«Во­лин­ська Фон­до­ва Ком­па­нія» пред­ста­ви­ла те­хні­ку Massey Ferguson на ви­став­ці «АГРО-2018»

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк -

Під час ХХХ Між­на­ро­дної ви­став­ки «АГРО-2018» на стен­ді кор­по­ра­ції AGCO ве­ли­кою ува­гою від­ві­ду­ва­чів бу­ли від­мі­че­ні тра­ктор Massey Ferguson 7618, те­ле­ско­пі­чний на­ван­та­жу­вач ТН 7038, а най­біль­ше — но­ва ши­ро­ко­ря­дна сі­вал­ка MF 9108VE, яка в стан­дар­тній ком­пле­кта­ції осна­ще­на те­хно­ло­гі­я­ми то­чно­го ви­сі­ву Precision Planting. Ці ма­ши­ни об’єд­на­ні ви­со­ким по­тен­ці­а­лом про­ду­ктив­но­сті як для сво­го кла­су, а та­кож тим, що по­сі­да­ють по­мі­тне мі­сце в про­по­зи­ції «Во­лин­ської Фон­до­вої Ком­па­нії», офі­цій­но­го дистриб'юто­ра те­хні­ки кор­по­ра­ції AGCO.

MF 9108VE: ви­сів зав­тра­шньо­го дня

По­чне­мо з го­лов­ної но­ва­ції стен­ду Massey Ferguson — 8-ря­дної сі­вал­ки MF 9108VE із між­ря­д­дям 70 см (8 ба­ків для на­сі­н­ня об'ємом по 67 л) та мо­жли­ві­стю одно­ча­сно­го за­кла­да­н­ня до­брив (4 ба­ки по 250 л). Ви­зна­чною осо­бли­ві­стю пред­став­ле­ної мо­де­лі ста­ло її осна­ще­н­ня но­ва­цій­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми то­чно­го ви­сі­ву Precision Planting.

Пер­шою з них є DeltaForce. «Ця си­сте­ма скла­да­є­ться із гі­драв­лі­чних ци­лін­дрів на ко­жній се­кції, тен­зо­ме­три­чних да­тчи­ків (ви­мі­рю­ють сту­пінь де­фор­ма­ції твер­дих ма­те­рі­а­лів — ред.) та еле­ктрон­ної си­сте­ми SeedSense, — за­зна­чає спе­ці­а­ліст Massey Ferguson із ґрун­то­об­ро­бної та по­сів­ної те­хні­ки, а та­кож ма­шин для за­хи­сту ро­слин Бо­рис Они­щен­ко. — DeltaForce ав­то­ма­ти­чно ре­гу­лює тиск на се­кцію від­по­від­но до по­льо­вих умов, що за­без­пе­чує по­стій­ну ви­трим­ку гли­би­ни. Це ду­же ва­жли­во, адже, за ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень у США, рі­зни­ця гли­би­ни ви­сі­ву на +/- 1 см мо­же ко­шту­ва­ти до 1 т/га уро­жай­но­сті».

На­сту­пна те­хно­ло­гія — ва­ку­ум­ний ви­сів­ний апа­рат. У ньо­му вста­нов­ле­но зуб­ча­стий по­лі­мер­ний ви­сів­ний диск, який отри­мує при­від від еле­ктро­дви­гу­на че­рез ше­стер­ню не­ве­ли­ко­го ді­а­ме­тру. Це рі­ше­н­ня уне­мо­жлив­лює про­ков­зу­ва­н­ня ди­ска, за­без­пе­чує плав­ний хід, а та­кож змен­шує по­тре­бу еле­ктри­ки. Дру­гим рі­ше­н­ням є 5-по­зи­цій­ний ски­дач, за яко­го кон­троль та усу­не­н­ня двій­ни­ків від­бу­ва­є­ться у 5-ти то­чках. Крім то­го, за­сто­су­ва­н­ня цьо­го ви­сів­но­го апа­ра­ту в по­єд­нан­ні з те­хно­ло­гі­я­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства Precision Planting дає мо­жли­вість ав­то­ма­ти­чно ви­ми­ка­ти се­кції під час за­хо­ду на вже за­сі­я­ні ді­лян­ки.

