нії BASF Ми­хай­ло Ма­лень­кий анон­су­вав про­ект «Ві­дро­джуй з Ар­хі­тект™». Цьо­го ро­ку агро­пі­дроз­діл ком­па­нії BASF по­чи­нає ре­став­ра­цію об’єктів вхі­дної гру­пи Ша­рів­сько­го па­ла­цо­во-пар­ко­во­го ком­пле­ксу на Хар­ків­щи­ні. Як під­кре­слю­є­ться, на ре­а­лі­за­цію про­е­кту ком­па нію на­ди­хну­ли пе­ре­ва­ги та на­зва пре­па­ра­ту Ар­хі­тект™, то­му 25 грн від про­да­жу ко­жно­го лі­тра пре­па­ра­ту бу­дуть пе­ре­ра­хо­ва­ні на від­ро­дже­н­ня ви­да­тно­го ви­тво­ру ар­хі­те­ктур­но­го ми­сте­цтва.

На за­пит агра­рі­їв

Соя стає не менш ва­жли­вою куль­ту­рою для ві­тчи­зня­них агра­рі­їв. На за­хо­ді бу­ли пред­став­ле­ні основ­ні ви­кли­ки, з яки­ми сти­ка­ю­ться ви­ро­бни­ки в Укра­ї­ні, та BASF про­по­нує рі­ше­н­ня, які до­по­ма­га­ють до­сяг­ти ви­со­ких уро­жа­їв. Но­вий гер­бі­цид Ко­рум® — це від­по­відь на за­пи­ти агро­ви­ро­бни­ків, які впо­до­ба­ли ба­ко­ву су­міш двох ві­до­мих про­ду­ктів BASF: Ба­за­гран® та Пуль­сар®. Ця ком­бі­на­ція при­йшла від са­мих го­спо­дарств, а від­те­пер у про­ду­кті Ко­рум® во­ни отри­му­ють фор­му­ля­цію най­ви­щої яко­сті на осно­ві ді­ю­чих ре­чо­вин Бен­та­зон та Іма­за­мокс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.