У ни­жній ча­сти­ні ви­сів­ної ка­ме­ри на­сі­н­ня від­окрем­лю­є­ться від ди­ску та під вла­сною ва­гою по­тра­пляє до пер­ших еле­мен­тів те­хно­ло­гії SpeedTube, ство­ре­ної для усу­не­н­ня ри­ко­ше­ту на­сі­н­ня від ви­сів­ної труб­ки.

«За­зви­чай на від­різ­ку від ви­сів­ної ка­ме­ри до бо­ро­зни на­сі­н­ня не кон­тро­лю­є­ться — на цьо­му ета­пі мо­жна мі­ні­мі­зу­ва­ти, але не усу­ну­ти вплив ві­бра­ції се­кції на якість ви­сі­ву. Те­хно­ло­гія SpeedTube змі­ни­ла це, ав­то­ма­ти­зу­вав­ши про­цес, — по­яснює Бо­рис Они­щен­ко. — З ви­сів­но­го ди­ска на­сі­н­ня по­тра­пляє на за­хва­тні ко­ле­са, які роз­мі­щу­ють йо­го в ко­мір­ках транс­пор­те­ра. Цей еле­мент за­кла­дає зер­ни­ни в бо­ро­зну. Тран­спор­тер має еле­ктро­про­від, а йо­го швид­кість син­хро­ні­зо­ва­на зі швид­кі­стю сі­вал­ки, що збе­рі­гає нор­му ви­сі­ву».

За дво­ди­ско­вим со­шни­ком пе­ред ко­ле­са­ми для за­кри­т­тя бо­ро­зни роз­та­шо­ва­на, ма­буть, най­більш те­хно­ло­гі­чна роз­роб­ка — SmartFirmer. Це си­сте­ма да­тчи­ків, які ви­мі­рю­ють низ­ку па­ра­ме­трів: не­рів­но­сті бо­ро­зни, во­ло­гість, тем­пе­ра­ту­ру й ор­га­ні­чну ре­чо­ви­ну та пе­ре­да­ють ці да­ні у бор­то­вий комп'ютер.

«На осно­ві цих по­ка­зни­ків комп'ютер дає опе­ра­то­ру ре­ко­мен­да­ції опти­маль­них на­ла­шту­вань, а та­кож мо­же ав­то­ма­ти­чно змі­ню­ва­ти нор­му ви­сі­ву: на ді­лян­ках, де умо­ви спри­я­тли­ві­ші — біль­ша, і нав­па­ки», — під­кре­слює Бо­рис Они­щен­ко.

MF 9108VE пра­цює на швид­ко­сті до16 км/год. і по­тре­бує по­тік гі­драв­лі­ки в ме­жах 50 л/хв.

ТН 7038: но­вий рі­вень про­ду­ктив­но­сті

Ще одні­єю но­вин­кою став фла­гман но­вої лі­ній­ки те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чів Massey Ferguson — мо­дель ТН 7038, яка мо­же по­хи­зу­ва­тись сут­тє­ви­ми ви­со­тою пі­ді­йма­н­ня та ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю: від 6 до 7 м та 3 до 3,8 т (за ви­льо­ту стрі­ли на 2 м та ви­со­ти 4 м).

Зро­зумі­ло, що це бу­ло б не­мо­жли­во без ефе­ктив­ної гі­драв­лі­чної си­сте­ми. В ТН 7038 во­на по­чи­на­є­ться з аксі­аль­но-плун­жер­но­го на­со­са про­ду­ктив­ні­стю до 190 л/хв., який за­без­пе­чує ефе­ктив­ну ро­бо­ту, зокре­ма на по­ни­же­них обер­тах дви­гу­на.

Одним із клю­чо­вих впро­ва­джень се­рії ТН є си­сте­ма ви­мі­рю­ва­н­ня на­ван­та­жень, якою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.